Pāriet uz galveno saturu
Installation of solar panels on the Berlaymont building
Investīcijas Eiropas labklājībā

Galvenie sasniegumi

Enerģētiskās neatkarības atgūšana

Izmantojot energoapgādi kā ieroci, Krievija īsteno karu ne tikai pret Ukrainu, bet arī pret Eiropas ekonomiku. Ar plānu REPowerEU mēs liekam punktu Eiropas atkarībai no Krievijas fosilās degvielas, lai atgūtu un ilgtermiņā nodrošinātu ilgtspējīgu enerģētisko neatkarību.

Šie sasniegumi ir visas Eiropas kopīgs nopelns. Pateicoties sadarbībai starp dalībvalstīm, visās valstīs ir nodrošināta pietiekama gāzes apgāde, un ES ir dažādojusi energoapgādes avotus, lai eiropiešiem nodrošinātu enerģiju par pieņemamām cenām.

ES enerģijas ietaupījumi

Text version below

ES Enerģijas platforma

Komisija ir izveidojusi arī ES Enerģijas platformu nolūkā organizēt pirmo kopīgo gāzes iepirkumu dalībvalstīm kopā ar Gruziju, Moldovu, Ukrainu un Rietumbalkānu valstīm. Šī kopīgā iegāde mums pirmo reizi ļāva izmantot mūsu kolektīvo politisko un tirgus ietekmi, lai palielinātu mūsu ietekmi sarunās un nodrošinātu drošu gāzes un sašķidrinātās dabasgāzes piegādi, apvienojot pieprasījumu un piesaistot piegādātājus.

Zaļās pārkārtošanās paātrināšana un dabas aizsardzība

Viens no plāna REPowerEU galvenajiem pīlāriem ir atjaunīgā enerģija. Enerģētiskās krīzes laikā šajā jomā bija vērojams būtisks progress, proti, 2022. gadā atjaunīgo energoresursu apguve visā Eiropas Savienībā divkāršojās.

Mūsu Saules enerģijas stratēģijas mērķis ir vēl vairāk paātrināt fotoelementu enerģijas izvēršanu. Turpinās arī darbs pie Ūdeņraža un gāzes dekarbonizācijas paketes, kas nostiprinās ES vadošo lomu globālas ūdeņraža ekonomikas izveidē.

 

Text version below

Lai turpinātu virzību uz neto nulles emisiju līmeni un stiprinātu ES rūpniecības konkurētspēju, Komisija 2023. gada 1. februārī nāca klajā ar Zaļā kursa industriālo plānu.

Martā plāna atbalstam tika iesniegtas trīs pamatiniciatīvas:

Turpinājām cīnīties arī par to, lai panāktu dabas atjaunošanu visā Eiropas Savienībā. Šajā kontekstā nesen tika ierosināts Dabas atjaunošanas akts un Nulles piesārņojuma rīcības plāns. Tajā pašā laikā esam pieņēmuši ES atmežošanas aktu, kas atbrīvos mūsu lielveikalu plauktus no ilgtnespējīgām precēm, un panākuši būtisku progresu attiecībā uz pasākumu kopumā “Gatavi mērķrādītājam 55 %” izvirzīto mērķu sasniegšanu.

Ko eiropieši domā par savu ietekmi uz vidi

  • 94 % apgalvo, ka vides aizsardzība viņiem ir svarīga.
  • 68 % atzīst, ka viņu patēriņa ieradumi negatīvi ietekmē vidi gan Eiropā, gan visā pasaulē.

Pāreja uz zaļo ekonomiku bez šaubām ietekmēs lauksaimniekus un lauku kopienas. Kopējā lauksaimniecības politika 2023.–2027. gadam, kas stājās spēkā gada sākumā, atbalstīs lauksaimniekus, kuri ražo drošu, kvalitatīvu un ilgtspējīgu pārtiku, vienlaikus saglabājot lauku kopienu vitalitāti un daudzveidību.

