Przejdź do treści głównej
A young woman in an interpretation booth during the Open Doors Day
Budowanie odporności społecznej Europy

Demokracja europejska wymaga ciągłej pracy

Utrzymanie praworządności i zwalczanie korupcji

Wojna Rosji przeciwko Ukrainie przypomina nam, że nadal musimy bronić demokracji i swobód, które z trudem sobie wywalczyliśmy. Każde pokolenie Europejczyków musi pomagać w budowaniu odporności demokracji europejskiej i w odnawianiu obietnicy pokoju w Europie.

Praworządność – wolność, sprawiedliwość, równość

Praworządność to fundament naszej Unii. W rocznym sprawozdaniu na temat praworządności monitorowane są istotne zmiany – zarówno pozytywne, jak i negatywne – stanu praworządności w państwach członkowskich.

Sprawozdanie z 2023 r. dowodzi pozytywnej tendencji, a jednocześnie potwierdza, że pełna realizacja niektórych reform wymaga więcej czasu.

Infographic showing 65% of the 2022 recommendations were addressed by the Member States

Skuteczna polityka antykorupcyjna

W maju 2023 r. Komisja podjęła zdecydowane działania dotyczące zwalczania korupcji w UE oraz harmonizacji przepisów UE w zakresie definicji przestępstw korupcyjnych oraz kar za nie. Ich celem jest:

 • stworzenie wysokich standardów zwalczania pełnego zakresu przestępstw korupcyjnych
 • poprawa egzekwowania przepisów
 • utworzenie w państwach członkowskich struktur skuteczniej zapobiegających korupcji.

Komisja zaproponowała również nowy specjalny system sankcji przeciwko poważnym aktom korupcji na całym świecie.

Infographic on EU Anti corruption policies

Międzyinstytucjonalny organ ds. etyki

W czerwcu 2023 r. Komisja zaproponowała utworzenie międzyinstytucjonalnego organu ds. etyki. Wdrożone mają zostać wspólne normy etycznego postępowania obowiązujące członków instytucji unijnych. Wprowadzony zostanie również formalny mechanizm koordynacji działań i wymiany poglądów między instytucjami na temat wymogów etycznych.

Propagowanie nowych form zaangażowania demokratycznego

Zaangażowanie obywateli

Po zakończeniu Konferencji w sprawie przyszłości Europy – bezprecedensowego przedsięwzięcia w dziedzinie demokracji uczestniczącej – Komisja zaczęła działać na podstawie zaleceń obywateli.

W nowych panelach obywatelskich bierze udział około 150 losowo wybranych osób, które przedstawiają swoje opinie na temat niektórych ważnych inicjatyw Komisji. Nacisk kładzie się na młode pokolenie i jego kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości.

Infographic showing EU citizen engagement

Setna europejska inicjatywa obywatelska

18 kwietnia 2023 r. Komisja zarejestrowała setną inicjatywę wzywającą do połączenia wszystkich europejskich stolic siecią kolei dużej prędkości. Od czasu wprowadzenia europejskich inicjatyw obywatelskich w 2012 r. są one potężnym narzędziem demokracji uczestniczącej – pod przeróżnymi projektami zebrano ponad 17 mln podpisów.

Budowanie Unii równości

Komisja jest ciągle zaangażowana w budowanie społeczeństwa, w którym każdy ma równe szanse na pełny rozwój. Każdy musi mieć swobodę wyrażania siebie, swojej osobowości i poglądów oraz wyznawania swojej religii.

Równouprawnienie płci

W strategii na rzecz równouprawnienia płci na lata 2020–2025 podkreślono znaczenie wspierania społeczeństwa i gospodarki, które rozwijają się pomyślnie w duchu równości płci. W związku z tym przedstawiliśmy inicjatywy dotyczące:

 • ochrony i wzmocnienia praw rodzin w sytuacjach transgranicznych 
 • skuteczniejszej realizacji zasady równego wynagrodzenia dla kobiet i mężczyzn za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości, aby luka płacowa wreszcie wylądowała na śmietniku historii
 • eliminowania przemocy ze względu na płeć.
Infographic showing information on EU gender equality

