Mur għall-kontenut ewlieni
Ursula von der Leyen and President Volodymyr Zelenskyy
Niddefendu l-paċi Ewropea

Magħqudin biex nappoġġjaw lill-Ukrajna

Nipprovdu għajnuna u appoġġ lill-poplu tal-Ukrajna

L-UE daħħlet fis-seħħ id-Direttiva dwar il-Protezzjoni Temporanja ftit jiem biss wara l-bidu tal-invażjoni Russa fl-4 ta’ Marzu 2022 - pass storiku bla preċedent. Ir-refuġjati Ukreni ngħataw drittijiet fl-UE, inklużi permessi ta’ residenza, aċċess għas-suq tax-xogħol, provvisti ta’ akkomodazzjoni, kura medika, u b’mod vitali, opportunitajiet edukattivi għat-tfal. 

L-Istati Membri tal-UE fetħu djarhom u qalbhom għal miljuni ta’ refuġjati Ukreni tal-gwerra, u offrew protezzjoni temporanja lil madwar erba’ miljun individwu. 

5.4 million Individuals internally displaced within Ukraine, 20% Ukraine's children have found a safe haven in the EU

F’figuri

Bis-saħħa tal-UE u ta’ donaturi oħrajn

Infographic showing EU support to Ukraine in figures

Il-biċċa l-kbira tar-refuġjati Ukreni fl-UE huma integrati tajjeb

Dan huwa partikolarment minnu fl-Estonja, fejn kważi nofs l-Ukreni li jaħdmu diġà għandhom impjieg attiv.

Nappoġġjaw lir-refuġjati li qed jaħarbu mill-gwerra

L-inizjattivi CARE (Azzjoni ta’ Koeżjoni għar-Refuġjati fl-Ewropa u Assistenza Flessibbli għat-Territorji) introduċew flessibbiltajiet estensivi fil-Politika ta’ Koeżjoni, li jippermettu r-riprogrammazzjoni sa €17-il biljun ta’ fondi mhux allokati għall-2014-2020 biex jappoġġjaw lin-nies li qed jaħarbu mill-invażjoni Russa.

Mekkaniżmu tal-UE għall-Protezzjoni Ċivili

Permezz tal-attivazzjoni tal-Mekkaniżmu tal-UE għall-Protezzjoni Ċivili, l-UE għaddiet b’mod effiċjenti l-għajnuna lill-Ukrajna mis-27 pajjiż kollha tal-UE, kif ukoll mill-Iżlanda, il-Maċedonja ta’ Fuq, in-Norveġja, is-Serbja u t-Turkija. 

Infographic showing EU civil protection support to Ukraine

 

Nagħmlu użu sħiħ mis-saħħa ekonomika u finanzjarja tal-UE

Il-Korsiji ta’ Solidarjetà bejn l-UE u l-Ukrajna ffaċilitaw l-esportazzjoni ta’ 49 miljun tunnellata ta’ prodotti agrikoli Ukreni. Dawn il-kurituri vitali mhux biss jiżguraw l-esportazzjoni ta’ prodotti agrikoli iżda wkoll l-importazzjoni tal-komoditajiet meħtieġa. Il-valur kummerċjali totali miksub permezz ta’ dan il-kuritur huwa stmat għal madwar €99 biljun. 

Fi Frar 2023, ġie inkluż patt storiku bejn il-Kummissjoni u l-Ukrajna, li jassoċja lill-Ukrajna mal-Programm tas-Suq Uniku, sforz imfassal biex jiffaċilita l-aċċess għas-suq, irawwem ambjent tan-negozju favorevoli, u jistimula tkabbir sostenibbli fit-tul.

Infographic showing EU support to Ukraine's economy and finance

 1. 2023

  L-UE qed tipprovdi pakkett ta’ appoġġ għall-Ukrajna sa €18-il biljun, fil-forma ta’ self konċessjonali ħafna. Bis-saħħa ta’ dan l-appoġġ, l-Ukrajna se tkun tista’ tkompli tħallas il-pagi u l-pensjonijiet u żżomm is-servizzi pubbliċi essenzjali, bħall-isptarijiet, l-iskejjel, u l-akkomodazzjoni għall-persuni rilokati. Jgħin ukoll biex tiġi żgurata l-istabbiltà makroekonomika u tiġi restawrata l-infrastruttura kritika meqruda.

 2. 2022

  L-UE għaddiet €7.2 biljun f’assistenza makrofinanzjarja biex tiżgura l-operat kontinwu tal-gvern u s-servizzi pubbliċi tal-Ukrajna.

Inżommu l-infrastrutturi kritiċi

Sikurezza nukleari

Peress li r-Russja qed tkompli tpoġġi l-installazzjonijiet nukleari ċivili f’riskju, l-UE pprovdiet lill-Ukrajna b’aktar minn €54.8 miljun f’assistenza materjali relatata mas-sikurezza nukleari mir-riżerva strateġika rescEU, bħar-restawr tat-tagħmir u tal-laboratorji.

