Direct naar de inhoud

Staat van de Unie 2021

De voorzitter van de Europese Commissie houdt elk jaar een toespraak over de Staat van de Europese Unie.

De koers voor het komende jaar

In haar toespraak over de Staat van de Unie op 15 september 2021 had Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, het over belangrijke initiatieven die de Commissie in het komende jaar wil nemen. Het gaat onder meer om:

 • De voortzetting van de vaccinatie-inspanningen in Europa, de versnelling van de vaccinatie wereldwijd, en een betere paraatheid voor pandemieën
 • Het dichten van de klimaatfinancieringskloof, samen met onze mondiale partners
 • De digitale transformatie die banen zal scheppen, het concurrentievermogen zal stimuleren en zowel technische excellentie als voorzieningszekerheid zal waarborgen
 • Eerlijkere arbeidsomstandigheden en betere gezondheidszorg, en meer kansen voor jongeren in Europa om van de sociale markteconomie te profiteren
 • Onze samenwerking op het gebied van veiligheid en defensie intensiveren en het partnerschap met onze trouwste bondgenoten verdiepen
 • De Europese waarden en vrijheden verdedigen en de rechtsstaat beschermen
14 SEPTEMBER 2022
Staat van de Unie 2021 – Toespraak van Commissievoorzitter Von der Leyen
14 SEPTEMBER 2022
State of the Union 2021 - President von der Leyen's speech, multilingual version

 

Voorgestelde initiatieven

Op 15 september heeft Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, ook een intentieverklaring gestuurd naar David Sassoli, voorzitter van het Europees Parlement, en premier Janez Janša, momenteel voorzitter van de Europese Raad, waarin zij uiteenzet welke maatregelen de Commissie het komende jaar door middel van wetgeving en andere initiatieven wil nemen.

 

15 SEPTEMBER 2021
Staat van de Unie 2021 – Intentieverklaring van Commissievoorzitter Von der Leyen

 

Commissie Von der Leyen: Resultaten 2020-2021

Na een van de moeilijkste jaren in zijn geschiedenis kijkt Europa met nieuwe hoop naar de toekomst.

Sinds het najaar van 2020 heeft de pandemie ons opnieuw en zelfs nog harder getroffen. Als reactie daarop heeft de Europese Unie haar inspanningen opgevoerd, met name om vaccins voor alle Europeanen aan te kopen, de internationale samenwerking tegen de pandemie te versterken en Europa met NextGenerationEU uit de economische crisis te halen en naar herstel te leiden. 

Hier volgt een terugblik op het afgelopen jaar, waarin we het hebben over onze inspanningen om de coronacrisis aan te pakken en onze inzet om al onze andere politieke prioriteiten waar te maken, van de Europese Green Deal en het digitale decennium tot onze acties op het gebied van veiligheid, democratie en gezondheid voor de Europese burgers.

10 SEPTEMBER 2021
Staat van de Unie 2021 – Verwezenlijkingen 2020-2021

 

