Mur għall-kontenut ewlieni
A young woman in an interpretation booth during the Open Doors Day
Nibnu r-reżiljenza tas-soċjetà Ewropea

Id-demokrazija Ewropea hija ħidma kostanti li għadha għaddejja

Nirrispettaw l-istat tad-dritt u l-ġlieda kontra l-korruzzjoni

Il-gwerra tar-Russja kontra l-Ukrajna tfakkarna dwar il-ħtieġa li niddefendu d-demokrazija u l-libertajiet mirbuħa b’mod iebes. Kull ġenerazzjoni ta’ Ewropej trid tgħin biex tibni r-reżiljenza tad-demokrazija Ewropea u ġġedded il-wegħda tal-proġett Ewropew għall-paċi.

L-istat tad-dritt – libertà, ġustizzja, ugwaljanza

L-istat tad-dritt jifforma l-prinċipji fundamentali tal-Unjoni tagħna. Ir-Rapport dwar l-Istat tad-Dritt annwali jissorvelja l-iżviluppi, kemm pożittivi kif ukoll negattivi, relatati mal-istat tad-dritt fl-Istati Membri.

Ir-Rapport tal-2023 jirrifletti xejra pożittiva filwaqt li jirrikonoxxi li xi riformi jeħtieġu aktar żmien biex jitlestew.

Infographic showing 65% of the 2022 recommendations were addressed by the Member States

Politiki effettivi kontra l-korruzzjoni

F’Mejju 2023, il-Kummissjoni ħadet azzjoni deċiżiva biex tiġġieled il-korruzzjoni fl-UE u biex tarmonizza r-regoli tal-UE dwar id-definizzjonijiet tar-reati ta’ korruzzjoni u l-pieni għalihom. L-għan huwa li

 • jiġu żgurati standards għoljin kontra l-firxa sħiħa ta’ reati ta’ korruzzjoni
 • jittejjeb l-infurzar tagħhom
 • jiġu stabbiliti strutturi fl-Istati Membri li għandhom jipprevjenu aħjar il-korruzzjoni.

Il-Kummissjoni pproponiet ukoll reġim ġdid ta’ sanzjonijiet iddedikat biex jiġu mmirati atti serji ta’ korruzzjoni fid-dinja kollha.

Infographic on EU Anti corruption policies

Proposta biex jinħoloq Korp tal-Etika interistituzzjonali

F’Ġunju 2023, il-Kummissjoni pproponiet il-ħolqien tal-Korp tal-Etika Interistituzzjonali; se jkun hemm standards komuni għall-imġiba etika tal-membri tal-istituzzjonijiet tal-UE u mekkaniżmu formali għall-koordinazzjoni u l-iskambju ta’ fehmiet dwar ir-rekwiżiti etiċi fost l-istituzzjonijiet.

Nippromwovu forom ġodda ta’ impenn demokratiku

L-involviment taċ-ċittadini

Wara l-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa, eżerċizzju bla preċedent fid-demokrazija parteċipattiva, il-Kummissjoni qed taġixxi fuq ir-rakkomandazzjonijiet taċ-ċittadini.

Fil-Panels taċ-Ċittadini li għadhom kif ġew introdotti, madwar 150 individwu magħżula b’mod aleatorju jipprovdu għarfien qabel ċerti proposti kruċjali tal-Kummissjoni. L-enfasi hi fuq il-ġenerazzjoni żagħżugħa u r-rwol kruċjali tagħhom fit-tiswir tal-futur.

Infographic showing EU citizen engagement

Il-100 Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej

Fit-18 ta’ April 2023, il-Kummissjoni rreġistrat il-100 inizjattva li titlob biex l-ibliet Ewropej kollha jkunu konnessi b’ferroviji b'veloċità għolja. Sa mill-bidu tagħhom fl-2012, l-Inizjattivi taċ-Ċittadini Ewropej kienu għodda b’saħħitha ta’ demokrazija parteċipattiva, u ġabru aktar minn 17-il miljun firma għal diversi proposti.

