Przejdź do treści głównej
Installation of solar panels on the Berlaymont building
Inwestowanie w dobrobyt Europy

Główne osiągnięcia

Odzyskanie niezależności energetycznej

Próby wykorzystania przez Rosję dostaw energii jako broni oznaczały, że zaatakowała ona nie tylko Ukrainę, lecz wszczęła też wojnę przeciwko gospodarce unijnej. Plan REPowerEU pozwoli nam zakończyć naszą zależność od rosyjskich paliw kopalnych oraz odzyskać i zapewnić długoterminową, zrównoważoną niezależność energetyczną Europy.

To wspólny wysiłek wszystkich Europejczyków. Współpraca na poziomie państw członkowskich pozwoliła zagwarantować, aby każdy kraj dysponował odpowiednią ilością gazu, podczas gdy UE starała się zdywersyfikować źródła dostaw energii po przystępnych cenach.

Unijne oszczędności energii

Text version below

Unijna platforma energetyczna

Komisja stworzyła również unijną platformę energetyczną, aby zorganizować pierwszy w historii wspólny zakup gazu dla państw członkowskich oraz Gruzji, Mołdawii, Ukrainy i krajów Bałkanów Zachodnich. Przy tym zakupie po raz pierwszy w historii wykorzystaliśmy naszą zbiorową siłę polityczną i rynkową do wzmocnienia pozycji negocjacyjnej i – poprzez połączenie popytu i zwiększenie atrakcyjności względem dostawców – zagwarantowania sobie dostaw gazu i skroplonego gazu ziemnego (LNG).

Przyspieszenie transformacji ekologicznej i ochrona przyrody

Podczas kryzysu energetycznego poczyniliśmy znaczne postępy w zakresie energii odnawialnej będącej kluczowym filarem REPowerEU: w 2022 r. udział odnawialnych źródeł energii wzrósł dwukrotnie w całej UE.

Strategia UE na rzecz energii słonecznej powinna pomóc w dalszym przyspieszeniu wdrażania rozwiązań w zakresie energii fotowoltaicznej, a UE – dzięki opracowywanemu właśnie pakietowi dotyczącemu rynków wodoru i gazu zdekarbonizowanego – odgrywa wiodącą rolę w rozwoju globalnej gospodarki opartej na wodorze.

 

Text version below

Aby utrzymać tempo wyścigu do neutralności emisyjnej i zwiększyć konkurencyjność przemysłu UE, 1 lutego 2023 r. Komisja przedstawiła plan przemysłowy Zielonego Ładu.

W marcu z kolei przedstawiono trzy kluczowe inicjatywy określone w planie przemysłowym Zielonego Ładu, a mianowicie:

Kontynuowaliśmy również działania na rzecz odbudowy przyrody w całej Unii Europejskiej, do których należy niedawno zaproponowane prawo o odbudowie zasobów przyrodniczych oraz plan działania na rzecz eliminacji zanieczyszczeń. W międzyczasie przyjęliśmy przepisy, które pozwolą utrzymać niezrównoważone produkty z dala od naszych supermarketów, tj. unijne przepisy dotyczące wylesiania, i poczyniliśmy postępy w realizacji celów pakietu „Gotowi na 55”.

Co Europejczycy myślą o swoim wpływie na środowisko

  • 94 proc. twierdzi, że ochrona środowiska jest dla nich ważna.
  • 68 proc. przyznaje, że ich wzorce konsumpcji mają negatywny wpływ na środowisko, zarówno w Europie, jak i na całym świecie.

Transformacja będzie oczywiście miała wpływ na rolników i społeczności wiejskie. Wspólna polityka rolna (WPR) na lata 2023–2027, która weszła w życie na początku roku, będzie wspierać rolników w produkcji bezpiecznej i zrównoważonej żywności wysokiej jakości, przy jednoczesnym zachowaniu żywotności i różnorodności społeczności wiejskich.