Belangrijke gebeurtenissen

 1. Augustus 2021
  • Sinds december 2020 zijn in de EU 522,4 miljoen vaccindoses toegediend, en meer dan 250 miljoen EU-burgers zijn volledig gevaccineerd. (25 augustus)
 2. Juli 2021
  • Bestrijding van financiële criminaliteit: de Commissie herziet de regels ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. (20 juli)
  • Rechtsstaat 2021: het EU-verslag toont een positieve evolutie in de lidstaten, maar wijst ook op punten van ernstige zorg. (20 juli)
  • De nieuwe EU-bosstrategie moet zorgen voor gezonde en veerkrachtige bossen die aanzienlijk bijdragen aan biodiversiteits- en klimaatdoelen. (16 juli)
  • De Commissie stelt voor het EU-beleid inzake klimaat, energie, landgebruik, vervoer en belastingen zo aan te passen dat de netto broeikasgasemissies tegen 2030 met minstens 55% kunnen worden verlaagd in vergelijking met 1990. (14 juli)
  • Om haar ambitieniveau op het gebied van duurzame financiering te verhogen, komt de Commissie met een voorstel voor een Europese norm voor groene obligaties, waarmee een kwalitatief hoogstaande vrijwillige standaard voor obligaties ter financiering van duurzame investeringen wordt ingevoerd. (6 juli)
 3. Juni 2021
  • Op de top in Brussel nemen de leiders van de EU en de VS zich voor om een einde te maken aan de coronapandemie en het wereldwijde herstel te stimuleren. (15 juni)
  • De Commissie komt met een kader voor een veilige en betrouwbare Europese digitale identiteit voor alle burgers, inwoners en bedrijven van de EU. (3 juni)
  • De Commissie presenteert een nieuwe strategie om het Schengengebied, het grootste gebied ter wereld waar mensen vrij kunnen rondreizen, sterker en veerkrachtiger te maken. (2 juni)
  • De Oprichting van het Europees Openbaar Ministerie: een nieuw hoofdstuk in de strijd tegen grensoverschrijdende criminaliteit. (1 juni)
 4. Mei 2021
  • Alle lidstaten ratificeren het eigenmiddelenbesluit, waardoor de Commissie leningen kan aangaan om het herstel in het kader van NextGenerationEU te financieren. (31 mei)
  • De EU stelt een pakket ter waarde van 3 miljard euro voor aan economische steun voor een toekomstig democratisch Belarus. (28 mei)
  • De Commissie presenteert richtsnoeren om de praktijkcode betreffende desinformatie – wereldwijd de eerste in zijn soort – te verbeteren. (26 mei)
  • De zevende tranche van financiële steun in het kader van het SURE-instrument, 14,1 miljard euro, wordt verdeeld over twaalf lidstaten. Tot dusver is SURE reeds ten goede gekomen aan tot wel 30 miljoen werknemers en 2,5 miljoen bedrijven. De EU heeft in totaal al ongeveer 90 miljard euro ter beschikking gesteld van 19 lidstaten. (25 mei)
  • Op de door Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en de Italiaanse premier Draghi georganiseerde mondiale gezondheidstop beloven de G20-leiders maatregelen te nemen om wereldwijd sneller een einde te maken aan de COVID-19-crisis en zich beter voor te bereiden op nieuwe pandemieën. (21 mei)
  • Commissievoorzitter Ursula von der Leyen kondigt een initiatief van Team Europa ter waarde van 1 miljard euro aan voor de productie van en de toegang tot vaccins, geneesmiddelen en gezondheidstechnologieën in Afrika. (21 mei)
  • De EU-lidstaten spreken af om gevaccineerde reizigers van buiten de EU weer toe te laten. (20 mei)
  • De Commissie ondertekent een derde contract met de farmaceutische bedrijven BioNTech en Pfizer waarin ze namens alle EU-lidstaten een aanvullende 1,8 miljard doses reserveert voor de periode tussen eind 2021 en 2023. (20 mei)
  • Voor een robuust, efficiënt en billijk belastingstelsel voor ondernemingen in de EU is een mededeling over de bedrijfsbelasting voor de 21e eeuw aangenomen. (18 mei)
  • De Europese Green Deal: de Commissie stelt een duurzame blauwe economie in de EU voor, voor alle bedrijfstakken en sectoren die verband houden met de oceaan, de zee en de kust. (17 mei)
  • Tijdens de top over de financiering van Afrikaanse economieën kondigt voorzitter van de Commissie Ursula von der Leyen een initiatief van Team Europa aan ter ondersteuning van het herstel van Afrika na de coronapandemie. (15 mei)
  • Om ervoor te zorgen dat de EU de doelstelling voor 2050 van een gezonde planeet voor gezonde mensen voor elkaar krijgt, stelt de Commissie een EU-actieplan vast om de verontreiniging van lucht, water en bodem tot nul terug te dringen. (12 mei)
  • Op Europadag 2021 vindt het openingsevenement van de Conferentie over de toekomst van Europa in Straatsburg plaats. (9 mei)
  • Op de bijeenkomst van de leiders van de EU en India in Porto en via een videoconferentie sluiten de EU en India een uitgebreid partnerschap. Daarin bevestigen zij vastbesloten te zijn om samen te werken en veerkrachtige en duurzame connectiviteit in India en in andere landen en regio’s te ondersteunen. (8 mei)
