Направо към основното съдържание
Състояние на Съюза
Banner leading just transition
Водеща роля в справедливия преход

Нито един европеец не трябва да бъде пренебрегнат

Връщане на хората
на работа
6 милиона
работни места, създадени в ЕС през 2021 г.
Рекордно ниска безработица
6 % през юни 2022 г.

Възстановяване след пандемията

92 млрд. евро
финансова помощ
бе отпусната на 19 държави членки в пряка полза на получателите
Около 31 милиона души
и 2,5 милиона фирми
в ЕС бяха подпомогнати чрез SURE само през 2020 г.
Почти 30 %
от общата заетост и една четвърт от всички фирми
бяха подкрепени чрез SURE в 19-те държави бенефициери

Допълнителни инструменти за приобщаващо икономическо възстановяване

NextGenerationEU е инструмент за възстановяване с бюджет от 800 милиарда евро, който има за цел да се помогне за поправяне на непосредствените икономически и социални щети, причинени от пандемията от коронавирус. Той се използва за подкрепа на предприятията и развитието на бизнеса, укрепване на здравните системи, финансиране на програми за обучение и схеми за заетост и осигуряване на училищно оборудване и материална помощ за най-нуждаещите се. Една от най-големите програми в рамките на новия инструмент NextGenerationEU е REACT-EU, с която се подпомага възстановяването в целия ЕС чрез стимулиране на растежа в по-слабо развитите региони.

И накрая, силната социална пазарна икономика, която поставя благосъстоянието на хората на първо място, е най-устойчивият модел за основания на технологиите постпандемичен свят. Ето защо през март 2021 г. бе приет планът за действие на Европейския стълб на социалните права. В този план бяха предложени следните три амбициозни водещи цели на ЕС за 2030 г.

78 %
от населението
на възраст 20—64 г. следва да е трудово заето до 2030 г.
60 %
от всички възрастни
следва да участват в обучение всяка година до 2030 г.
15 милиона
Намаляване с поне 15 милиона
на броя на хората, изложени на риск от бедност или социално изключване

Осигуряване на условия за процъфтяване на талантите

През юни 2022 г. Съветът прие препоръки относно индивидуалните сметки за обучение и микроквалификациите. За да продължи образованието в Европа да е от световна класа, Комисията стартира европейска стратегия за университетите, която значително ще подобри конкурентоспособността на нашите системи за висше образование чрез по-мащабно и по-задълбочено транснационално сътрудничество.

Подобряване на условията на труд

Целта на предложението е да се гарантира, че хората, работещи чрез цифрови трудови платформи, получават правния трудов статус, който съответства на действителните им условия на труд, както и че могат да се ползват от трудовите си права и правата си на социалните обезщетения.

Отказ от отговорност: Данните на тази страница са актуализирани за последен път на 31 август 2022 г.

Напредък в други области

Footer banner SOTEU 2022
Постижения

на Комисията „Фон дер Лайен“