Przejdź do treści głównej

Orędzie o stanie Unii 2021

Co roku przewodniczący Komisji Europejskiej wygłasza orędzie o stanie Unii.

Wyznaczenie kursu na nadchodzący rok

W orędziu o stanie Unii wygłoszonym 15 września 2021 r. przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przedstawiła inicjatywy przewodnie, które Komisja zamierza przedstawić w nadchodzącym roku. Należą do nich między innymi:

 • kontynuacja szczepień w Europie i przyspieszenie szczepień na całym świecie, a także zwiększenie gotowości na wypadek pandemii,
 • wypełnianie luk w finansowaniu działań związanych ze zmianą klimatu, we współpracy z naszymi globalnymi partnerami,
 • przewodzenie transformacji cyfrowej, która przyczyni się do tworzenia miejsc pracy i pobudzania konkurencyjności, przy jednoczesnym zapewnieniu doskonałości technicznej i bezpieczeństwa dostaw,
 • zapewnienie sprawiedliwszych warunków pracy i lepszej opieki zdrowotnej oraz większych możliwości dla europejskiej młodzieży, jeśli chodzi o korzystanie z europejskiej społecznej gospodarki rynkowej,
 • zacieśnienie współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony oraz pogłębienie partnerstwa UE z najbliższymi sojusznikami,
 • obrona europejskich wartości i swobód oraz ochrona praworządności.
14 WRZEŚNIA 2022
Orędzie o stanie Unii 2021 – Przemówienie przewodniczącej Ursuli von der Leyen
14 WRZEŚNIA 2022
State of the Union 2021 - President von der Leyen's speech, multilingual version

 

Zaproponowane inicjatywy

15 września przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przesłała również list intencyjny do Davida Marii Sassolego, przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, i premiera Janeza Janšy, w ramach słoweńskiej prezydencji Rady, w którym to liście szczegółowo przedstawiła działania prawodawcze i inne inicjatywy, jakie Komisja zamierza podjąć w przyszłym roku.

 

15 WRZEŚNIA 2021
Orędzie o stanie Unii 2021 – List intencyjny przewodniczącej Ursuli von der Leyen

 

Pierwszy rok Komisji Ursuli von der Leyen: Osiągnięcia w latach 2020–2021

Po jednym z najtrudniejszych lat w swojej historii Europa patrzy dziś w przyszłość z nową nadzieją.

Jesienią 2020 r. pandemia ponownie dotknęła nas z jeszcze większą siłą. W odpowiedzi Unia Europejska podwoiła swoje wysiłki – w szczególności na rzecz zakupu szczepionek dla wszystkich Europejczyków, zacieśnienia współpracy międzynarodowej w walce z pandemią oraz wyprowadzenia Europy z kryzysu i rozpoczęcia odbudowy gospodarczej za pomocą instrumentu NextGenerationEU. 

Oto podsumowanie osiągnięć poczynionych w ubiegłym roku, począwszy od działań na rzecz wyjścia z kryzysu związanego z COVID-19, po nasze prace we wszystkich priorytetowych obszarach polityki – od urzeczywistniania Europejskiego Zielonego Ładu i kształtowania cyfrowej przyszłości Europy, po środki w obszarach bezpieczeństwa, demokracji i zdrowia obywateli UE.

10 WRZEŚNIA 2021
Orędzie o stanie Unii 2021 – Osiągnięcia w latach 2020–2021

 

