Направо към основното съдържание
A young woman in an interpretation booth during the Open Doors Day
Изграждане на устойчивост на обществото в Европа

Европейската демокрация изисква непрестанна работа

Утвърждаване на върховенството на закона и борба с корупцията

Войната на Русия срещу Украйна е напомняне за необходимостта от защита на нашите трудно извоювани свободи и демокрация. Всяко поколение европейци трябва да допринесе за изграждане на устойчивостта на европейската демокрация и да поднови обещанието на европейския проект за мир.

Върховенство на закона — свобода, справедливост, равенство

Върховенството на закона е в основата на нашия Съюз. С годишния Доклад относно върховенството на закона се осъществява наблюдение на положителните и отрицателните промени, свързани с върховенството на закона в държавите членки.

В доклада за 2023 г. се отразява положителна тенденция, като същевременно се признава, че за завършването на някои реформи е необходимо повече време.

Infographic showing 65% of the 2022 recommendations were addressed by the Member States

Ефективни политики за борба с корупцията

През май 2023 г. Комисията предприе решителни действия за борба с корупцията в ЕС и за хармонизиране на правилата на ЕС относно определенията и наказанията за корупционни престъпления. Тези действия имат за цел:

 • гарантиране на високи стандарти по отношение на целия спектър от корупционни престъпления
 • подобряване на прилагането на тези стандарти
 • създаване в държавите членки на структури за по-ефикасно предотвратяване на корупцията.

Освен това Комисията предложи нов специален режим на санкции за борба с тежката корупция в световен мащаб.

Infographic on EU Anti corruption policies

Предложение за създаване на междуинституционален орган по етика

През юни 2023 г. Комисията предложи създаването на междуинституционален орган по етика; ще има общи стандарти за етично поведение на членовете на институциите на ЕС и официален механизъм за координация и обмен на становища между институциите относно етичните изисквания.

Насърчаване на нови форми на демократична ангажираност

Гражданско участие

След Конференцията за бъдещето на Европа, безпрецедентно събитие в областта на демокрацията на участието, Комисията предприема действия във връзка с препоръките на гражданите.

В рамките на нововъведените граждански панели около 150 избрани на случаен принцип лица представят своите виждания преди Комисията да направи някои важни предложения. Акцентът е поставен върху по-младото поколение и неговата решаваща роля за изграждането на бъдещето.

Infographic showing EU citizen engagement

100-та европейска гражданска инициатива

На 18 април 2023 г. Комисията регистрира 100-та инициатива, която призовава за свързване на всички европейски столици с високоскоростни влакове. От въвеждането си през 2012 г. европейските граждански инициативи са мощен инструмент на демокрацията на участието, като са събрали над 17 милиона подписа за различни предложения.

Изграждане на Съюз на равенство

Комисията е решена да изгражда общество, в което всеки има равни възможности да просперира. Всеки трябва да бъде свободен да изразява своята индивидуалност, да изказва мнението си, да изповядва свободно своята вяра и да обича когото иска.

Равенство между половете

В Стратегията за равенство между половете за периода 2020—2025 г. се подчертава значението на насърчаването на проспериращи общество и икономика, в които има равенство между половете. В съответствие със стратегията представихме предложения за

 • защита и укрепване на правата на семействата в трансгранични ситуации 
 • засилване на прилагането на принципа „равно заплащане за равен труд“ за мъжете и жените, за да изпратим най-накрая разликата в заплащането между половете в историята
 • изкореняване на насилието, основано на пола.
Infographic showing information on EU gender equality

Изкореняване на насилието над жени

На 1 юни 2023 г., 7 години след предложението на Комисията, ЕС най-накрая се присъедини към Истанбулската конвенция за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие. В процес на договаряне сме на минимални стандарти в правото на ЕС за

 • криминализиране на определени форми на насилие, основано на пола
 • подобряване на достъпа до правосъдие, защита и подкрепа за жертвите
 • осигуряване на координация между съответните служби
 • предотвратяване на тези видове престъпления.

Права на ЛГБТИК лицата

Както е предвидено в Стратегията за равнопоставеност на ЛГБТИК за периода 2020—2025 г., през декември 2022 г. Комисията представи предложение за укрепване на органите по въпросите на равенството с цел борба с дискриминацията чрез определяне на минимални стандарти по отношение на техния мандат, правомощия, задачи, ресурси и независимост.

Борба с расизма

В рамките на Плана за действие на ЕС за борба с расизма за периода 2020—2025 г. Комисията

 • насърчи държавите членки да приемат национални планове за действие срещу расизма до края на 2022 г.
 • призова държавите членки да разработят национални стратегии за борба с антисемитизма
 • оцени национални рамки за ромите
 • назначи нов координатор за борба с омразата към мюсюлманите.

