Przejdź do treści głównej
Banner leading just transition
Przewodzenie sprawiedliwej transformacji

Żaden Europejczyk nie pozostanie w tyle

Umożliwianie
powrotu do pracy
6 mln
miejsc pracy powstało w UE w 2021 r.
Rekordowo niski poziom bezrobocia
6% w czerwcu 2022 r.

Ożywienie gospodarcze po pandemii

92 mld euro
pomocy finansowej
wypłacono w 19 państwach członkowskich bezpośrednio na rzecz beneficjentów
Około 31 mln osób
i 2,5 mln przedsiębiorstw
w UE otrzymało wsparcie z SURE już w 2020 r.
Niemal 30%
wszystkich osób zatrudnionych i jedną czwartą wszystkich przedsiębiorstw
wsparto z SURE w 19 państwach będących beneficjentami tego instrumentu

Dodatkowe narzędzia wspierające ożywienie gospodarcze sprzyjające włączeniu społecznemu

NextGenerationEU to instrument odbudowy gospodarczej o wartości 800 mld euro, który ma pomóc naprawić bezpośrednie szkody gospodarcze i społeczne spowodowane pandemią koronawirusa. W ramach tego instrumentu wspiera się przedsiębiorstwa i rozwój przedsiębiorczości, wzmacnia systemy opieki zdrowotnej, finansuje programy szkoleniowe i programy zatrudnienia oraz zapewnia sprzęt szkolny i pomoc materialną osobom najbardziej potrzebującym. Jednym z największych programów w ramach nowego instrumentu Next Generation EU jest REACT-EU, który wspiera odbudowę gospodarczą w całej UE poprzez pobudzanie wzrostu gospodarczego w regionach słabiej rozwiniętych.

Najbardziej odpornym modelem opartego na technologii świata po pandemii jest silna społeczna gospodarka rynkowa, która na pierwszym miejscu stawia dobrostan ludzi. Dlatego też w marcu 2021 r. przyjęto Plan działania na rzecz Europejskiego filaru praw socjalnych. W planie tym zaproponowano trzy ambitne główne cele UE na 2030 r.:

78%
osób
w wieku 20-64 lata powinno mieć zatrudnienie do 2030 r.
60%
wszystkich osób dorosłych
powinno każdego roku uczestniczyć w szkoleniu do 2030 r.
15 mln
Zmniejszenie o co najmniej 15 mln
liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Umożliwienie rozwoju talentów

W czerwcu 2022 r. Rada przyjęła zalecenia w sprawie indywidualnych rachunków szkoleniowych i mikropoświadczeń. Aby zagwarantować, że Europa utrzyma światowy poziom w dziedzinie kształcenia, Komisja zainicjowała Europejską strategię na rzecz szkół wyższych, która znacznie poprawi konkurencyjność naszych systemów szkolnictwa wyższego w drodze szerszej i pogłębionej współpracy transnarodowej.

Poprawa warunków pracy

Proponowana dyrektywa ma na celu zapewnienie osobom pracującym za pośrednictwem takich platform statusu legalnego zatrudnienia, który odpowiada ich faktycznej organizacji pracy, oraz umożliwienie im korzystania z praw pracowniczych i świadczeń socjalnych, które im przysługują.

Zastrzeżenie: Dane na tej stronie zostały ostatnio zaktualizowane 31 sierpnia 2022 r.

Postępy w innych dziedzinach

Footer banner SOTEU 2022
Osiągnięcia

Komisji Ursuli von der Leyen