Nibnu Unjoni ta’ ugwaljanza

Il-Kummissjoni tibqa’ impenjata lejn soċjetà fejn kulħadd igawdi opportunitajiet indaqs biex jiffjorixxi. Kulħadd għandu jkun liberu li jesprimi l-individwalità tiegħu, jgħid dak li għandu f’moħħu, jipprattika twemminu liberament u jħobb lil min irid.

Ugwaljanza bejn il-ġeneri

L-Istrateġija dwar l-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri 2020-2025 tenfasizza l-importanza li titrawwem soċjetà u ekonomija b’saħħithom u ugwali bejn il-ġeneri. F’konformità magħha, ippreżentajna proposti biex

 • nipproteġu u nsaħħu d-drittijiet tal-familji f’sitwazzjonijiet transfruntiera 
 • insaħħu l-applikazzjoni tal-prinċipju ta’ paga ugwali għal xogħol ugwali bejn l-irġiel u n-nisa, biex fl-aħħar negħlbu d-differenza bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa fit-trab tal-istorja.
 • neqirdu l-vjolenza abbażi tal-ġeneru.
Infographic showing information on EU gender equality

Il-qerda tal-vjolenza kontra n-nisa

Fl-1 ta’ Ġunju 2023, 7 snin wara l-proposta tal-Kummissjoni, l-UE finalment aderixxiet mal-Konvenzjoni ta’ Istanbul dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa u l-vjolenza domestika. Ninsabu fil-proċess li ninnegozjaw standards minimi fil-liġi tal-UE biex

 • nikkriminalizzaw ċerti forom ta’ vjolenza abbażi tal-ġeneru
 • intejbu l-aċċess għall-ġustizzja, il-protezzjoni u l-appoġġ għall-vittmi
 • niżguraw il-koordinazzjoni bejn is-servizzi rilevanti
 • nipprevjenu dawn it-tipi ta’ reati.

Id-drittijiet tal-persuni LGBTIQ

Kif previst fl-Istrateġija dwar l-Ugwaljanza tal-LGBTIQ 2020-2025, il-Kummissjoni ppreżentat proposta f’Diċembru 2022 biex issaħħaħ il-korpi tal-ugwaljanza fil-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni, billi tistabbilixxi standards minimi f’termini tal-mandat, is-setgħat, il-kompiti, ir-riżorsi u l-indipendenza tagħhom.

Il-ġlieda kontra r-razziżmu

Fil-qafas tal-Pjan ta’ Azzjoni tal-UE Kontra r-Razziżmu 2020-2025, il-Kummissjoni

 • inkoraġġiet lill-Istati Membri biex jadottaw pjanijiet ta’ azzjoni nazzjonali kontra r-razziżmu sa tmiem l-2022.
 • ħeġġet lill-Istati Membri jfasslu strateġiji nazzjonali għall-ġlieda kontra l-antisemitiżmu.
 • evalwat l-oqfsa nazzjonali tar-Rom
 • ħatret koordinatur ġdid biex jiġġieled il-mibegħda kontra l-Musulmani.

Pakkett dwar l-Impjiegi għall-Persuni b’Diżabilità.

Il-persuni b’diżabilità huma intitolati li jipparteċipaw bis-sħiħ fl-aspetti kollha tal-ħajja bħal kulħadd. Il-Pakkett dwar l-Impjiegi tal-Persuni b’Diżabilità, ippreżentat f’Settembru 2022, jappoġġja lill-Istati Membri

 • fil-promozzjoni tal-inklużjoni soċjali
 • fil-ġlieda kontra l-faqar
 • fit-tisħiħ tal-ħiliet u l-kompetenzi tal-persuni b’diżabilità.

F’Settembru 2023, il-Kummissjoni ppreżentat proposta għall-introduzzjoni tal-Karta tad-Diżabilità tal-UE, li hija maħsuba biex tiżgura r-rikonoxximent transfruntier tal-istatus ta’ diżabilità. Dan se jiffaċilita soġġorni qosra fi Stati Membri oħra billi jagħti l-istess aċċess fl-UE kollha għal kundizzjonijiet speċjali jew trattament preferenzjali fir-rigward ta’ servizzi bħaċ-ċittadini ta’ dak l-Istat Membru.