Walka z przemocą wobec kobiet

1 czerwca 2023 r. – siedem lat po przedłożeniu wniosku przez Komisję – UE wreszcie przystąpiła do konwencji stambulskiej o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Obecnie negocjujemy wprowadzenie do prawa UE minimalnych norm służących:

 • kryminalizacji niektórych form przemocy ze względu na płeć
 • poprawie dostępu do wymiaru sprawiedliwości oraz ochrony i wsparcia ofiar
 • zapewnieniu koordynacji między odpowiednimi służbami
 • zapobieganiu przestępstwom tego rodzaju.

Prawa osób LGBTIQ

Zgodnie z zapowiedzią w strategii na rzecz równości osób LGBTIQ na lata 2020–2025 w grudniu 2022 r. Komisja przedstawiła wniosek w sprawie wzmocnienia organów ds. równości. Celem jest zwalczanie dyskryminacji przez utworzenie minimalnych standardów dotyczących mandatu, uprawnień, zadań, zasobów i niezależności tych organów.

Zwalczanie rasizmu

W ramach unijnego planu działania przeciwko rasizmowi na lata 2020–2025 Komisja:

 • mobilizowała państwa członkowskie do przyjęcia krajowych planów działania przeciwko rasizmowi do końca 2022 r.
 • zachęcała państwa członkowskie do opracowania krajowych strategii zwalczania antysemityzmu
 • oceniła krajowe ramy dotyczące Romów
 • wyznaczyła nowego koordynatora ds. zwalczania nienawiści antymuzułmańskiej.

Pakiet na rzecz zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami

Osoby z niepełnosprawnościami mają prawo do pełnego uczestnictwa we wszystkich aspektach życia, tak jak wszyscy inni. Pakiet na rzecz zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, przedstawiony we wrześniu 2022 r., wspiera państwa członkowskie w:

 • promowaniu włączenia społecznego
 • walce z ubóstwem
 • zwiększaniu umiejętności i kompetencji osób z niepełnosprawnościami.

We wrześniu 2023 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący wprowadzenia europejskiej karty osoby z niepełnosprawnością, która ma zapewnić transgraniczne uznawanie statusu niepełnosprawności. Ułatwi to osobom z niepełnosprawnością pobyty krótkoterminowe w innych państwach członkowskich dzięki temu, że w całej UE będą mieć taki sam dostęp do specjalnych warunków lub preferencyjnego traktowania w usługach jak w przypadku obywateli odwiedzanego państwa członkowskiego.

Zwiększenie odporności i ochrona obywateli UE

W ramach Europejskiej Unii Bezpieczeństwa UE jest zdecydowana chronić wszystkich swoich obywateli i przedsiębiorstwa, zarówno w internecie, jak i poza nim. Od lipca 2020 r. poczyniono znaczne postępy, wzmacniając cztery filary strategii.

Infographic on resilience and protection of EU citizens

Akt w sprawie cybersolidarności

Proponowany akt w sprawie cybersolidarności ma na celu wzmocnienie współpracy w ramach Unii w celu przeciwdziałania zagrożeniom cybernetycznym przez:

 • poprawę wykrywania zagrożeń i zwiększanie świadomości
 • zwiększenie gotowości podmiotów krytycznych
 • zwiększenie zdolności w zakresie skoordynowanego zarządzania i reagowania kryzysowego we wszystkich państwach członkowskich.

Strategia UE na rzecz bezpieczeństwa morskiego         

W marcu 2023 r. Komisja przedstawiła zaktualizowaną strategię UE na rzecz bezpieczeństwa morskiego, w której zaproponowano środki mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa morskiego, w tym:

 • ćwiczenia morskie na szczeblu UE
 • udoskonalone operacje straży przybrzeżnej
 • bardziej rygorystyczna kontrola bezpieczeństwa w portach UE w celu wspierania pogłębionej współpracy z partnerami (np. NATO) i ochrony opartego na zasadach porządku na morzu.