  • Op de sociale top in Porto beloven de EU-instellingen, de Europese sociale partners en maatschappelijke organisaties alles in het werk te stellen om een inclusiever en socialer Europa tot stand te brengen. (7-8 mei)
  • De industriële strategie van de EU wordt bijgewerkt om ervoor te zorgen dat in de Europese ambities ten volle rekening wordt gehouden met de nieuwe omstandigheden na de coronacrisis en wordt bijgedragen aan de transformatie naar een duurzamere, meer digitale, veerkrachtigere en wereldwijd beter concurrerende economie. (5 mei)
 5. April 2021
  • Duurzaam geldwezen en EU-taxonomie: de Commissie neemt verdere stappen om geld naar duurzame activiteiten te leiden. (21 april)
  • De Commissie presenteert nieuwe regels en maatregelen voor excellentie en vertrouwen in artificiële intelligentie, om van de EU de mondiale hub voor betrouwbare artificiële intelligentie te maken. (21 april)
  • In de nieuwe partnerschapsovereenkomst tussen de EU en leden van de Organisatie van staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan wordt het kader voor politieke, economische en sectorale samenwerking voor de komende twintig jaar vastgelegd. (15 april)
  • Om de grensoverschrijdende bedrijfsmodellen van criminele organisaties te ontwrichten, presenteert de Commissie een EU-strategie voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit, samen met een nieuwe strategie voor de bestrijding van mensenhandel, die moet helpen misdaad te voorkomen, mensenhandelaars te berechten en de positie van slachtoffers te versterken. (14 april)
 6. Maart 2021
  • De Europese Green Deal: de Commissie presenteert maatregelen om de biologische productie te stimuleren. (25 maart)
  • De EU zet een nieuw uitgebreid beleidskader op om te verzekeren dat de rechten van alle kinderen worden beschermd en doet een voorstel voor een Europese kindergarantie. (24 maart)
  • De Europese Innovatieraad wordt opgericht om wetenschappelijke ideeën in baanbrekende innovaties om te zetten. (18 maart)
  • De Commissie stelt een digitaal certificaat voor om het veilige en vrije verkeer in de EU tijdens de coronapandemie te vergemakkelijken. (17 maart)
  • Het vierde veilige en doeltreffende vaccin tegen COVID-19 wordt goedgekeurd voor gebruik in de EU. (11 maart)
  • De voorzitter van het Europees Parlement David Sassoli, de premier van Portugal António Costa, namens het voorzitterschap van de Raad, en Commissievoorzitter Von der Leyen ondertekenen de gezamenlijke verklaring over de Conferentie over de toekomst van Europa. (10 maart)
  • Europa’s digitaal decennium: de Commissie zet de koers uit voor een digitaal soeverein Europa tegen 2030. (9 maart)
  • Het actieplan voor de Europese pijler van sociale rechten beschrijft de ambities voor een sterk sociaal Europa. (4 maart)
  • Loontransparantie: de Commissie komt met een voorstel over loontransparantie om te waarborgen dat vrouwen en mannen in de EU gelijk loon voor gelijk werk krijgen. (4 maart)
  • Een Unie van gelijkheid: de Commissie komt met haar strategie voor de rechten van personen met een handicap voor 2021-2030 zodat dezen ten volle kunnen deelnemen aan de samenleving. (3 maart)
 7. Februari 2021
  • Op de G7-top kondigt Commissievoorzitter Ursula von der Leyen aan dat de EU haar bijdrage aan Covax, de wereldwijde faciliteit voor universele toegang tot vaccins, verdubbelt van 500 miljoen naar 1 miljard euro. (19 februari)
  • De Commissie stippelt voor de komende jaren de koers uit voor een open, duurzaam en assertief EU-handelsbeleid. (18 februari)
  • De EU komt met een nieuwe strategie om meer bij te dragen aan een op regels gebaseerd multilateralisme. (17 februari)
  • Om beter voorbereid te zijn op de dreiging van nieuwe varianten stelt de Commissie een nieuw plan voor biodefensieve paraatheid voor: de HERA-incubator. (17 februari)
  • Het Europees Parlement bekrachtigt het politieke akkoord dat is bereikt over de faciliteit voor herstel en veerkracht, het instrument dat de hoeksteen van NextGenerationEU vormt. (10 februari)
  • De EU stelt een nieuwe agenda voor het Middellandse Zeegebied voor om het strategisch partnerschap met haar partners van het Zuidelijk Nabuurschap te versterken. (9 februari)
 8. Januari 2021
  • De Europese Commissie keurt het derde veilige en doeltreffende vaccin tegen COVID-19 goed. (29 januari)
  • De Commissie voert een transparantie- en vergunningsmechanisme in voor de export van COVID-19-vaccins. (29 januari)
  • De Commissie begint met de ontwerpfase van het Nieuw Europees Bauhaus, dat als doel heeft om investeringen te combineren met design en duurzaamheid, en zo te helpen de Europese Green Deal te realiseren. (18 januari)
 9. December 2020
  • De eerste Europeanen worden tegen COVID-19 gevaccineerd. (27 december)