Пакет за заетостта на хората с увреждания

Хората с увреждания имат право да участват пълноценно във всички аспекти на живота като останалите хора. Пакетът за заетостта на хората с увреждания, представен през септември 2022 г., подкрепя държавите членки в

 • насърчаването на социалното приобщаване
 • борбата с бедността
 • повишаването на уменията и компетентностите на хората с увреждания.

През септември 2023 г. Комисията представи предложение за въвеждане на Европейска карта за хора с увреждания, която трябва да гарантира трансгранично признаване на статута на лице с увреждане. По този начин ще се улеснят краткосрочните престои на хората с увреждания в други държави от ЕС, като в целия Съюз им се предоставя същият достъп до специални условия или преференциално третиране по отношение на услугите като на гражданите на съответната държава членка.

Повишаване на устойчивостта и защита на гражданите на ЕС

В рамките на Европейския съюз на сигурност ЕС е поел ангажимент да защитава всички свои граждани и предприятия, както онлайн, така и офлайн. От юли 2020 г. насам е постигнат значителен напредък в укрепването на четирите стълба на стратегията.

Infographic on resilience and protection of EU citizens

Законодателен акт в областта на киберсолидарността

Предложеният Законодателен акт в областта на киберсолидарността има за цел да се засили сътрудничеството в рамките на Съюза с цел противодействие на киберзаплахите чрез

 • подобряване на откриването на заплахи и повишаване на осведомеността
 • повишаване на готовността на критичните субекти
 • укрепване на съгласуваните способности за управление и реагиране при кризи във всички държави членки.

Стратегия на ЕС за морска сигурност         

През март 2023 г. Комисията представи актуализирана Стратегия на ЕС за морска сигурност, в която се предлагат мерки за повишаване на морската сигурност, включително

 • военноморски учения на равнище ЕС
 • подобрени операции на бреговата охрана
 • засилване на проверките за сигурност в пристанищата на ЕС с цел насърчаване на по-задълбочено сътрудничество с партньори като НАТО за поддържане на основания на правила ред в морето.

Космическа стратегия на ЕС за сигурност и отбрана

Космическата стратегия на ЕС за сигурност и отбрана отразява признаването от страна на ЕС на космическото пространство като оспорвана стратегическа област и има за цел

 • защита на космическите активи на ЕС, като например спътници
 • възпиране на враждебни дейности в космическото пространство, като шпионаж
 • укрепване на стратегическата автономност на ЕС.

Повишаване на устойчивостта на природни и причинени от човека бедствия

Резервът на rescEU за противопожарни въздухоплавателни средства се удвои в очакване на това лято и понастоящем включва 24 самолета и 4 хеликоптера от 10 държави членки. През 2023 г. чрез Механизма за гражданска защита ЕС мобилизира стотици пожарникари, превозни средства и самолети за гасене на големи пожари в Европа и за да покаже солидарност с нашите международни партньори, като например Канада. През 2022 г. Комисията също така разработи план за действие за предотвратяване на горските пожари.

През февруари 2023 г. Комисията прие също така препоръка и съобщение за определяне на общи цели за повишаване на устойчивостта на Европа при бедствия в областта на гражданската защита. Това включва начини за подобряване на подготвеността на европейските държави за настъпването на природни бедствия, включително земетресения, наводнения и горски пожари. 

Преодоляване на пандемията и изграждане на Здравен съюз

COVID-19

На 5 май 2023 г. официално бе отменен статутът на COVID-19 като извънредна ситуация в областта на здравеопазването в световен мащаб. Нашият силен дух на устойчивост, солидарност и координация, както и дълбокото ни доверие и солидните инвестиции в науката и иновациите ни позволиха да преодолеем тази безпрецедентна криза.

Стратегия на ЕС за ваксините

Стратегията на ЕС за ваксините доведе до впечатляващи резултати, като над 70 % от населението на ЕС беше напълно ваксинирано срещу COVID-19.

Чрез механизма на ЕС FAB (мрежа от производители на ваксини с оглед на бъдещи извънредни здравни ситуации) — с капацитет за непрекъснато производство на между 500 и 700 милиона дози ваксини годишно — можем да гарантираме, че ваксините ще бъдат бързо на разположение за противодействие на бъдещи кризи. Запазваме ангажимента си да гарантираме, че ваксините са достъпни за всички части на света. От декември 2020 г. насам близо 2,5 милиарда дози от ваксината срещу COVID-19 са изнесени за 168 държави.