Najważniejsze wydarzenia

 1. Sierpień 2021 r.
  • Od grudnia 2020 r. w UE podano 522,4 mln dawek szczepionki, a w pełni zaszczepionych jest ponad 250 mln obywateli UE. (25 sierpnia)
 2. Lipiec 2021 r.
  • Zwalczanie przestępczości finansowej: Komisja dokonuje przeglądu przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. (20 lipca)
  • Praworządność 2021: sprawozdanie UE wykazuje pozytywne zmiany w państwach członkowskich, ale unaocznia również poważne problemy. (20 lipca)
  • Nowa strategia leśna UE ma na celu zapewnienie zdrowia i odporności lasów, które w znacznym stopniu przyczyniają się do realizacji celów w zakresie różnorodności biologicznej i klimatu. (16 lipca)
  • Komisja przyjmuje pakiet wniosków służących dostosowaniu polityki UE w dziedzinie klimatu, energii, użytkowania gruntów, transportu i opodatkowania w taki sposób, aby obniżyć emisje gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. do 2030 r. w porównaniu z poziomami z 1990 r. (14 lipca)
  • Aby zwiększyć poziom ambicji w zakresie zrównoważonego finansowania, Komisja przyjmuje wniosek w sprawie europejskiego standardu zielonych obligacji, ustanawiający wysokiej jakości dobrowolny standard dla obligacji finansujących zrównoważone inwestycje. (6 lipca)
 3. Czerwiec 2021 r.
  • Na szczycie w Brukseli przywódcy UE i USA zobowiązują się dołożyć wszelkich starań, aby zwalczyć pandemię COVID-19 i stymulować ożywienie gospodarcze na świecie. (15 czerwca)
  • Komisja proponuje wiarygodne i bezpieczne ramy europejskiej tożsamości cyfrowej, która będzie dostępna dla wszystkich obywateli, mieszkańców i przedsiębiorstw Unii (3 czerwca)
  • Komisja przedstawia nową strategię służącą wzmocnieniu i zwiększeniu odporności największego obszaru swobodnego podróżowania na świecie – strefy Schengen. (2 czerwca)
  • Inauguracja działalności Prokuratury Europejskiej – nowy rozdział w zwalczaniu przestępczości transgranicznej. (1 czerwca)
 4. Maj 2021 r.
  • Wszystkie państwa członkowskie ratyfikowały decyzję w sprawie zasobów własnych, co umożliwia Komisji rozpoczęcie zaciągania pożyczek w celu sfinansowania odbudowy w ramach NextGenerationEU. (31 maja)
  • Komisja przedstawia zarys pakietu wsparcia gospodarczego o wartości 3 mld euro dla przyszłej demokratycznej Białorusi. (28 maja)
  • Komisja przedstawia wytyczne służące usprawnieniu kodeksu postępowania w zakresie zwalczania dezinformacji – pierwszego takiego narzędzia na świecie. (26 maja)
  • 12 państw członkowskich otrzymuje 14,1 mld euro jako siódmą transzę wsparcia finansowego w ramach instrumentu SURE. Do tej pory z instrumentu SURE skorzystało do 30 mln pracowników i 2,5 mln firm. UE przekazała już 19 państwom członkowskim łącznie około 90 mld euro. (25 maja)
  • Na Światowym Szczycie Zdrowia, którego współgospodarzami byli przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen i premier Włoch Mario Draghi, przywódcy grupy G20 zobowiązują się do podjęcia szeregu działań, aby szybciej zakończyć kryzys związany z COVID-19 na całym świecie i lepiej przygotować się na przyszłe pandemie. (21 maja)
  • Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen ogłasza inicjatywę Team Europe o wartości 1 mld euro dotyczącą produkcji szczepionek, leków i technologii medycznych w Afryce oraz dostępu do nich. (21 maja)
  • Państwa członkowskie UE zgadzają się na ponowne otwarcie granic dla zaszczepionych podróżnych spoza UE (20 maja)
  • Komisja podpisuje trzecią umowę z firmami farmaceutycznymi BioNTech i Pfizer, przewidującą zarezerwowanie w imieniu wszystkich państw członkowskich UE dodatkowych 1,8 mld dawek szczepionki tych firm na okres od końca 2021 r. do 2023 r. (20 maja)
