Ar aghaidh go dtí an príomhábhar
alt=""
Staid an Aontais 2023

Na príomhthionscnaimh

alt=""
An Comhaontú Glas don Eoraip
 • Sraith comhairliúchán d’Idirphlé maidir leis an Aistriú Glan a eagrú leis an tionscal chun cur chuige a fhorbairt do gach éiceachóras tionsclaíoch, an talmhaíocht san áireamh
 • Pacáiste Eorpach um Chumhacht Gaoithe a mholadh chun maolú a dhéanamh ar na dúshláin atá roimh thionscal gaoithe an Aontais; tuilleadh dlúis a chur le ceadú agus feabhas a chur ar na córais cheantála
 • Imscrúdú frith-fhóirdheontais a sheoladh ar fheithiclí leictreacha a thagann ón tSín
 • Idirphlé straitéiseach a sheoladh maidir le todhchaí na talmhaíochta san Aontas Eorpach
alt=""
An geilleagar, sóisialta agus an t-iomaíochas
 • Cruinniú Mullaigh nua na gComhpháirtíochtaí Sóisialta a eagrú, chun díriú ar dhúshláin amhail ganntanas scileanna agus lucht saothair, agus athruithe a eascraíonn as an intleacht shaorga
 • Toscaire an Aontais a cheapadh d’fhiontair bheaga agus mheánmhéide, ar toscaire a thuairisceoidh d’Uachtarán an Choimisiúin
 • Tograí reachtacha a chur ar aghaidh chun laghdú 25% a dhéanamh ar cheanglais tuairiscithe ar an leibhéal Eorpach chun gur fusa a bheidh sé gnó a dhéanamh
 • Tuarascáil a iarraidh ar Mario Draghi maidir le todhchaí iomaíochas na hEorpa, chun a leagan amach conas is féidir leis an Aontas leanúint de bheith iomaíoch agus an t-aistriú glan a threorú ag an am céanna
alt=""
An intleacht dhigiteach agus an intleacht shaorga
 • Tionscnamh chun ár ríomhairí ardfheidhmíochta a chur ar fáil do ghnólachtaí nuathionscanta i réimse na hintleachta saorga chun oiliúint a chur ar a gcuid samhlacha
 • Tacú le painéal domhanda a chruthú ar a dtiocfaidh eolaithe, cuideachtaí teicneolaíochta agus saineolaithe le chéile chun deiseanna agus rioscaí a bhaineann leis an intleacht shaorga a shainaithint
 • Oibriú leis an earnáil ghnó ar íoschaighdeáin dhomhanda maidir le húsáid shábháilte eiticiúil na hintleachta saorga
alt=""
An Úcráin
 • A mholadh go gcuirfí síneadh leis an gcosaint shealadach do mhuintir na hÚcráine san Aontas Eorpach
 • An togra le haghaidh Saoráid don Úcráin, ar fiú €50 billiún í, a chur chun feidhme le haghaidh infheistíochta agus athchóirithe sna ceithre bliana amach romhainn
alt=""
Méadú
 • Tuarascálacha maidir leis an Smacht Reachta a leathnú chuig na tíortha aontachais sin a thiocfaidh suas leis na Ballstáit níos tapa
 • Sraith athbhreithnithe beartais réamh-mhéadaithe a sheoladh chun a fháil amach conas is gá gach beartas den Aontas a chur in oiriúint don Aontas a bheidh níos mó
 • Smaointe a chur i láthair ag idirphlé na gCeannairí a thionólfar faoi Uachtaránacht na Beilge ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh
alt=""
An Eoraip dhomhanda, an imirce agus an tslándáil
 • Cur chuige straitéiseach nua a mholadh don Afraic, chun comhpháirtíocht chomhthairbheach a fhorbairt maidir le saincheisteanna coiteanna don dá ilchríoch
 • Comhdháil idirnáisiúnta a eagrú maidir leis an gcomhrac i gcoinne smuigleáil imirceach
13 MEÁN FÓMHAIR 2023
2023 State of the Union - Main initiatives