Enerġija

B’reazzjoni għall-attakki sfaċċati tar-Russja fuq l-infrastruttura tal-enerġija tal-Ukrajna, ittieħdu malajr miżuri ta’ emerġenza. Diġà kmieni fil-gwerra, l-UE ħadet pass deċiżiv biex tistabbilizza s-sistemi tal-elettriku tal-Ukrajna u tal-Moldova, u ssinkronizzat il-grilji tal-elettriku tagħhom mal-Grilja Ewropea kontinentali.

Infographic showing EU support to Ukraine's energy infrastructure

Telekomunikazzjonijiet

Il-Kummissjoni Ewropea nnegozjat b’suċċess mal-operaturi tat-telekomunikazzjoni tal-UE u tal-Ukrajna biex tippermetti lir-refuġjati Ukreni jużaw il-mobiles tagħhom b’tariffi minimi jew mingħajr tariffi tar-roaming għal perjodu ta’ tliet xhur. Minbarra li għamlet ir-roaming affordabbli, l-UE qassmet 2.5 miljun SIM card lill-Ukreni li kienu qed ifittxu rifuġju u stabbiliet hotspots tal-Wi-Fi f’punti tal-fruntiera u postijiet ta’ kenn.

Ngħinu lill-Ukrajna tiddefendi lilha nnifisha

€20 biljun f’appoġġ militari għall-Ukrajna (UE + Stati Membri)

Il-Faċilità Ewropea għall-Paċi, bil-finanzjament tagħha ta’ €5.6 biljun, ippermettiet il-konsenja ta’ tankijiet, ħelikopters, sistemi ta’ difiża tal-ajru, missili u munizzjon.

Il-Missjoni ta’ Assistenza Militari tal-UE b’appoġġ għall-Ukrajna ħarrġet aktar minn 25,000 suldat Ukren. Għaddejjin b’ritmu stabbli lejn il-mira tagħna li nħarrġu bis-sħiħ 30,000 suldat Ukren sa tmiem is-sena.

F’Lulju 2023, daħal fis-seħħ l-Att b’Appoġġ għall-Produzzjoni tal-Munizzjon (ASAP). Dan ir-Regolament se jipprovdi miżuri speċifiċi u mmirati biex tingħata spinta lill-produzzjoni u tiġi żgurata provvista sigura ta’ munizzjon fl-Ewropa.

L-UE saħħet ir-reżiljenza ċibernetika tal-Ukrajna b’investiment ta’ €10 miljun għal tagħmir, software, u appoġġ relatat ieħor.

Inżommu lir-Russja responsabbli

Bħalissa, l-Uffiċċju tal-Prosekutur Ġenerali tal-Ukrajna qed jinvestiga aktar minn 100,000 każ ta’ allegati delitti tal-gwerra u delitti kontra l-umanità – li huma meqjusa bħala l-aktar ksur gravi tad-dritt internazzjonali. L-UE hija ddedikata fl-appoġġ tagħha għall-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta’ dawn id-delitti, fid-dawl tal-ammont dejjem jiżdied ta’ evidenza.

L-UE qed tiddedika €7.5 miljun biex tassisti fl-investigazzjonijiet tal-Qorti Kriminali Internazzjonali dwar id-delitti tal-gwerra mwettqa mir-Russja. Il-Kummissjoni appoġġjat ukoll il-ħolqien taċ-Ċentru Internazzjonali għall-prosekuzzjoni tad-delitt ta’ aggressjoni kontra l-Ukrajna. Iċ-Ċentru, li beda l-operazzjonijiet tiegħu f’Lulju 2023, jappoġġja u jsaħħaħ l-investigazzjonijiet li għaddejjin u dawk futuri dwar id-delitt ta’ aggressjoni u jikkontribwixxi għall-iskambju u l-analiżi tal-evidenza miġbura mill-bidu tal-aggressjoni Russa.

Nimponu sanzjonijiet biex indgħajfu l-magna tal-gwerra tar-Russja

11-il pakkett ta’ sanzjonijiet b’saħħithom kontra r-Russja promulgati mill-UE

Dawn is-sanzjonijiet jolqtu l-qalba tal-ekonomija tar-Russja, billi jċaħħduha minn teknoloġiji u swieq ewlenin, u jfixklu serjament il-kapaċità tal-Kremlin li jiffinanzja u jmexxi l-gwerra. 

Infographic showing EU sanctions on Russia in response to the war on Ukraine

Ġew adottati wkoll sanzjonijiet mill-UE kontra l-Belarussja b’reazzjoni għall-involviment tagħha fl-invażjoni tal-Ukrajna. L-Iran ġie sanzjonat ukoll fir-rigward tal-manifattura u l-provvista ta’ droni użati biex jattakkaw l-Ukrajna. L-UE ppromulgat ukoll “klawżola kontra ċ-ċirkomvenzjoni” stretta li tipprojbixxi liċ-ċittadini jew lin-negozji tal-UE milli jevitaw is-sanzjonijiet konxjament u intenzjonalment.