Inżidu r-reżiljenza u nipproteġu liċ-ċittadini tal-UE

Taħt l-Unjoni Ewropea tas-Sigurtà, l-UE hija ddedikata għall-protezzjoni taċ-ċittadini u n-negozji kollha tagħha, kemm online kif ukoll offline. Minn Lulju 2020, saru passi sostanzjali, li saħħew l-erba’ pilastri tal-istrateġija.

Infographic on resilience and protection of EU citizens

Att dwar iċ-Ċibersolidarjetà

L-Att dwar is-Solidarjetà Ċibernetika propost għandu l-għan li jsaħħaħ il-kooperazzjoni fl-Unjoni biex jiġi miġġieled it-theddid ċibernetiku billi

 • itejjeb id-detezzjoni u s-sensibilizzazzjoni tat-theddid
 • isaħħaħ it-tħejjija tal-entitajiet kritiċi
 • isaħħaħ il-kapaċitajiet miftiehma ta’ ġestjoni tal-kriżijiet u ta’ rispons fl-Istati Membri.

Strateġija Ewropea għas-Sigurtà Marittima         

F’Marzu 2023, il-Kummissjoni żvelat Strateġija aġġornata għas-Sigurtà Marittima tal-UE, li tipproponi miżuri biex tissaħħaħ is-sigurtà marittima, inklużi

 • eżerċizzji navali fil-livell tal-UE
 • operazzjonijiet imtejba tal-gwardja tal-kosta
 • spezzjonijiet tas-sigurtà msaħħa fil-portijiet tal-UE, bl-għan li titrawwem kooperazzjoni aktar profonda ma’ sħab bħan-NATO biex jinżamm l-ordni bbażat fuq ir-regoli fuq il-baħar.

Strateġija Spazjali Ewropea għas-Sigurtà u d-Difiża

L-Istrateġija Spazjali Ewropea għas-Sigurtà u d-Difiża tirrifletti r-rikonoxximent tal-UE tal-ispazju bħala dominju strateġiku kkontestat, u għandha l-għan li

 • tipproteġi l-assi spazjali tagħha bħas-satelliti
 • tiskoraġġixxi attivitajiet ostili fl-ispazju bħall-ispjunaġġ
 • issaħħaħ l-awtonomija strateġika tagħha.

Inżidu r-reżiljenza għad-diżastri naturali u dawk ikkawżati mill-bniedem

Ir-riżerva ta’ inġenji tal-ajru għat-tifi tan-nar tar-rescEU rduppjat bi tħejjija għal dan is-sajf u issa tinkludi 24 ajruplan u 4 ħelikopters minn 10 Stati Membri. Fl-2023, l-UE mmobilizzat, permezz tal-Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili, mijiet ta’ ħaddiema tat-tifi tan-nar, vetturi u ajruplani għal nirien kbar ħafna fl-Ewropa u biex turi solidarjetà mas-sħab internazzjonali tagħna, bħall-Kanada. Fl-2022, il-Kummissjoni żviluppat ukoll il-Pjan ta’ Azzjoni għall-Prevenzjoni tan-Nirien fil-Foresti.

Fi Frar 2023, il-Kummissjoni adottat ukoll Rakkomandazzjoni u Komunikazzjoni biex tistabbilixxi għanijiet komuni biex jagħtu spinta lir-reżiljenza Ewropea għad-diżastri fil-qasam protezzjoni ċivili. Dan jinkludi modi biex il-pajjiżi Ewropej jitħejjew aħjar għall-perikli naturali, inklużi t-terremoti, l-għargħar, u n-nirien fil-foresti. 

Negħlbu l-pandemija u nibnu Unjoni tas-Saħħa

COVID-19

Fil-5 ta’ Mejju 2023, il-COVID-19 tneħħa uffiċjalment mill-istatus tiegħu bħala emerġenza tas-saħħa dinjija. L-ispirtu qawwi tagħna ta’ reżiljenza, solidarjetà u koordinazzjoni, u l-fiduċja profonda u l-investiment qawwi tagħna fix-xjenza u l-innovazzjoni ppermettewlna negħlbu din il-kriżi bla preċedent.