  • Na intensieve onderhandelingen bereikt de Commissie een overeenkomst met het Verenigd Koninkrijk over de voorwaarden van de toekomstige betrekkingen met de EU. (24 december)
  • De Europese Commissie keurt het eerste veilige en doeltreffende vaccin tegen COVID-19 goed. (21 december)
  • De Raad neemt de langetermijnbegroting van de EU voor 2021-2027 aan, goed voor een totaal van 1211 miljard euro (in prijzen van 2020). (17 december)
  • De wet inzake digitale diensten en de wet inzake digitale markten: er wordt een ambitieuze hervorming van de digitale ruimte voorgesteld, samen met een uitgebreide reeks nieuwe regels voor alle digitale diensten. (15 december)
  • De Europese Green Deal: met het oog op een circulaire en klimaatneutrale economie wordt een verordening inzake duurzame batterijen voorgesteld. (10 december)
  • De Commissie komt met een actieplan voor Europese democratie dat de burgers mondiger en de democratieën in de hele EU robuuster moet maken. (3 december)
  • Betrekkingen tussen de EU en de VS: de EU stelt een nieuwe, toekomstgerichte trans-Atlantische agenda voor mondiale samenwerking voor. (2 december)
 10. November 2020
  • Er wordt een genderactieplan voorgesteld om gendergelijkheid en de emancipatie van vrouwen in alle facetten van het externe optreden van de EU te bevorderen. (25 november)
  • De Commissie sluit een contract met het farmaceutisch bedrijf Moderna, dat voorziet in de initiële aankoop van 80 miljoen vaccindoses namens alle EU-lidstaten, plus een optie op nog eens 80 miljoen doses. (25 november)
  • De Commissie presenteert de allereerste EU-strategie voor gelijkheid van lhbtiq’ers. (12 november)
  • De Commissie sluit een contract met de farmaceutische bedrijven BioNTech en Pfizer, dat voorziet in de initiële aankoop van 200 miljoen vaccindoses namens alle EU-lidstaten, plus een optie op nog eens 100 miljoen doses. (11 november)
  • De nieuwe consumentenagenda stelt consumenten in de EU in staat een actieve rol te spelen in de groene en de digitale transitie. (11 november)
  • De eerste stappen naar de Europese gezondheidsunie worden gezet om te zorgen voor een sterkere paraatheid en een betere respons bij huidige en toekomstige gezondheidscrises. (11 november)
 11. Oktober 2020
  • De Commissie stelt een EU-richtlijn voor om ervoor te zorgen dat werknemers worden beschermd door adequate minimumlonen die een behoorlijke levensstandaard mogelijk maken, ongeacht waar zij werken. (28 oktober)
  • 17 miljard euro wordt uitbetaald aan Spanje, Italië en Polen als eerste tranche van financiële steun aan de lidstaten in het kader van het SURE-instrument. Tot dusver is SURE reeds ten goede gekomen aan tot wel 30 miljoen werknemers en 2,5 miljoen bedrijven. De EU heeft in totaal al ongeveer 90 miljard euro ter beschikking gesteld van 19 lidstaten. (27 oktober)
  • De Europese Commissie heeft in het kader van het EU-SURE-instrument een eerste sociale obligatie van 17 miljard euro uitgegeven om banen te beschermen en mensen aan het werk te houden. (21 oktober)
  • De Europese Green Deal: de Commissie komt met een nieuwe strategie voor chemische stoffen met het oog op een gifvrij milieu. (14 oktober)
  • De Commissie sluit een contract met het farmaceutisch bedrijf Janssen Pharmaceutica NV, dat de EU-landen in staat stelt vaccins aan te kopen voor 200 miljoen mensen en dat de optie bevat van extra doses voor nog eens 200 miljoen mensen. De Commissie had al op 14 augustus 2020 een eerste overeenkomst bereikt met het farmaceutisch bedrijf AstraZeneca. Op basis van die overeenkomst worden namens de EU-lidstaten 300 miljoen doses van het vaccin aangekocht, met de optie om nog eens 100 miljoen extra doses aan te schaffen. (8 oktober)
  • De Commissie neemt een nieuw tienjarenplan aan voor steun aan de Roma in de EU. (7 oktober)
  • Een alomvattend economisch en investeringsplan wordt aangenomen om het herstel van de Westelijke Balkan op de lange termijn te stimuleren en regionale integratie te bevorderen. (6 oktober)
 12. September 2020
  • De Europese Commissie komt met een digitaal financieringspakket dat een strategie voor digitale financiering omvat, naast wetgevingsvoorstellen inzake cryptoactiva en digitale veerkracht. Hiermee streeft zij naar een concurrerende financiële sector in de EU die consumenten toegang geeft tot innovatieve financiële producten, hen tegelijkertijd beschermt en de financiële stabiliteit waarborgt. (24 september)
  • Een nieuw migratie- en asielpact zorgt voor betere en snellere procedures in het hele asiel- en migratiesysteem en brengt de beginselen van solidariteit en eerlijke verdeling van verantwoordelijkheid in evenwicht met elkaar. (23 september)
  • Een Unie van gelijkheid: de Commissie stelt het allereerste EU-actieplan tegen racisme voor. (18 september)
21 JULI 2022
Staat van de Unie 2021 – Tijdlijn

 

Documenten

21 JULI 2022
Staat van de Unie 2021 – Brochure

 

Factsheets