Urzeczywistnienie cyfrowej dekady Europy

Cyfrowe innowacje zmieniają naszą gospodarkę w zawrotnym tempie, a UE nadąża za postępem. Rewolucja, jaką niesie ze sobą sztuczna inteligencja (AI), jest już faktem, i dlatego też już w kwietniu 2021 r. Komisja przedstawiła akt w sprawie sztucznej inteligencji. Akt ten ma zapewnić, aby systemy sztucznej inteligencji wykorzystywane w UE były bezpieczne, przejrzyste, etyczne, bezstronne i kontrolowane przez człowieka.

W marcu Parlament Europejski i państwa członkowskie UE osiągnęły porozumienie w sprawie europejskiego aktu w sprawie czipów, a pod koniec lipca Rada formalnie zatwierdziła rozporządzenie w sprawie wzmocnienia europejskiego ekosystemu półprzewodników. Jeśli chodzi o dane, które są siłą napędową europejskiej gospodarki cyfrowej, chcemy, by dzięki europejskiej strategii w zakresie danych UE stała się liderem w dziedzinie społeczeństwa opartego na danych. Jeśli chodzi o ekonomię, w ciągu ostatniego roku Komisja przedstawiła także dwa nowe wnioski służące dostosowaniu płatności, a także szerzej pojętego sektora finansowego, do ery cyfrowej.

Inwestycje w mikroelektronikę

Text version below

Kolejny kamień milowy osiągnięto w listopadzie 2022 r., kiedy to – wraz z wejściem w życie aktu o usługach cyfrowych – platformy internetowe przyjęły na siebie większą odpowiedzialność za łagodzenie szkód i ochronę praw użytkowników. W celu wdrożenia tego aktu w kwietniu 2023 r. Komisja uruchomiła Europejskie Centrum Przejrzystości Algorytmicznej, które mieści się przy Wspólnym Centrum Badawczym podlegającym Komisji. 

W tym samym miesiącu wdrożenie aktu o rynkach cyfrowych pozwoliło zwiększyć uczciwość i kontestowalność na rynkach cyfrowych.

Udoskonalenie jednolitego rynku i społecznej gospodarki rynkowej

W tym roku obchodziliśmy 30-lecie jednolitego rynku, który jest fundamentem trwałej konkurencyjności Europy. W marcu Komisja przedstawiła nowe długoterminowe podejście, które bazuje na mocnych stronach UE i pomaga wspierać dobrze prosperujące przedsiębiorstwa, zdolne do konkurowania na globalnym rynku, oferujące atrakcyjne miejsca pracy i ustanawiające światowe standardy.

W tym roku zaproponowaliśmy także inne sposoby wspierania i dalszego udoskonalania jednolitego rynku. W maju przedstawiliśmy projekt najbardziej kompleksowej i ambitnej reformy unii celnej od czasu jej utworzenia w 1968 r. Miesiąc wcześniej zaproponowaliśmy nowe przepisy dotyczące patentów, które staną się elementem bardziej przejrzystych, skutecznych i lepiej wytrzymujących próbę czasu ram praw własności intelektualnej.

Gospodarka UE nadal wykazuje niezwykłą odporność w obliczu kolejnych wstrząsów gospodarczych, do jakich dochodzi w ostatnich latach. W 2022 r. ożywienie wzrostu gospodarczego było imponujące i osiągnęło poziom 3,4 proc. Wzrost ten napędzał silny rynek pracy, bowiem wskaźnik bezrobocia osiągnął rekordowo niski poziom, a zatrudnienie wzrosło. Ten stan rzeczy jest w dużej mierze zasługą zdecydowanych działań podjętych przez UE i jej państwa członkowskie. 

Rzecz jasna, nasz jedyny w swoim rodzaju model europejski sprzyja nie tylko rozwojowi możliwości handlowych, ale też dobrobytowi społecznemu, w centrum zainteresowania gospodarki stawiając człowieka. W tym celu i ponieważ zdecydowanie wierzymy w siłę dialogu społecznego, zaproponowaliśmy środki umożliwiające rozwój dialogu społecznego zarówno na szczeblu krajowym, jak i unijnym. Jednocześnie musimy zadbać o to, by nasze siatki bezpieczeństwa socjalnego były adekwatne do celów, którym mają służyć. Dlatego właśnie przedstawiliśmy zalecenia dotyczące zapewnienia odpowiedniego dochodu minimalnego we wszystkich państwach członkowskich UE.