L-istrateġija tal-UE għall-vaċċini

L-Istrateġija tal-UE għall-Vaċċini tat riżultati impressjonanti b’aktar minn 70% tal-popolazzjoni tal-UE mlaqqma kompletament kontra l-COVID-19.

Permezz tal-EU FAB (Network tal-produtturi tal-vaċċini għall-emerġenzi tas-saħħa futuri), b'kapaċità kontinwa biex jiġu prodotti bejn 500 u 700 miljun doża ta’ vaċċini kull sena, nistgħu niżguraw li l-vaċċini jkunu disponibbli malajr biex tiġi miġġielda kwalunkwe kriżi futura. Aħna nibqgħu impenjati li niżguraw li l-vaċċini jkunu aċċessibbli għall-partijiet kollha tad-dinja. Minn Diċembru 2020, ġew esportati kważi 2.5 biljun doża tal-vaċċin kontra l-COVID-19 lejn 168 pajjiż.

Infographic on overcoming COVID-19 in the EU

Iċ-Ċertifikat Diġitali tal-COVID tal-UE

Iċ-Ċertifikat COVID Diġitali tal-UE ffaċilita l-ivvjaġġar sikur u mingħajr ħlas għaċ-ċittadini fl-Unjoni Ewropea kollha meta l-Istati Membri rrestrinġew l-ivvjaġġar matul il-pandemija. Inħarġu aktar minn 2.3 biljun ċertifikat fl-UE mit-tnedija tiegħu fl-2021. Abbażi tas-suċċess tiegħu, f’Ġunju 2023, l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa adottat is-sistema tal-UE ta’ ċertifikazzjoni diġitali tal-COVID-19, biex tistabbilixxi sistema dinjija li se tgħin tipproteġi liċ-ċittadini fid-dinja minn theddid għas-saħħa kontinwu u futur.

Unjoni Ewropea tas-Saħħa

F’din l-aħħar sena, kompliet il-ħidma biex tinbena Unjoni Ewropea tas-Saħħa b’saħħitha biex tipproteġi aħjar is-saħħa taċ-ċittadini tagħna. Hi tgħammar lill-UE u lill-Istati Membri tagħha biex jipprevjenu u jindirizzaw aħjar pandemiji futuri u jtejbu r-reżiljenza tas-sistemi tas-saħħa tal-Ewropa. 

Pjan biex Jingħeleb il-Kanċer

B’aktar minn 2.7 miljun dijanjożi tal-kanċer u 1.3 miljun fatalità rreġistrati fl-UE fl-2020, il-Pjan dwar il-Kanċer huwa l-aktar inizjattiva komprensiva tal-UE li qatt saret dwar il-kanċer u huwa ffinanzjat b’mod robust b’baġit ta’ €4 biljun. Bħala parti minnu, f’Settembru 2022 ġie introdott approċċ ġdid ibbażat fuq ix-xjenza għall-iskrinjar tal-kanċer u fl-2023 tnediet l-Inizjattiva Ewropea dwar l-Immaġnijiet tal-Kanċer, bl-użu tas-setgħa tad-data u tat-teknoloġiji diġitali biex jiġi identifikat u indirizzat aħjar il-kanċer.

Infographic showing information on the EU's cancer plan

Reviżjoni tal-leġiżlazzjoni farmaċewtika

F’April 2023 żdied pilastru ewlieni għall-Unjoni Ewropea tas-Saħħa — l-aktar reviżjoni sinifikanti tal-leġiżlazzjoni farmaċewtika f’għoxrin sena. Din għandha l-għan li toħloq suq uniku għall-mediċini billi tippromwovi d-disponibbiltà, l-aċċessibbiltà u l-affordabbiltà aħjar tal-mediċini filwaqt li ssaħħaħ l-innovazzjoni u l-kompetittività tal-industrija farmaċewtika tal-UE.