Strategia kosmiczna UE na rzecz bezpieczeństwa i obrony

W strategii kosmicznej UE na rzecz bezpieczeństwa i obrony uznaje się, że przestrzeń kosmiczna jest obszarem rywalizacji o strategicznym znaczeniu. Celem strategii jest:

 • ochrona aktywów kosmicznych, np. satelitów
 • udaremnianie wrogich działań (np. wywiadowczych) w przestrzeni kosmicznej
 • wzmocnienie autonomii strategicznej.

Poprawa odporności na klęski żywiołowe i katastrofy spowodowane przez człowieka

W ramach przygotowań do tego lata rezerwa rescEU przeznaczona do gaszenia pożarów podwoiła się i obecnie obejmuje 24 samoloty i 4 śmigłowce z 10 państw członkowskich. W 2023 r. UE zmobilizowała za pośrednictwem Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności setki strażaków, pojazdów i samolotów na potrzeby gaszenia masowych pożarów w Europie. Okazaliśmy również solidarność z naszymi partnerami międzynarodowymi, m.in. w Kanadzie. W 2022 r. Komisja opracowała również plan zapobiegania pożarom lasów.

W lutym 2023 r. Komisja przyjęła zalecenie i komunikat w sprawie ustanowienia wspólnych celów dotyczących zwiększenia odporności na klęski żywiołowe w zakresie ochrony ludności. Obejmują one sposoby lepszego przygotowania krajów europejskich na zagrożenia naturalne, w tym trzęsienia ziemi, powodzie i pożary lasów. 

Walka z pandemią i budowanie Unii Zdrowotnej

COVID-19

5 maja 2023 r. oficjalnie przestał obowiązywać stan zagrożenia epidemiologicznego na świecie w związku z COVID-19. Pokonaliśmy ten bezprecedensowy kryzys dzięki silnemu duchowi odporności, solidarności i koordynacji oraz głębokiemu zaufaniu do nauki i innowacji, wspartych znacznymi inwestycjami.

Unijna strategia dotycząca szczepionek

Unijna strategia dotycząca szczepionek przyniosła imponujące wyniki – ponad 70 proc. ludności UE zaszczepiło się w pełni przeciwko COVID-19.

Powstała sieć EU FAB (unijna sieć producentów szczepionek na wypadek przyszłych stanów zagrożenia zdrowia) o zdolności produkcyjnej 500700 mln dawek szczepionki rocznie. Dzięki niej możemy zapewnić szybką dostępność szczepionek w razie ewentualnych kryzysów w przyszłości. Nadal chcemy, aby szczepionki były dostępne we wszystkich częściach świata. Od grudnia 2020 r. wyeksportowano do 168 krajów prawie 2,5 mld dawek szczepionek przeciwko COVID-19.

Infographic on overcoming COVID-19 in the EU

Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID

Dzięki unijnemu cyfrowemu zaświadczeniu COVID w sytuacji, gdy państwa członkowskie wprowadzały ograniczenia w przemieszczaniu się podczas pandemii, obywatele mogli podróżować swobodnie i bezpiecznie w całej Unii Europejskiej. Od czasu jego powstania w 2021 r. w UE wydano ponad 2,3 mld zaświadczeń. Opierając się na sukcesie zaświadczenia, w czerwcu 2023 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wykorzystała unijny system cyfrowych zaświadczeń COVID-19, aby stworzyć ogólnoświatowy system ochrony przed obecnymi i przyszłymi zagrożeniami dla zdrowia.

Europejska Unia Zdrowotna

W ubiegłym roku kontynuowano prace nad stworzeniem silnej Europejskiej Unii Zdrowotnej, aby lepiej chronić zdrowie naszych obywateli. Umożliwia ona UE i jej państwom członkowskim poprawić zapobieganie przyszłym pandemiom i reagowanie na nie oraz poprawić odporność europejskich systemów opieki zdrowotnej. 

