Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Δήλωση προσβασιμότητας

Ιστότοπος «Η κατάσταση της Ένωσης»

Η παρούσα δήλωση ισχύει για το περιεχόμενο που δημοσιεύεται στον τομέα: «https://state-of-the-union.ec.europa.eu»

Δεν ισχύει για άλλο περιεχόμενο ή ιστοτόπους που δημοσιεύονται σε οποιονδήποτε από τους υποτομείς του. Οι εν λόγω ιστότοποι και το περιεχόμενό τους θα έχουν τη δική τους ειδική δήλωση προσβασιμότητας.

Τον ιστότοπο αυτό διαχειρίζεται η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχει σχεδιαστεί κατά τρόπο ώστε να χρησιμοποιείται από όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία.

Θα πρέπει να έχετε τη δυνατότητα:

 • μεγέθυνσης έως και 200 % χωρίς προβλήματα
 • πλοήγησης στο μεγαλύτερο μέρος του ιστοτόπου χρησιμοποιώντας μόνο το πληκτρολόγιο
 • πλοήγησης στο μεγαλύτερο μέρος του ιστοτόπου με τη χρήση σύγχρονου αναγνώστη οθόνης και λογισμικού αναγνώρισης ομιλίας (στον υπολογιστή ή το τηλέφωνό σας)

Ο ιστότοπος αυτός έχει σχεδιαστεί κατά τρόπο ώστε να συμμορφώνεται με το τεχνικό πρότυπο για ιστοτόπους και εφαρμογές για φορητές συσκευές EN 301 549 v.3.2.1. Το πρότυπο αυτό ακολουθεί πιστά το επίπεδο «AA» των κατευθυντήριων γραμμών για την προσβασιμότητα διαδικτυακού περιεχομένου (WCAG) έκδοση 2.1.

Κατάσταση συμμόρφωσης

Ο ιστότοπος αυτός συμμορφώνεται εν μέρει με το τεχνικό πρότυπο EN 301 549 v.3.2.1 και τις κατευθυντήριες γραμμές για την προσβασιμότητα διαδικτυακού περιεχομένου (WCAG) 2.1 επίπεδο ΑΑ. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. «Μη προσβάσιμο περιεχόμενο».


Ο ιστότοπος ελέγχθηκε τελευταία φορά στις 23 Ιουνίου 2023.

Κατάρτιση της παρούσας δήλωσης

Η παρούσα δήλωση καταρτίστηκε στις 31 Ιουλίου 2023.

Η δήλωση βασίζεται σε εξέταση αντιπροσωπευτικού δείγματος ιστοσελίδων από εμπειρογνώμονα ειδικευμένο σε θέματα προσβασιμότητας της IAAP, που πραγματοποιήθηκε με τη χρήση συνδυασμού χειροκίνητων και αυτοματοποιημένων δοκιμών.

Παρατηρήσεις

Οι παρατηρήσεις σας σχετικά με την προσβασιμότητα του ιστοτόπου «Η κατάσταση της Ένωσης» είναι ευπρόσδεκτες. Παρακαλούμε ενημερώστε μας αν αντιμετωπίζετε εμπόδια προσβασιμότητας:

 • Τηλέφωνο:008067891011
 • Έντυπο επικοινωνίας: Επικοινωνήστε γραπτά μαζί μας (παρακαλείστε να μην παράσχετε ευαίσθητες πληροφορίες στο έντυπο, π.χ. πληροφορίες που ενδέχεται να αποκαλύπτουν προσωπικά οικονομικά στοιχεία ή πληροφορίες σχετικές με την υγεία σας ή οποιοδήποτε άλλο ευαίσθητο θέμα).

Προσπαθούμε να απαντούμε στις παρατηρήσεις εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος από την αρμόδια υπηρεσία της Επιτροπής.

Συμβατότητα με προγράμματα περιήγησης και υποστηρικτική τεχνολογία

Ο ιστότοπος «Η κατάσταση της Ένωσης» έχει σχεδιαστεί κατά τρόπο ώστε να είναι συμβατός με τις ακόλουθες ευρύτερα χρησιμοποιούμενες υποστηρικτικές τεχνολογίες:

 • την τελευταία έκδοση των προγραμμάτων περιήγησης Google Chrome και Apple Safari,
 • σε συνδυασμό με τις τελευταίες εκδόσεις των JAWS, NVDA, VoiceOver και TalkBack.