Eiropas digitālās desmitgades īstenošana

Digitālā inovācija strauji maina mūsu ekonomiku, un ES šajā jomā neatpaliek. Gatavojoties mākslīgā intelekta (MI) revolūcijai, Komisija jau 2021. gada aprīlī nāca klajā ar Mākslīgā intelekta aktu. Tas garantēs, ka Eiropas Savienībā izmantotās MI sistēmas ir drošas, pārredzamas, ētiskas, objektīvas un pakļautas cilvēka kontrolei.

Eiropas Parlaments un ES dalībvalstis martā panāca vienošanos par Eiropas Mikroshēmu aktu – regulu, ar kuru tiks stiprināta Eiropas pusvadītāju ekosistēma. Padome to oficiāli apstiprināja jūlija beigās. Eiropas digitālās ekonomikas virzītājspēks ir dati, un Eiropas Datu stratēģijas mērķis ir padarīt ES par līderi datu virzītā sabiedrībā. Ekonomikas jomā Komisija pagājušā gada laikā nāca klajā arī ar diviem jauniem priekšlikumiem par maksājumu un plašākas finanšu nozares pāreju uz digitālo laikmetu.

Investīcijas mikroelektronikā

Text version below

Vēl viens svarīgs atskaites punkts tika sasniegts 2022. gada novembrī, kad stājās spēkā Digitālo pakalpojumu akts, kas tiešsaistes platformām nosaka lielāku atbildību par kaitējuma mazināšanu un lietotāju tiesību aizsardzību. Lai īstenotu šo aktu, Komisija 2023. gada aprīlī izveidoja Eiropas Algoritmiskās pārredzamības centru, ko uztur Komisijas Kopīgais pētniecības centrs. 

Šajā pašā mēnesī stājās spēkā Digitālo tirgu akts, kas tika izstrādāts, lai uzlabotu taisnīgumu un sāncensību digitālajos tirgos.

Mūsu vienotā tirgus un sociālās tirgus ekonomikas stiprināšana

Pirms 30 gadiem tika izveidots vienotais tirgus, kurš visu šo laiku ir bijis ES pastāvīgās konkurētspējas pamats. Martā Komisija izklāstīja jaunu ilgtermiņa pieeju tam, kā ES var izmantot savas stiprās puses, lai palīdzētu uzplaukt uzņēmumiem, kas spēj konkurēt pasaules tirgū, piedāvājot pievilcīgas darbvietas un nosakot globālus standartus.

Šī gada laikā esam ierosinājuši arī citus veidus, kā atbalstīt un vēl vairāk stiprināt vienoto tirgu. Maijā iesniedzām priekšlikumu par visaptverošāko un vērienīgāko muitas savienības reformu kopš tās izveides 1968. gadā. Mēnesi agrāk ierosinājām jaunus noteikumus par patentiem, kas palīdzēs veidot pārredzamāku, efektīvāku un nākotnes prasībām atbilstošāku intelektuālā īpašuma tiesību regulējumu.

Neraugoties uz secīgajiem ekonomikas satricinājumiem pēdējo gadu laikā, ES ekonomika joprojām ir spējusi saglabāt noturību. 2022. gadā bija vērojama iespaidīga izaugsmes atjaunošanās 3,4 % apmērā. Izaugsmi veicināja stabilitāte darba tirgū – bezdarbs sasniedza rekordzemu līmeni, un palielinājās nodarbinātība. Šis rezultāts lielā mērā tika panākts, pateicoties ES un tās dalībvalstu izlēmīgajai rīcībai. 

Mūsu unikālais Eiropas modelis par prioritāti nosaka ne tikai komerciālas iespējas, bet arī sabiedrības labklājību, ekonomikas centrā izvirzot cilvēkus. Šī iemesla dēļ un arī tāpēc, ka ticam sociālā dialoga spēkam, esam ierosinājuši pasākumus, kas stiprina sociālo dialogu gan valstu, gan ES līmenī. Tajā pašā laikā mums jāgarantē, ka mūsu sociālās drošības tīkli pilda savu funkciju. Tāpēc sagatavojām ieteikumu nodrošināt adekvātu minimālo ienākumu visās ES dalībvalstīs.