Plan walki z rakiem

W 2020 r. w UE odnotowano ponad 2,7 mln chorób nowotworowych i 1,3 mln ofiar śmiertelnych. Plan walki z rakiem jest najbardziej kompleksową inicjatywą UE dotyczącą raka i jest hojnie finansowany – budżet wynosi 4 mld euro. W ramach planu we wrześniu 2022 r. wprowadzono nowe, oparte na podstawach naukowych podejście do badań przesiewowych w kierunku nowotworów, a w 2023 r. uruchomiono europejską inicjatywę dotyczącą obrazowania raka, wykorzystując potencjał danych i technologii cyfrowych do lepszego wykrywania nowotworów i przeciwdziałania im.

Infographic showing information on the EU's cancer plan

Zmiany w przepisach farmaceutycznych

W kwietniu 2023 r. do Europejskiej Unii Zdrowotnej dodano kluczowy filar – największą od dwudziestu lat nowelizację przepisów farmaceutycznych. Celem jest stworzenie jednolitego rynku leków dzięki większej dostępności i przystępności cenowej leków, a jednocześnie zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności unijnego przemysłu farmaceutycznego.

Pierwsze w UE kompleksowe podejście do zdrowia psychicznego

Pierwsze w UE kompleksowe podejście do zdrowia psychicznego przedstawiono w czerwcu 2023 r. Odzwierciedla ono zalecenia zaproponowane przez obywateli w ramach Konferencji w sprawie przyszłości Europy i stanowi odpowiedź na apele Parlamentu Europejskiego o intensywniejsze działania w zakresie zdrowia psychicznego. Przedstawiono w nim działania propagujące dobre zdrowie psychiczne, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Komisja będzie wspierać państwa członkowskie w stawianiu ludzi i ich zdrowia psychicznego na pierwszym miejscu, poświęcając temu zagadnieniu 20 inicjatyw przewodnich i 1,2 mld euro z funduszy UE.

Budowa zrównoważonego i sprawiedliwego systemu migracyjnego

W ramach nowego paktu o migracji i azylu Komisja dąży do wzmocnienia i integracji kluczowych polityk UE w dziedzinie migracji, azylu i zarządzania granicami. Negocjowane obecnie porozumienie w sprawie pełnego zestawu reform w dziedzinie azylu i migracji ma zasadnicze znaczenie. 

Przeciwdziałanie handlowi ludźmi

19 grudnia 2022 r. Komisja zaproponowała wzmocnienie przepisów w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi.

Zaktualizowane przepisy ułatwią organom ścigania i organom sądowym prowadzenie śledztw i ściganie nowych form wykorzystywania oraz pomogą identyfikować i wspierać ofiary.

Infographic on EUs prevention and combatting of human trafficking

Migracja wykwalifikowanych pracowników

Rozwój legalnych dróg migracji przyczynia się do ograniczenia migracji nieuregulowanej i może wywierać korzystny wpływ na gospodarki europejskie. W związku z tym Komisja zainaugurowała w październiku 2022 r. pierwszą ogólnounijną platformę, której celem jest zwiększenie atrakcyjności UE dla obywateli państw trzecich poszukujących pracy w Unii. Ułatwi ona pracodawcom w UE znajdowanie potrzebnych im talentów i zapewnianie godnych warunków pracy.

Ponadto w styczniu 2023 r. Komisja uruchomiła platformę migracji pracowników, która ma sprzyjać przybywaniu do UE wykwalifikowanych pracowników z krajów trzecich. Platforma pozwoli zarządzać ich napływem i kierować ich tam, gdzie ich umiejętności są potrzebne.

Akcje humanitarne

Komisja udziela bezprecedensowego wsparcia Ukrainie, ale nie zapomina również o potrzebach humanitarnych na całym świecie. Pomagamy wszystkim tym, którzy najbardziej tego potrzebują. W ubiegłym roku skala potrzeb humanitarnych, i tak już rekordowo wysoka, nadal rosła na całym świecie. Państwa członkowskie wraz z Komisją zapowiedziały na 2023 r. wstępne finansowanie pomocy humanitarnej w wysokości 8,4 mld euro jako namacalny wyraz globalnej solidarności i wiodącej roli UE w działaniach humanitarnych.

Dokumenty

Zastrzeżenie: Dane na tej stronie zostały ostatnio zaktualizowane 8 września 2023 r.

Postępy w innych dziedzinach