Podstawą tych wszystkich działań jest uczenie się przez całe życie. UE musi w nie intensywnie inwestować, aby powiodła się transformacja ekologiczna, cyfrowa i demograficzna. Dlatego właśnie rok 2023 ustanowiliśmy Europejskim Rokiem Umiejętności, a państwa członkowskie przeznaczyły na ten cel około 65 mld euro z funduszy UE.

Pakt na rzecz umiejętności – połączenie siły organizacji publicznych i prywatnych

Text version below

 

NextGenerationEU i pobudzanie inwestycji europejskich

W 2022 i 2023 r. wspólnie zainwestowaliśmy 800 mld euro w konkretne, praktyczne projekty w ramach NextGenerationEU, przez co rozpoczęliśmy budowanie zrównoważonej, odpornej i konkurencyjnej Europy, aby zagwarantować dobrobyt wszystkim Europejczykom.

Strategia Global Gateway i pobudzanie globalnych inwestycji

UE nadal odgrywa kluczową rolę w budowaniu odpornej i zrównoważonej gospodarki światowej, która rozwija się z myślą o wszystkich. Global Gateway to plan na rzecz zrównoważonych inwestycji na całym świecie, wart 300 mld euro. Za jego pośrednictwem Komisja wspiera projekty infrastrukturalne najwyższej jakości, które zapewniają miejsca pracy, sprzyjają trwałemu wzrostowi, a także tworzą wartość na szczeblu lokalnym.

Na Global Gateway przypada połowa łącznej wartości zobowiązania partnerstwa G7 na rzecz globalnej infrastruktury i inwestycji.

Pierwszym znaczącym osiągnięciem w ramach Global Gateway był pakiet inwestycyjny Afryka-Europa. Połowę początkowej wartości inwestycji w ramach Global Gateway – ok. 150 mld euro – przeznaczono na rozwój współpracy z partnerami afrykańskimi. Od tego czasu rozpoczęliśmy wdrażanie strategii Global Gateway w regionie Azji i Pacyfiku oraz Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Przewodnicząca Ursula von der Leyen zapowiedziała, że UE i jej państwa członkowskie zainwestują w tych regionach ponad 45 mld euro.

Ponowne ożywienie programu handlowego UE

Rady ds. handlu i technologii

W duchu współpracy międzynarodowej Unia powołała rady ds. handlu i technologii ze Stanami Zjednoczonymi i Indiami, aby wspierać produktywne partnerstwa i stawiać czoła wspólnym wyzwaniom.

Handel światowy

Pomimo wstrząsu w łańcuchach dostaw spowodowanego przez pandemię i rosyjską agresję na Ukrainę, poczyniliśmy postępy w promowaniu otwartości handlu dzięki wymiernym osiągnięciom w stosunkach z kluczowymi partnerami handlowymi. Przede wszystkim zakończono pomyślnie negocjacje w sprawie umów o wolnym handlu z Chile i Nową Zelandią i kontynuowano je z Australią, Mercosurem i Meksykiem, Indiami i Indonezją.

Bezpieczeństwo gospodarcze

20 czerwca Komisja i Wysoki Przedstawiciel przedstawili nową europejską strategię bezpieczeństwa gospodarczego. Koncentruje się ona na minimalizacji ryzyka wynikającego z niektórych przepływów ekonomicznych w kontekście coraz silniejszych napięć geopolitycznych i coraz szybszych zmian technologicznych, przy jednoczesnym zapewnieniu jak największej otwartości i dynamiki gospodarczej.

Dokumenty

 

Zastrzeżenie: Dane na tej stronie zostały ostatnio zaktualizowane 8 września 2023 r.

Postępy w innych dziedzinach