  • W celu promowania solidnego, skutecznego i sprawiedliwego systemu opodatkowania przedsiębiorstw w UE przyjęty zostaje komunikat w sprawie opodatkowania działalności gospodarczej w XXI wieku. (18 maja)
  • Europejski Zielony Ład: Komisja proponuje zrównoważoną niebieską gospodarkę w UE dla branż i sektorów związanych z oceanami, morzami i wybrzeżami. (17 maja)
  • Na szczycie w sprawie finansowania gospodarek afrykańskich przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen zapowiada inicjatywę Drużyny Europy na rzecz odbudowy Afryki po pandemii COVID-19 (15 maja)
  • Aby ukierunkować UE na cel na 2050 r., jakim jest zdrowa planeta dla zdrowych ludzi, Komisja przyjmuje Plan działania UE na rzecz eliminacji zanieczyszczeń wody, powietrza i gleby. (12 maja)
  • W Dniu Europy 2021 w Strasburgu odbywa się inauguracja konferencji w sprawie przyszłości Europy. (9 maja)
  • Podczas spotkania przywódców UE–Indie w Porto oraz w drodze wideokonferencji Unia i Indie zawarły kompleksowe partnerstwo na rzecz konektywności, potwierdzając swoje zobowiązanie do współpracy na rzecz wspierania stabilnej i zrównoważonej sieci połączeń zarówno w Indiach, jak i w państwach trzecich i regionach trzecich. (8 maja)
  • Na Szczycie Społecznym w Porto instytucje UE, europejscy partnerzy społeczni i organizacje społeczeństwa obywatelskiego zobowiązują się dołożyć wszelkich starań, aby stworzyć bardziej integracyjną i bardziej socjalną Europę. (7–8 maja)
  • Aktualizacja strategii przemysłowej UE służąca temu, aby ambicje europejskiego przemysłu w pełni uwzględniały nowe realia po kryzysie COVID-19 i sprzyjały przechodzeniu na bardziej zrównoważoną, cyfrową, odporną gospodarkę konkurencyjną na arenie światowej. (5 maja)
 5. Kwiecień 2021 r.
  • Zrównoważone finansowanie i unijna systematyka zrównoważonego rozwoju: Komisja podejmuje kolejne kroki, aby przekierować przepływy kapitałowe i inwestycyjne w stronę zrównoważonej działalności gospodarczej (21 kwietnia)
  • Komisja proponuje nowe przepisy i działania na rzecz doskonałości sztucznej inteligencji i zaufania do niej, których celem jest przekształcenie UE w globalne centrum godnej zaufania sztucznej inteligencji. (21 kwietnia)
  • Nowa umowa o partnerstwie między UE a członkami Organizacji Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku określa ramy współpracy politycznej, gospodarczej i sektorowej na kolejne 20 lat. (15 kwietnia)
  • Aby rozbić transgraniczne modele działalności organizacji przestępczych, Komisja przedstawia strategię UE na rzecz zwalczania przestępczości zorganizowanej wraz z nową strategią zwalczania handlu ludźmi, która ma służyć zapobieganiu przestępczości, stawianiu handlarzy ludźmi przed wymiarem sprawiedliwości i wzmocnieniu pozycji ofiar. (14 kwietnia)
 6. Marzec 2021 r.
  • Europejski Zielony Ład: Komisja przedstawia działania w celu pobudzenia produkcji ekologicznej. (25 marca)
  • UE określa nowe kompleksowe ramy polityki w celu zapewnienia ochrony praw wszystkich dzieci i proponuje ustanowienie europejskiej gwarancji dla dzieci. (24 marca)
  • Zainaugurowana zostaje Europejska Rada ds. Innowacji, aby pomóc w przekształcaniu pomysłów naukowych w przełomowe innowacje. (18 marca)
  • Komisja proponuje stworzenie cyfrowego zaświadczenia, które ułatwi bezpieczne i swobodne przemieszczanie się w UE podczas pandemii COVID-19. (17 marca)
  • Do stosowania w UE zostaje dopuszczona czwarta bezpieczna i skuteczna szczepionka przeciwko COVID-19. (11 marca)
  • Przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli, premier Portugalii António Costa w imieniu prezydencji Rady oraz przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen podpisują Wspólną deklarację dotyczącą Konferencji w sprawie przyszłości Europy. (10 marca)
  • Cyfrowa dekada Europy: Komisja wyznacza kierunek w celu utworzenia do 2030 r. Europy opartej na technologiach cyfrowych. (9 marca)
  • Plan działania w ramach Europejskiego filaru praw socjalnych określa ambicje na rzecz silnej Europy socjalnej. (4 marca)
  • Przejrzystość wynagrodzeń: Komisja przedstawia wniosek dotyczący przejrzystości wynagrodzeń w celu zapewnienia kobietom i mężczyznom w UE równego wynagrodzenia za taką samą pracę. (4 marca)
  • Unia równości: Komisja przedstawia swoją strategię na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami na lata 2021–2030, aby umożliwić im pełny udział w życiu społecznym. (3 marca)
 7. Luty 2021 r.
  • Na szczycie G7 przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen zapowiedziała podwojenie wkładu UE do COVAX – światowego instrumentu na rzecz powszechnego dostępu do szczepionek – z 500 mln do 1 mld euro. (19 lutego)
  • Komisja określa otwartą, zrównoważoną i asertywną politykę handlową UE na nadchodzące lata. (18 lutego)
  • Przedstawiona zostaje nowa strategia w sprawie zwiększenia wkładu UE w multilateralizm oparty na zasadach. (17 lutego)
  • Aby przygotować Europę na zagrożenie nowymi wariantami, Komisja proponuje nowy plan gotowości w zakresie ochrony biologicznej – inkubator HERA. (17 lutego)
  • Parlament Europejski potwierdza porozumienie polityczne osiągnięte w sprawie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności – kluczowego narzędzia w ramach NextGenerationEU. (10 lutego)
  • UE proponuje Nowy program na rzecz regionu śródziemnomorskiego w celu wzmocnienia partnerstwa strategicznego z partnerami z południowego sąsiedztwa. (9 lutego)
 8. Styczeń 2021 r.
  • Komisja zatwierdza trzecią bezpieczną i skuteczną szczepionkę przeciwko COVID-19 (29 stycznia)
  • Komisja wprowadza mechanizm przejrzystości i udzielania pozwoleń w odniesieniu do eksportu szczepionek przeciwko COVID-19. (29 stycznia)
  • Komisja rozpoczyna fazę projektową inicjatywy „Nowy europejski Bauhaus”, mającej połączyć projektowanie, zrównoważony rozwój i inwestycje, aby przyczynić się do realizacji Europejskiego Zielonego Ładu. (18 stycznia)
 9. Grudzień 2020 r.
  • Pierwsi Europejczycy otrzymują szczepionki przeciwko COVID-19. (27 grudnia)
  • Po intensywnych negocjacjach Komisja osiąga porozumienie ze Zjednoczonym Królestwem w sprawie warunków jego przyszłych stosunków z UE. (24 grudnia)
  • Komisja zatwierdza pierwszą bezpieczną i skuteczną szczepionkę przeciwko COVID-19. (21 grudnia)
  • Rada przyjmuje długoterminowy budżet UE na lata 2021–2027 w wysokości 1,211 bln euro w cenach bieżących (17 grudnia)
  • Akt o usługach cyfrowych oraz akt o rynkach cyfrowych: propozycja ambitnej reformy przestrzeni cyfrowej wraz z kompleksowym zestawem nowych przepisów dotyczących wszystkich usług cyfrowych. (15 grudnia)
  • Europejski Zielony Ład: przedstawiony zostaje wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie zrównoważonych baterii na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym i neutralnej dla klimatu. (10 grudnia)
  • Komisja przedstawia europejski plan działania na rzecz demokracji, służący wzmocnieniu pozycji obywateli i budowaniu bardziej odpornych demokracji w całej UE. (3 grudnia)
  • Stosunki UE–USA: UE proponuje nową, perspektywiczną agendę transatlantycką na rzecz globalnej współpracy. (2 grudnia)
 10. Listopad 2020 r.
