Mur għall-kontenut ewlieni
Installation of solar panels on the Berlaymont building
Ninvestu fil-prosperità tal-Ewropa

Kisbiet ewlenin

Ksibna mill-ġdid l-indipendenza enerġetika tagħna

Ir-Russja mhux biss għamlet gwerra kontra l-Ukrajna, iżda wkoll kontra l-ekonomija tal-Ewropa billi użat il-provvisti tal-enerġija bħala arma. Permezz tar-REPowerEU, qed intemmu d-dipendenza tagħna fuq il-fjuwils fossili Russi u nerġgħu niksbu u niżguraw l-indipendenza enerġetika sostenibbli u fit-tul tal-Ewropa.

Dan kien sforz Ewropew unifikat. L-Istati Membri kkooperaw biex jiżguraw li kull pajjiż ikollu provvista adegwata ta’ gass, filwaqt li l-UE ħadmet biex tiddiversifika l-provvista tal-enerġija tagħha bi prezzijiet affordabbli.

L-iffrankar tal-enerġija tal-UE

Text version below

Pjattaforma tal-UE għax-Xiri tal-Enerġija

Il-Kummissjoni stabbiliet ukoll il-Pjattaforma tal-Enerġija tal-UE biex torganizza l-ewwel xiri konġunt tal-gass għall-Istati Membri, flimkien mal-Georgia, il-Moldova, l-Ukrajna u l-pajjiżi fil-Balkani tal-Punent. Dan ix-xiri konġunt ippermettielna, għall-ewwel darba, nużaw il-piż politiku u tas-suq kollettiv tagħna biex namplifikaw l-influwenza tan-negozjar tagħna u niżguraw il-provvista tal-gass u tal-LNG billi niġbru d-domanda u nattiraw il-fornituri.

Naċċelleraw it-tranżizzjoni ekoloġika u l-protezzjoni tan-natura

Bħala pilastru ewlieni tar-REPower EU, l-enerġija rinnovabbli rat progress sinifikanti matul il-kriżi tal-enerġija, bl-użu addizzjonali tal-enerġija rinnovabbli jirdoppja madwar l-UE fl-2022.

L-Istrateġija tagħna dwar l-Enerġija Solari hija ppreparata biex taċċellera saħansitra aktar l-użu tal-enerġija fotovoltajka, filwaqt li l-UE qiegħda fuq quddiem fl-iżvilupp ta’ ekonomija globali tal-idroġenu, b’Pakkett tad-Dekarbonizzazzjoni tal-Idroġenu u tal-Gass li qed jiġi ppjanat.

 

Text version below

Biex jinżamm il-pass fit-tellieqa lejn newtralità karbonika, u biex tissaħħaħ il-kompetittività tal-industrija tal-Ewropa, il-Kummissjoni żvelat il-Pjan Industrijali tal-Patt Ekoloġiku fl-1 ta’ Frar 2023.

F’Marzu, ġew introdotti tliet inizjattivi ewlenin li jappoġġjaw il-Pjan Industrijali tal-Patt Ekoloġiku

Komplejna wkoll niġġieldu biex nirrestawraw in-natura fl-Unjoni Ewropea kollha bil-Liġi dwar ir-Restawr tan-Natura proposta reċentement u l-Pjan ta’ Azzjoni ta’ Tniġġis Żero. Sadanittant adottajna leġiżlazzjoni li se żżomm il-prodotti mhux sostenibbli barra l-ixkafef tas-supermarkets tagħna bil-liġi tal-UE dwar id-deforestazzjoni, u għamilna progress fl-ilħuq tal-objettivi tagħna Lesti għall-mira ta’ 55%.

X’jaħsbu l-Ewropej dwar l-impatt tagħhom fuq l-ambjent

  • 94% jaffermaw li l-ħarsien tal-ambjent huwa importanti għalihom
  • 68% jirrikonoxxu li x-xejriet tal-konsum tagħhom għandhom impatt negattiv fuq l-ambjent, kemm fl-Ewropa kif ukoll fid-dinja kollha

Naturalment, din it-tranżizzjoni se jkollha impatt fuq il-bdiewa u l-komunitajiet rurali. Il-Politika Agrikola Komuni (PAK) 2023-27 li daħlet fis-seħħ fil-bidu tas-sena, se tappoġġja lill-bdiewa fil-produzzjoni ta’ ikel sikur, ta’ kwalità u sostenibbli, filwaqt li tippreserva wkoll il-vitalità u d-diversità tal-komunitajiet rurali.