Nibnu mill-ġdid u nappoġġjaw lill-Ukrajna fit-triq Ewropea tagħha

Il-futur tal-Ukrajna jinsab fl-Unjoni Ewropea. Dan l-impenn ġie kkonfermat matul l-ewwel laqgħa Kollettiva għal Gvern li qatt saret u s-Summit bejn l-UE u l-Ukrajna fi Frar 2023. Minn Ġunju 2022, l-Ukrajna ngħatat status ta’ kandidat, bil-kundizzjoni li twettaq riformi ewlenin. L-Ukrajna għamlet progress fil-passi ta’ riforma meħtieġa deskritti fl-Opinjoni tal-Kummissjoni dwar l-applikazzjoni tal-Ukrajna għas-sħubija fl-UE. 

Minkejja l-gwerra li għaddejja, l-UE diġà bdiet issawwar il-pedamenti tar-rikostruzzjoni tal-Ukrajna, u nbdew sforzi internazzjonali. 

Infographic showing EU support to Ukraine's reconstruction

Kronoloġija

 1. Ġunju 2023

  Faċilità proposta għall-Ukrajna b’valur sa €50 biljun fil-baġit tal-UE, ippjanata għall-2024-2027 biex tindirizza kemm il-ħtiġijiet immedjati ta’ rkupru kif ukoll l-isforzi ta’ modernizzazzjoni fuq terminu medju fid-dawl tal-implimentazzjoni ta’ riformi ewlenin fit-triq tal-adeżjoni tagħha mal-UE

 2. Jannar 2023

  Il-Pjattaforma ta’ Koordinazzjoni tad-Donaturi b’diversi aġenziji tnediet biex tiffaċilita l-koordinazzjoni fost id-donaturi internazzjonali u l-organizzazzjonijiet finanzjarji biex jiġi żgurat li l-appoġġ jingħata b’mod koerenti, trasparenti u responsabbli

 3. Ottubru 2022

  Il-Kummissjoni Ewropea u l-Ġermanja, li dak iż-żmien kienet qed iżomm il-Presidenza tal-G7, ospitaw b’mod konġunt il-Konferenza Internazzjonali tal-Esperti dwar l-Irkupru, ir-Rikostruzzjoni u l-Modernizzazzjoni tal-Ukrajna f’Berlin

Il-ftuħ ta’ fażi ġdida fl-unifikazzjoni tal-kontinent tagħna

L-iskossi mibgħuta mill-gwerra ta’ aggressjoni ta’ Putin waslu immedjatament fis-sitt sħab tagħna tal-Balkani tal-Punent. Estendejna għall-Balkani tal-Punent l-istess miżuri ta’ solidarjetà li ħadna fl-Unjoni tagħna. F’Diċembru 2022, rajna Summit storiku bejn l-UE u l-Balkani tal-Punent, fejn il-laqgħa saret fir-reġjun għall-ewwel darba. F’Ġunju 2023, il-President von der Leyen żvelat pjan ġdid ta’ tkabbir għall-Balkani tal-Punent. 

F’Ġunju 2023, fit-tieni laqgħa tal-Komunità Politika Ewropea, il-President von der Leyen ħabbret pakkett ġdid ta’ appoġġ ta’ €300 miljun biex jgħin lill-Moldova tiffaċċja l-isfida ta’ gwerra fuq l-għatba tagħha, u biex tħaffef l-integrazzjoni Ewropea tagħha. 

Insaħħu d-difiża Ewropea

Kien hemm ukoll spinta fil-kooperazzjoni fil-qasam tad-difiża tal-UE. F’referendum fl-1 ta’ Ġunju 2022, il-votanti Daniżi appoġġjaw lid-Danimarka biex tissieħeb fil-Politika ta’ Sigurtà u ta’ Difiża Komuni tal-UE biex b’hekk intemmet in-nonparteċipazzjoni tad-Danimarka ta’ 30 sena fil-kooperazzjoni fil-qasam tad-difiża tal-UE. 

Mill-2021, il-Kummissjoni bdiet u implimentat b’suċċess il-Fond Ewropew għad-Difiża (EDF). S’issa, il-proġetti rċevew aktar minn €3 biljun – investiment fit-teknoloġiji u s-sistemi tad-difiża ta’ għada. Fl-2023, l-EDF se jinjetta €1.2 biljun oħra fi proġetti f’oqsma kruċjali tad-difiża, bħall-għarfien tas-sitwazzjoni spazjali, il-ġlieda kontra l-missili ipersoniċi, u l-iżvilupp ta’ prototip ta’ corvette Ewropew ta’ pattulja. 

Dokumenti

 

Dikjarazzjoni ta’ Ċaħda ta’ Responsabbiltà: Id-data f’din il-paġna ġiet aġġornata l-aħħar fit-8 ta’ Settembru 2023

Progress f’oqsma oħra