  • Przedstawiony zostaje plan działania w sprawie równości płci i wzmocnienia pozycji kobiet we wszystkich aspektach działań zewnętrznych UE. (25 listopada)
  • Komisja zatwierdziła umowę z firmą farmaceutyczną Moderna, która przewiduje wstępny zakup 80 mln dawek w imieniu wszystkich państw członkowskich UE oraz opcję zamówienia do 80 mln kolejnych dawek. (25 listopada)
  • Komisja przedstawia pierwszą w historii strategię UE na rzecz równości osób LGBTIQ. (12 listopada)
  • Komisja zatwierdziła umowę z firmami farmaceutycznymi BioNTech i Pfizer, która przewiduje wstępny zakup 200 mln dawek w imieniu wszystkich państw członkowskich UE oraz opcję zamówienia do 100 mln kolejnych dawek. (11 listopada)
  • Rusza nowy program na rzecz konsumentów, dzięki któremu konsumenci w UE będą mogli odgrywać aktywną rolę w transformacji ekologicznej i cyfrowej. (11 listopada)
  • Podejmuje się pierwsze kroki w kierunku budowy Europejskiej Unii Zdrowotnej, która zapewni większą gotowość i skuteczniejszą reakcję podczas obecnego kryzysu zdrowotnego oraz przyszłych takich kryzysów (11 listopada)
 11. Październik 2020 r.
  • Komisja proponuje dyrektywę UE, która ma zapewnić ochronę pracowników unijnych dzięki odpowiednim wynagrodzeniom minimalnym, umożliwiającym godne życie niezależnie od miejsca pracy. (28 października)
  • Hiszpania, Włochy i Polska otrzymują 17 mld euro jako pierwszą transzę wsparcia finansowego dla państw członkowskich w ramach instrumentu SURE. Do tej pory z instrumentu SURE skorzystało do 30 mln pracowników i 2,5 mln firm. UE przekazała już 19 państwom członkowskim łącznie około 90 mld euro. (27 października)
  • Komisja przeprowadza w ramach unijnego instrumentu SURE pierwszą emisję obligacji społecznych o wartości 17 mld euro, aby pomóc chronić miejsca pracy i utrzymać zatrudnienie. (21 października)
  • Europejski Zielony Ład: Komisja przyjmuje nową strategię w zakresie chemikaliów w ramach tworzenia środowiska wolnego od toksyn. (14 października)
  • Komisja zatwierdziła umowę z firmą farmaceutyczną Janssen Pharmaceutica NV. Umowa umożliwia państwom UE zakup szczepionek dla 200 mln osób oraz opcję zakupu szczepionek dla kolejnych 200 mln osób. Wcześniej, 14 sierpnia, Komisja osiągnęła już pierwsze porozumienie z firmą farmaceutyczną AstraZeneca. Umowa ta stanowiła podstawę zakupu 300 mln dawek szczepionki, z opcją zakupu kolejnych 100 mln dawek, w imieniu państw członkowskich UE. (8 października)
  • Komisja przyjmuje nowy 10-letni plan wspierania Romów w UE. (7 października)
  • Przyjęty zostaje kompleksowy plan gospodarczy i inwestycyjny w celu pobudzenia długotrwałej odbudowy Bałkanów Zachodnich i wspierania integracji regionalnej. (6 października)
 12. Wrzesień 2020 r.
  • Komisja Europejska przyjęła pakiet dotyczący finansów cyfrowych, obejmujący strategię w zakresie finansów cyfrowych i wnioski ustawodawcze w sprawie kryptoaktywów i odporności cyfrowej. Ma to sprzyjać tworzeniu konkurencyjnego unijnego sektora finansowego, który zapewni konsumentom dostęp do innowacyjnych produktów finansowych, a jednocześnie ochronę konsumentów i stabilności finansowej. (24 września)
  • Nowy pakt o migracji i azylu przewiduje udoskonalone i szybsze procedury w całym systemie azylowym i migracyjnym oraz ustanawia zasady solidarności i sprawiedliwego podziału odpowiedzialności. (23 września)
  • Unia równości: Komisja przedstawia pierwszy w historii plan działania UE przeciwko rasizmowi. (18 września)
21 LIPCA 2022
Orędzie o stanie Unii 2021 – Kalendarium

 

Dokumenty

21 LIPCA 2022
Orędzie o stanie Unii 2021 – Broszura

 

Zestawienia informacji