Направо към основното съдържание
Installation of solar panels on the Berlaymont building
Инвестиране в просперитета на Европа

Основни постижения

Възстановяване на нашата енергийна независимост

Русия води война не само срещу Украйна, но и срещу европейската икономика, като използва енергийните доставки като оръжие. С REPowerEU слагаме край на зависимостта си от руските изкопаеми горива и възвръщаме и гарантираме дългосрочната и устойчива енергийна независимост на Европа.

Това е общо европейско усилие. Държавите членки си сътрудничат, за да гарантират, че всяка държава има необходимите доставки на газ, а ЕС работи за диверсифициране на енергийните си доставки на достъпни цени.

Икономии на енергия в ЕС

Text version below

Енергийна платформа на ЕС

Комисията също така създаде енергийната платформа на ЕС, за да организира първото по рода си съвместно закупуване на газ за държавите членки, заедно с Грузия, Молдова, Украйна и държавите от Западните Балкани. Това съвместно закупуване ни позволи за първи път да използваме нашата колективна политическа и пазарна тежест, за да засилим преговорната си позиция и да осигурим доставките на газ и втечнен природен газ чрез обединяване на търсенето и привличане на доставчици.

Ускоряване на екологичния преход и опазване на природата

Основният стълб на REPowerEU — енергията от възобновяеми източници — отбеляза значителен напредък по време на енергийната криза, като допълнителното внедряване на възобновяеми енергийни източници в ЕС се удвои през 2022 г.

Нашата стратегия за слънчевата енергия има за цел да се ускори още повече внедряването на фотоволтаична енергия, като същевременно ЕС е начело на развитието на глобална водородна икономика и работи по подготовката на пакет за декарбонизация на водорода и газа.

 

Text version below

За да се поддържа темпото в надпреварата към постигане на нулеви нетни емисии и да се засили конкурентоспособността на промишлеността на ЕС, на 1 февруари 2023 г. Комисията представи промишления план на Зеления пакт.

През март бяха представени три ключови инициативи в подкрепа на промишления план на Зеления пакт

Освен това продължаваме да се борим за възстановяване на природата в Европейския съюз с наскоро предложения Закон за възстановяване на природата и с Плана за действие за нулево замърсяване. Междувременно приехме законодателство на ЕС в областта на обезлесяването, с което ще предотвратим продажбата на неустойчиви продукти в нашите супермаркети, и отбелязахме напредък в постигането на нашите цели по пакета „Подготвени за цел 55“.

Какво мислят европейците за въздействието си върху околната среда

  • 94 % заявяват, че опазването на околната среда е важно за тях
  • 68 % признават, че техните модели на потребление оказват отрицателно въздействие върху околната среда както в Европа, така и в света

Този преход, разбира се, ще окаже въздействие върху земеделските стопани и селските общности. Общата селскостопанска политика (ОСП) за периода 2023—2027 г., която влезе в сила в началото на годината, ще подпомага земеделските стопани при производството на безопасни, качествени и устойчиви храни, като същевременно опазва жизнеността и многообразието на селските общности.

Реализиране на цифровото десетилетие на Европа

Цифровите иновации променят икономиката с изумителни темпове и ЕС не изостава от тенденцията. Революцията в областта на изкуствения интелект (ИИ) вече е реалност, поради което още през април 2021 г. Комисията представи Законодателния акт за изкуствения интелект. Това ще гарантира, че системите с ИИ в ЕС са безопасни, прозрачни, етични, обективни и под човешки контрол.

През март Европейският парламент и държавите — членки на ЕС постигнаха споразумение по Европейския законодателен акт за интегралните схеми, а в края на юли Съветът официално одобри регламента за укрепване на европейската екосистема в областта на полупроводниците. Що се отнася до данните, които са двигател на европейската цифрова икономика, ние се стремим да превърнем ЕС в лидер в основаното на данни общество чрез Европейската стратегия за данните. По отношение на икономиката, през последната година Комисията представи две нови предложения за въвеждане на плащанията и на финансовия сектор като цяло в ерата на цифровите технологии.

Инвестиции в микроелектрониката

Text version below

Друг ключов етап беше достигнат през ноември 2022 г., когато онлайн платформите поеха по-голяма отговорност за смекчаване на вредите и за защита на правата на потребителите с влизането в сила на Законодателния акт за цифровите услуги. За да приложи Законодателния акт за цифровите услуги, през април 2023 г. Комисията създаде Европейски център за алгоритмична прозрачност (ECAT), който се помещава в Съвместния изследователски център на Комисията. 

Същия месец справедливостта и достъпността на цифровите пазари бяха подобрени чрез прилагането на Законодателния акт за цифровите пазари.