Nagħmlu d-Deċennju Diġitali tal-Ewropa realtà

L-innovazzjoni diġitali qiegħda ssawwar mill-ġdid l-ekonomija tagħna b’ritmu mgħaġġel, u l-UE qed iżżomm il-pass. Ir-rivoluzzjoni tal-Intelliġenza Artifiċjali (IA) tinsab tabilħaqq fostna, u huwa għalhekk li l-Kummissjoni diġà ressqet l-Att dwar l-Intelliġenza Artifiċjali f’April 2021. Dan se jiżgura li s-sistemi tal-IA fl-UE jkunu sikuri, trasparenti, etiċi, imparzjali, u taħt il-kontroll tal-bniedem.

Sadanittant, wara li l-Parlament Ewropew u l-Istati Membri tal-UE laħqu ftehim dwar l-Att Ewropew dwar iċ-Ċipep f’Marzu, il-Kunsill approva formalment ir-regolament biex tissaħħaħ l-ekosistema tas-semikondutturi tal-Ewropa lejn l-aħħar ta’ Lulju. F’termini ta’ data, il-mutur tal-ekonomija diġitali tal-Ewropa, għamilna progress biex inżommuha f’idejn l-Ewropej, bl-Istrateġija Ewropea għad-Data. Rigward l-ekonomija, il-Kummissjoni ressqet żewġ proposti ġodda biex il-pagamenti u s-settur finanzjarju usa’ jiddaħħlu fl-era diġitali matul l-aħħar sena wkoll.

Ninvestu fil-mikroelettronika

Text version below

Stadju importanti ieħor intlaħaq f’Novembru 2022, meta l-pjattaformi online assumew responsabbiltà akbar għall-mitigazzjoni tal-ħsara u għall-protezzjoni tad-dritt tal-utenti, bid-dħul fis-seħħ tal-Att dwar is-Servizzi Diġitali (DSA). Biex tinforza d-DSA, il-Kummissjoni nediet iċ-Ċentru Ewropew għat-Trasparenza Algoritmika (ECAT) f’April 2023, li huwa ospitat fiċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka tal-Kummissjoni. 

Fl-istess ħin il-ġustizzja u l-kontestabbiltà fis-swieq diġitali ssaħħew permezz tal-infurzar tal-Att dwar is-Swieq Diġitali fl-istess xahar.

Insaħħu s-Suq Uniku u l-ekonomija soċjali tas-suq tagħna

Din is-sena ċċelebrajna t-30 anniversarju tas-Suq Uniku – il-pedament tal-kompetittività dejjiema tal-Ewropa. F’Marzu, il-Kummissjoni ddeskriviet approċċ ġdid fit-tul dwar kif l-UE tista’ tibni fuq il-punti b’saħħithom tagħha billi trawwem negozji b’saħħithom, kapaċi jikkompetu fis-suq globali, b’impjiegi attraenti u tistabbilixxi standards globali.

Ipproponejna modi oħra biex nappoġġjaw u nsaħħu aktar is-Suq Uniku din is-sena wkoll. F’Mejju, ipproponejna l-aktar riforma komprensiva u ambizzjuża tal-Unjoni Doganali mit-twaqqif tagħha fl-1968. Xahar qabel ipproponejna regoli ġodda dwar il-privattivi li se joħolqu qafas tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali aktar trasparenti, effettiv u li jibqa’ validu fil-futur.

L-ekonomija tal-UE tkompli turi reżiljenza notevoli fost l-iskossi ekonomiċi suċċessivi ta’ dawn l-aħħar snin. Fl-2022, l-irkupru fit-tkabbir impressjona bi 3.4%. L-espansjoni kienet appoġġjata minn suq tax-xogħol robust, bir-rati tal-qgħad jilħqu livelli baxxi rekord u bl-impjiegi jiżdiedu. Dan ir-riżultat huwa dovut ħafna għall-azzjoni deċiżiva meħuda mill-UE u l-Istati Membri tagħha. 

Naturalment, il-mudell Ewropew uniku tagħna jagħti prijorità mhux biss lill-opportunitajiet kummerċjali iżda wkoll lill-benesseri tas-soċjetà, u jqiegħed lin-nies fil-qalba tal-ekonomija tagħna. Għal dan l-għan, u peress li nemmnu b’mod kostanti fis-setgħa tad-djalogu soċjali, ipproponejna miżuri li jsaħħu d-djalogu soċjali kemm fil-livell nazzjonali kif ukoll f’dak tal-UE. Fl-istess ħin, irridu niżguraw li x-xbieki ta’ sikurezza soċjali tagħna jkunu adattati għall-iskop tagħhom. Huwa għalhekk li ressaqna rakkomandazzjonijiet biex niżguraw introjtu minimu adegwat fl-Istati Membri kollha tal-UE.