Τεχνικές προδιαγραφές

Η προσβασιμότητα του ιστοτόπου «Η κατάσταση της Ένωσης» βασίζεται στις ακόλουθες τεχνολογίες προκειμένου να λειτουργεί με τον συγκεκριμένο συνδυασμό προγράμματος περιήγησης και τυχόν υποστηρικτικών τεχνολογιών ή πρόσθετων εγκατεστημένων στον υπολογιστή σας:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • JavaScript

Μη προσβάσιμο περιεχόμενο

Παρά τις προσπάθειές μας να διασφαλίσουμε την προσβασιμότητα του ιστοτόπου «Η κατάσταση της Ένωσης», γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί, τους οποίους προσπαθούμε να διορθώσουμε. Ακολουθεί περιγραφή γνωστών περιορισμών και πιθανών λύσεων. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα που δεν αναφέρεται παρακάτω.

Γνωστοί περιορισμοί στον ιστότοπο «Η κατάσταση της Ένωσης»:

 1. Πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο – προσβασιμότητα από το πληκτρολόγιο: Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ορισμένα προβλήματα όσον αφορά την προσβασιμότητα του προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο από το πληκτρολόγιο (κατά την επιλογή της γλώσσας λεζάντας από το μενού, δεν είναι δυνατή η χρήση των πλήκτρων βέλους για τη μετάβαση από τη μία γλώσσα στην άλλη· αυτό μπορεί να γίνει μόνο με το πλήκτρο TAB).
 2. Βίντεο: Τα βίντεο στον παρόντα ιστότοπο δεν έχουν ακουστική περιγραφή.
 3. Γραφήματα και διαγράμματα – χρήση χρώματος: Ορισμένα γραφήματα και διαγράμματα στον ιστότοπο βασίζονται μόνο στο χρώμα για την κοινοποίηση πληροφοριών, γεγονός που προκαλεί σύγχυση σε άτομα με έλλειψη ικανότητας διάκρισης των χρωμάτων. Σε διαγράμματα όπου οι ετικέτες δεν συνδέονται οπτικά με την αντίστοιχη ζώνη χρώματος, η κάθε γραμμή, στήλη ή ενότητα ενεργοποιείται και απενεργοποιείται όταν ο χρήστης κάνει κλικ στην αντίστοιχη ετικέτα της λεζάντας, γεγονός που του επιτρέπει να διαπιστώσει ποια ετικέτα αντιστοιχεί σε ποιο τμήμα του διαγράμματος. Σκοπεύουμε να διορθώσουμε το πρόβλημα αυτό έως το τέλος Οκτωβρίου 2023.
 4. Φόρμα υποβολής παρατηρήσεων: Στη φόρμα υποβολής παρατηρήσεων, ορισμένα κουμπιά επιλογής δεν είναι σωστά ομαδοποιημένα και σε ορισμένα μέρη η οπτική αντίθεση είναι ανεπαρκής. Σκοπεύουμε να διορθώσουμε το πρόβλημα αυτό έως το τέλος Οκτωβρίου 2023.
 5. Φόρμα υποβολής παρατηρήσεων – μηνύματα σφάλματος: Τα μηνύματα σφάλματος στη φόρμα υποβολής παρατηρήσεων δεν συνδέονται με το πεδίο στο οποίο εντοπίστηκε το σφάλμα και δεν υποδεικνύουν σαφώς το πεδίο αυτό. Σκοπεύουμε να διορθώσουμε το πρόβλημα αυτό έως το τέλος Οκτωβρίου 2023.
 6. Ορατότητα του συνδέσμου παράκαμψης (skip link): Ο σύνδεσμος παράκαμψης είναι ο πρώτος σύνδεσμος στη σελίδα, αλλά δεν γίνεται ορατός όταν κάποιος εστιάζει πάνω του με το πληκτρολόγιο. Σκοπεύουμε να διορθώσουμε το πρόβλημα αυτό έως το τέλος Οκτωβρίου 2023.