Infographic on overcoming COVID-19 in the EU

Цифровият COVID сертификат на ЕС

Цифровият COVID сертификат на ЕС улесни безопасното и свободно пътуване за гражданите в целия Европейски съюз, когато държавите членки ограничиха пътуванията по време на пандемията. От пускането му в действие през 2021 г. в ЕС са издадени над 2,3 милиарда сертификата. Въз основа на успеха на този сертификат, през юни 2023 г. Световната здравна организация възприе системата на ЕС за цифрови сертификати за COVID-19, за да създаде глобална система, която ще спомогне за защитата на гражданите по света от текущи и бъдещи заплахи за здравето.

Европейски здравен съюз

През изминалата година продължи работата по изграждането на силен Европейски здравен съюз с цел по-добра защита на здравето на нашите граждани. Той предоставя на ЕС и неговите държави членки възможност за по-добра профилактика и по-добро справяне с бъдещи пандемии, както и за подобряване на устойчивостта на здравните системи в Европа. 

План за борба с рака

С оглед на повече от 2,7 милиона диагностицирани ракови заболявания и 1,3 милиона смъртни случая, регистрирани в ЕС през 2020 г., планът за борба с рака е най-всеобхватната инициатива на ЕС в областта на раковите заболявания, която разполага със солидно финансиране — бюджет от 4 милиарда евро. Като част от плана през септември 2022 г. беше въведен нов научнообоснован подход към скрининга за рак, а през 2023 г. бе стартирана европейска инициатива за образна диагностика при ракови заболявания, като се използва силата на данните и цифровите технологии за по-добро откриване и справяне с рака.

Infographic showing information on the EU's cancer plan

Преразглеждане на фармацевтичното законодателство

През април 2023 г. бе добавен основен стълб на Европейския здравен съюз — най-значимото преразглеждане на фармацевтичното законодателство от две десетилетия насам. Целта му е да се създаде единен пазар на лекарствата чрез насърчаване на по-добра наличност, достъпност и финансова изгодност на лекарствата, като същевременно се подкрепят иновациите и конкурентоспособността на фармацевтичната промишленост на ЕС.

Първият всеобхватен подход на ЕС към психичното здраве

Оповестен през юни 2023 г., първият всеобхватен подход на ЕС към психичното здраве отразява препоръките на гражданите по време на Конференцията за бъдещето на Европа и е в отговор на призивите на Европейския парламент за повече действия в областта на психичното здраве. В него се предлагат действия за насърчаване на доброто психично здраве, като се обръща специално внимание на децата и младите хора. С 20 водещи инициативи и финансиране от ЕС в размер на 1,2 милиарда евро Комисията ще помогне на държавите членки да поставят хората и тяхното психично здраве на първо място.

Изграждане на устойчива и справедлива система за миграция

С Новия пакт за миграцията и убежището Комисията има за цел да укрепи и интегрира ключови политики на ЕС в областта на миграцията, убежището и управлението на границите. От голямо значение е постигането на споразумение относно пълния набор от реформи в областта на убежището и миграцията, по които понастоящем се водят преговори. 

Предотвратяване и борба с трафика на хора

На 19 декември 2022 г. Комисията предложи да се засилят правилата за предотвратяване и борба с трафика на хора.

Актуализираните правила ще улеснят правоприлагащите и съдебните органи при разследването и наказателното преследване на нови форми на експлоатация и ще спомогнат за идентифицирането и подкрепата на жертвите.

Infographic on EUs prevention and combatting of human trafficking

Миграция на квалифицирана работна ръка

Разработването на законни пътища за миграция допринася за намаляване на незаконната миграция и може да спомогне за укрепването на европейските икономики. За тази цел през октомври 2022 г. Комисията стартира първата общоевропейска платформа, чиято цел е ЕС да стане по-привлекателен за граждани на държави извън ЕС, които търсят възможности за работа в Съюза. Тя ще помогне на работодателите в ЕС да намерят талантите, от които се нуждаят, и ще гарантира достойни условия на труд.

Освен това, за да се постигне напредък в миграцията на квалифицирана работна ръка от трети държави към ЕС и да се гарантира, че тя е добре управлявана и насочена към нуждите от работна ръка и умения, през януари 2023 г. Комисията стартира платформата за трудова миграция.

Отговор на призива за хуманитарна помощ

Въпреки че оказва безпрецедентна подкрепа на Украйна, Европейската комисия продължава да предоставя хуманитарна помощ в целия свят на онези, които най-много се нуждаят от нея. През изминалата година вече рекордно високото равнище на хуманитарни нужди продължи да нараства в световен мащаб. Държавите членки, заедно с Комисията, обявиха първоначално финансиране за хуманитарна помощ в размер на 8,4 милиарда евро за 2023 г. като конкретен израз на глобалната солидарност и на водещата роля на ЕС в хуманитарната дейност.

Документи

Отказ от отговорност: Данните на тази страница са актуализирани за последен път на 8 септември 2023 г.

Напредък в други области