Abbażi ta’ dan kollu hija l-ħtieġa tal-Ewropa li tinvesti ħafna fit-tagħlim tul il-ħajja, li huwa fundamentali biex it-tranżizzjoni ekoloġika, diġitali u demografika tirnexxi. Huwa għalhekk li għamilna l-2023 is-Sena Ewropea tal-Ħiliet, li għaliha l-Istati Membri allokaw madwar €65 biljun f’fondi tal-UE.

Il-Patt għall-Ħiliet - Inlaqqgħu flimkien l-organizzazzjonijiet pubbliċi u privati

Text version below

 

In-NextGenerationEU u spinta lill-investiment Ewropew

Fl-2022 u l-2023, l-investiment Ewropew komuni tagħna ta’ €800 biljun fin-NextGenerationEU beda, bi proġetti tanġibbli fuq il-post, biex tinbena Ewropa li tkun sostenibbli, reżiljenti u kompetittiva, biex tiggarantixxi l-prosperità għall-Ewropej kollha.

Il-Global Gateway u l-ispinta lill-investiment globali

L-UE għad għandha rwol ċentrali fil-bini ta’ ekonomija globali li tkun reżiljenti, sostenibbli u li qed tikber għal kulħadd. Permezz tal-Global Gateway, pjan ta’ €300 biljun għal investimenti sostenibbli madwar id-dinja, il-Kummissjoni qed tappoġġja proġetti ta’ infrastruttura tal-ogħla kwalità li jġibu impjiegi, tkabbir dejjiemi, u joħolqu valur lokalment.

Il-Global Gateway jirrappreżenta nofs l-impenn totali tas-Sħubija tal-G7 għall-Infrastruttura u l-Investiment Globali.

L-istadju importanti inawgurali tal-Global Gateway immaterjalizza fil-Pakkett ta’ Investiment Afrika-Ewropa. Nofs l-investimenti inizjali tal-Global Gateway, madwar €150 biljun, huma ddedikati għat-tisħiħ tal-kooperazzjoni mas-sħab Afrikani. Minn dak iż-żmien ’l hawn, bdejna nimplimentaw il-Global Gateway fl-Asja u l-Paċifiku u fl-Amerka Latina u l-Karibew, fejn il-President von der Leyen ħabbret li l-UE u l-Istati Membri tagħha se jinvestu €45 biljun.

Invaraw mill-ġdid tal-aġenda kummerċjali tal-Ewropa

Il-Kunsilli tal-Kummerċ u t-Teknoloġija

Fl-ispirtu ta’ kollaborazzjoni internazzjonali, l-UE stabbiliet Kunsilli tal-Kummerċ u t-Teknoloġija mal-Istati Uniti u l-Indja biex trawwem sħubijiet produttivi u tindirizza sfidi komuni.

Kummerċ globali

Minkejja x-xokk għall-ktajjen tal-provvista kkawżat mill-pandemija u l-gwerra ta’ aggressjoni tar-Russja kontra l-Ukrajna, għamilna passi ’l quddiem fil-promozzjoni tal-ftuħ kummerċjali permezz ta’ kisbiet tanġibbli fl-involviment ma’ sħab kummerċjali ewlenin. B’mod partikolari, in-negozjati dwar ftehimiet ta’ kummerċ ħieles ġew konklużi b’suċċess maċ-Ċilì u n-New Zealand, filwaqt li komplew in-negozjati mal-Awstralja, il-Mercosur, il-Messiku, l-Indja u l-Indoneżja.

Sigurtà ekonomika

Fl-20 ta’ Ġunju, il-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli ppreżentaw Strateġija Ewropea ta’ Sigurtà Ekonomika ġdida. L-istrateġija tiffoka fuq il-minimizzazzjoni tar-riskji li jirriżultaw minn ċerti flussi ekonomiċi fil-kuntest ta’ tensjonijiet ġeopolitiċi akbar u bidliet teknoloġiċi aċċellerati, filwaqt li jinżammu l-livelli massimi ta’ ftuħ u dinamiżmu ekonomiku.

Dokumenti

 

Dikjarazzjoni ta’ Ċaħda ta’ Responsabbiltà: Id-data f’din il-paġna ġiet aġġornata l-aħħar fit-8 ta’ Settembru 2023

Progress f’oqsma oħra