L-ewwel approċċ komprensiv tal-UE għas-saħħa mentali

L-ewwel approċċ komprensiv tal-UE għas-saħħa mentali, li ġie żvelat f’Ġunju 2023, jirrifletti r-rakkomandazzjonijiet miċ-ċittadini fil-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa u jwieġeb għat-talbiet tal-Parlament Ewropew għal azzjoni akbar dwar is-saħħa mentali. Hu jressaq azzjonijiet għall-promozzjoni ta’ saħħa mentali tajba, b’enfasi speċjali fuq it-tfal u ż-żgħażagħ. Il-Kummissjoni se tappoġġja lill-Istati Membri li jpoġġu lin-nies u s-saħħa mentali tagħhom l-ewwel permezz ta’ 20 inizjattiva ewlenija u €1.2 biljun ta’ finanzjament tal-UE.

Nibnu sistema ta’ migrazzjoni sostenibbli u ġusta

Bil-Patt il-Ġdid dwar il-Migrazzjoni fl-Ażil, il-Kummissjoni għandha l-għan li ssaħħaħ u tintegra l-politiki ewlenin tal-UE dwar il-migrazzjoni, l-ażil u l-ġestjoni tal-fruntieri. Qbil dwar is-sett sħiħ ta’ riformi tal-ażil u l-migrazzjoni li qed jiġu nnegozjati bħalissa huwa kruċjali. 

Il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin

Fid-19 ta’ Diċembru 2022, il-Kummissjoni pproponiet li ssaħħaħ ir-regoli li jipprevjenu u jiġġieldu t-traffikar tal-bnedmin.

Ir-regoli aġġornati se jagħmluha aktar faċli għall-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi u dawk ġudizzjarji biex jinvestigaw u jħarrku forom ġodda ta’ sfruttament u jgħinu fl-identifikazzjoni u l-appoġġ tal-vittmi.

Infographic on EUs prevention and combatting of human trafficking

Migrazzjoni tal-ħaddiema tas-sengħa

L-iżvilupp ta’ perkorsi legali jikkontribwixxi għat-tnaqqis tal-migrazzjoni irregolari u jista’ jgħin biex jissaħħu l-ekonomiji Ewropej. Għal dan l-għan, f’Ottubru 2022, il-Kummissjoni nediet l-ewwel pjattaforma għall-UE kollha bl-għan li l-UE ssir aktar attraenti għal ċittadini mhux tal-UE li qed ifittxu opportunitajiet ta’ impjieg fl-UE. Dan se jgħin lill-impjegaturi tal-UE jsibu t-talent li jeħtieġu u jiżguraw kundizzjonijiet tax-xogħol deċenti.

Barra minn hekk, biex tavvanza l-migrazzjoni tal-ħaddiema tas-sengħa minn pajjiżi mhux tal-UE lejn l-UE u biex tiżgura li tkun ġestita tajjeb u mmirata lejn fejn jinsabu l-ħtiġijiet b’rabta mal-ħaddiema u l-ħiliet, f’Jannar 2023, il-Kummissjoni nediet il-Pjattaforma għall-Migrazzjoni tal-Ħaddiema.

Inwieġbu għas-sejħa umanitarja

Filwaqt li pprovdiet appoġġ bla preċedent lill-Ukrajna, il-Kummissjoni Ewropea kompliet ukoll tipprovdi għajnuna umanitarja madwar id-dinja lil dawk li l-aktar għandhom bżonnha. Fl-aħħar sena, il-livell diġà rekord ta’ ħtiġijiet umanitarji ma għamilx ħlief kompla jiżdied globalment. L-Istati Membri, flimkien mal-Kummissjoni, ħabbru finanzjament umanitarju inizjali ta’ €8.4 biljun għall-2023, bħala espressjoni konkreta tas-solidarjetà dinjija u tar-rwol ewlieni tal-UE fl-azzjoni umanitarja.

Dokumenti

Dikjarazzjoni ta’ Ċaħda ta’ Responsabbiltà: id-data f’din il-paġna ġiet aġġornata l-aħħar fit-8 ta’ Settembru 2023

Progress f’oqsma oħra