Укрепване на единния пазар и социалната пазарна икономика

Тази година отбелязахме 30-ата годишнина от създаването на единния пазар — основата на трайната конкурентоспособност на Европа. През март Комисията представи нов дългосрочен подход за това как ЕС може да използва силните си страни, като подпомага проспериращи предприятия, които могат да се конкурират на световния пазар, предлагат привлекателни работни места и налагат световни стандарти.

Предложихме и други начини за подкрепа и по-нататъшно укрепване на единния пазар през тази година. През май предложихме най-всеобхватната и амбициозна реформа на митническия съюз от създаването му през 1968 г. досега. Месец преди това предложихме нови правила относно патентите, които ще доведат до създаване на по-прозрачна, ефективна и ориентирана към бъдещето рамка за правата върху интелектуалната собственост.

Икономиката на ЕС продължава да показва забележителна устойчивост на фона на последователните икономически сътресения през последните години. През 2022 г. възстановяването на растежа беше впечатляващо — 3,4 %. Растежът бе подкрепен от стабилен пазар на труда, като равнищата на безработица бяха рекордно ниски, а заетостта нарасна. Този резултат до голяма степен се дължи на решителните действия, предприети от ЕС и неговите държави членки. 

Разбира се, нашият уникален европейски модел дава приоритет не само на възможностите за търговия, но и на благосъстоянието на обществото, като поставя хората в центъра на нашата икономика. С оглед на това и тъй като твърдо вярваме в силата на социалния диалог, предложихме мерки за укрепване на социалния диалог както на национално, така и на европейско равнище. Същевременно трябва да гарантираме, че нашите мрежи за социална сигурност са подходящи за целта. Ето защо отправихме препоръки за гарантиране на адекватен минимален доход във всички държави — членки на ЕС.

В основата на всичко това е необходимостта Европа да инвестира сериозно в ученето през целия живот, което е от основно значение за успеха на екологичния, цифровия и демографския преход. Затова обявихме 2023 г. за Европейска година на уменията, за която държавите членки са заделили около 65 милиарда евро средства от ЕС.

Пакт за умения — обединяване на публичните и частните организации

Text version below

 

NextGenerationEU и стимулиране на европейските инвестиции

През 2022 г. и 2023 г. започна реализирането на нашите общи европейски инвестиции в размер на 800 милиарда евро в рамките на NextGenerationEU чрез конкретни проекти на място, чиято цел е да се изгради устойчива, издръжлива и конкурентоспособна Европа и да се гарантира благоденствието на всички европейци.

Global Gateway и насърчаване на инвестициите в световен мащаб

ЕС продължава да играе ключова роля в изграждането на глобална икономика, която е издръжлива, устойчива и бележеща растеж за всички. С Global Gateway, план в размер на 300 милиарда евро за устойчиви инвестиции в целия свят, Комисията подкрепя висококачествени инфраструктурни проекти, които осигуряват работни места и траен растеж и създават стойност на местно равнище.

Global Gateway представлява половината от общия ангажимент по Партньорството на Г-7 за глобална инфраструктура и инвестиции

Началният етап на Global Gateway се конкретизира в пакета за инвестиции Африка-Европа. Половината от първоначалните инвестиции по линия на Global Gateway, приблизително 150 милиарда евро, са предназначени за укрепване на сътрудничеството с африканските партньори. След това започнахме да прилагаме Global Gateway в Азия и Тихоокеанския басейн и в Латинска Америка и Карибския басейн, където председателят Фон дер Лайен обяви, че ЕС и неговите държави членки ще инвестират над 45 милиарда евро.

Задълбочаване на търговската програма на Европа

Съвети по търговия и технологии

В духа на международното сътрудничество ЕС създаде Съвети по търговия и технологии със Съединените щати и Индия с цел насърчаване на продуктивни партньорства и справяне с общите предизвикателства.

Световна търговия

Въпреки сътресението във веригите на доставки, причинено от пандемията и агресивната война на Русия срещу Украйна, постигнахме напредък в насърчаването на отвореността на търговията чрез осезаеми постижения в работата с ключови търговски партньори. По-специално успешно приключиха преговорите по споразумения за свободна търговия с Чили и Нова Зеландия, а преговорите с Австралия, Меркосур, Мексико, Индия и Индонезия продължават.

Икономическа сигурност

На 20 юни Комисията и върховният представител представиха нова Европейска стратегия за икономическа сигурност. Стратегията е насочена към намаляване до минимум на рисковете, които се пораждат от определени икономически потоци в контекста на засилено геополитическо напрежение и ускорени технологични изменения, като се запазва максимално високо равнище на икономическа откритост и динамика.

Документи

 

Отказ от отговорност: Данните на тази страница са актуализирани за последен път на 8 септември 2023 г.

Напредък в други области