Lai sekmīgi īstenotu zaļo, digitālo un demogrāfisko pārkārtošanos, ES ir jāveic lieli ieguldījumi mūžizglītībā. Tāpēc 2023. gadu esam pasludinājuši par Eiropas Prasmju gadu, kuram dalībvalstis no ES līdzekļiem ir atvēlējušas aptuveni 65 miljardus eiro.

Prasmju pilnveides pakts – saikne starp publiskām un privātām organizācijām

Text version below

 

Instruments “NextGenerationEU” un Eiropas investīciju veicināšana

2022. un 2023. gadā sākās mūsu kopīgās Eiropas investīcijas 800 miljardu eiro apmērā instrumentā NextGenerationEU, lai, uz vietas īstenojot reālus projektus, veidotu ilgtspējīgu, noturīgu un konkurētspējīgu Eiropu un garantētu labklājību visiem eiropiešiem.

Stratēģija “Global Gateway” un globālo investīciju veicināšana

ES ir būtiska loma noturīgas, ilgtspējīgas un uz izaugsmi orientētas globālās ekonomikas veidošanā. Global Gateway ir 300 miljardu eiro vērts plāns ilgtspējīgām investīcijām visā pasaulē. Komisija ar tā palīdzību atbalsta augstas kvalitātes infrastruktūras projektus, kas sekmē jaunu darbvietu izveidi, veicina ilgstošu izaugsmi un rada vērtību vietējā līmenī.

Global Gateway veido pusi no G7 partnerības globālajai infrastruktūrai un investīcijām kopējām saistībām.

Stratēģijas Global Gateway pirmais uzskatāmais atskaites punkts ir Āfrikas un Eiropas investīciju pakete. Puse no sākotnējām Global Gateway investīcijām (aptuveni 150 miljardi eiro) ir paredzētas sadarbības ar Āfrikas partneriem veicināšanai. Esam sākuši īstenot stratēģiju Āzijā un Klusā okeāna reģionā, kā arī Latīņamerikā uz Karību jūras reģionā, kur ES un tās dalībvalstis plāno investēt vairāk nekā 45 miljardus eiro. Šo apņemšanos savas vizītes laikā apliecināja Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena.

ES tirdzniecības programmas atjaunošana

Tirdzniecības un tehnoloģiju padomes

Nolūkā stiprināt starptautisko sadarbību ES ir izveidojusi Tirdzniecības un tehnoloģiju padomi ar ASV un Indiju, lai veicinātu produktīvas partnerības un risinātu kopīgas problēmas.

Globālā tirdzniecība

Neraugoties uz piegādes ķēžu satricinājumu, ko izraisīja pandēmija un Krievijas agresijas karš pret Ukrainu, esam panākuši progresu tirdzniecības atvērtības veicināšanā, gūstot taustāmus rezultātus sadarbībā ar galvenajiem tirdzniecības partneriem. Konkrētāk, sekmīgi tika pabeigtas sarunas par brīvās tirdzniecības nolīgumiem ar Čīli un Jaunzēlandi, kā arī turpinājās aizsāktās sarunas ar Austrāliju, Mercosur, Meksiku, Indiju un Indonēziju.

Ekonomiskā drošība

Komisija un Augstais pārstāvis 20. jūnijā paziņoja par jaunu Eiropas ekonomiskās drošības stratēģiju. Tā koncentrējas uz noteiktu ekonomisko plūsmu radīto risku mazināšanu augošas ģeopolitiskās spriedzes un arvien straujāku tehnoloģisko pārmaiņu kontekstā, vienlaikus saglabājot ekonomisko atvērtību un dinamismu.

Dokumenti

 

Atruna: šajā lapā iekļautie dati pēdējoreiz atjaunināti 2023. gada 8. septembrī.

Progress citās jomās