Przejdź do treści głównej
graphical banner with circles for state of the union
Demografia, młodzież i różnorodność w Europie

Wprowadzanie zmian w praktyce

Nowa rzeczywistość

Starzenie się społeczeństwa wymaga wprowadzenia dostosowań

Europa uległa głębokim przemianom demograficznym, z którymi nadal się mierzy. Na przestrzeni ostatnich pięciu dekad w UE oczekiwana długość życia w chwili urodzenia wzrosła o 10 lat. To niezwykłe osiągnięcie, które dowodzi siły i wartości naszej społecznej gospodarki rynkowej. Niemniej jednak starzenie się społeczeństwa ma wpływ na nasze życie, a nasz model społeczny i polityka społeczna wymagają dostosowania do tempa tej nowej rzeczywistości.

Odpowiedź Komisji

 • Przyjęliśmy Zieloną księgę w sprawie starzenia się.
 • Zainicjowaliśmy szeroko zakrojoną debatę publiczną na temat wyzwań i możliwości związanych z długoterminowymi skutkami starzenia się społeczeństwa, które dotykają wszystkich pokoleń. Wyniki konsultacji publicznych znajdą odzwierciedlenie w europejskiej strategii w dziedzinie opieki, którą ma zostać przedstawiona we wrześniu 2022 r.

Wspieranie obszarów wiejskich

Obszary wiejskie aktywnie uczestniczą w kształtowaniu transformacji ekologicznej i cyfrowej UE. Swoboda pracy lub nauki na odległość szybko staje się rzeczywistością dla wielu mieszkańców UE i stwarza nowe możliwości dla młodych rodzin, przedsiębiorstw i społeczności wiejskich. Innowacje w zrównoważonym rolnictwie są korzystne nie tylko dla zdrowia ludzi i klimatu, ale również dla bezpieczeństwa żywnościowego Europy.

Europejskie obszary wiejskie:
aktywnie uczestniczą w kształtowaniu transformacji ekologicznej i cyfrowej UE
30%
ludności UE (137 mln osób) mieszka na obszarach wiejskich
80%
terytorium UE to obszary wiejskie

W jaki sposób Komisja wspiera obszary wiejskie

 1. czerwiec 2021 r.
  Zainicjowanie długoterminowej wizji

  Wytyczona zostanie droga ku silnym, skomunikowanym i dobrze prosperującym obszarom wiejskim.

 2. grudzień 2021 r.
  Pakt na rzecz obszarów wiejskich

  Pozwoli usłyszeć głosy i poglądy społeczności wiejskich. Wspólnie utworzony plan działania na rzecz obszarów wiejskich pomoże przekształcić długoterminową wizję w rzeczywistość.

 3. czerwiec 2022 r.
  Plany odbudowy i zwiększania odporności

  Przyjęto 25 krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności, aby wspierać regiony oddalone i obszary wiejskie finansowaniem w łącznej wysokości około 14,6 mld euro, m.in. w postaci inwestycji i reform w wielu dziedzinach, takich jak odbudowa zasobów przyrodniczych, szybki internet i lokalne linie kolejowe.

Migracja – dalsze działania

Postępy w dziedzinie migracji i azylu

 1. wrzesień 2020 r.
  Nowy pakt o migracji i azylu

  Nowy pakt łączy solidne i sprawiedliwe zarządzanie granicami ze skutecznymi i humanitarnymi zasadami dotyczącymi azylu i migracji.

 2. czerwiec 2021 r.
  Nowa strategia Schengen

  Komisja przedstawiła nową strategię wzmocnienia strefy Schengen w celu zapewnienia skutecznego zarządzania granicami zewnętrznymi UE, zacieśnienia współpracy policyjnej i sądowej, poprawy gotowości i zarządzania oraz zakończenia procesu rozszerzenia strefy Schengen.

 3. styczeń 2022 r.
  Rozpoczyna działalność Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu

  Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu wspiera państwa UE w stosowaniu przepisów UE regulujących kwestie azylu, ochrony międzynarodowej i warunków przyjmowania, czyli tzw. wspólnego europejskiego systemu azylowego (WESA).

Młodzież

Zaangażowanie młodzieży

 • W 2022 r. Komisja uruchomiła nową inicjatywę pod nazwą ALMA (z ang. aim, learn, master, achieve – mierz wysoko, ucz się, osiągaj biegłość, realizuj cele), aby pomóc młodym ludziom z najsłabszych lub defaworyzowanych grup społecznych odnaleźć się na rynku pracy.
 • W ramach programu gwarancja dla młodzieży uruchomionego w 2020 r. wszystkie państwa członkowskie zobowiązują się zapewnić, aby każdy w wieku poniżej 30 lat w ciągu czterech miesięcy od uzyskania statusu osoby bezrobotnej lub zakończenia kształcenia otrzymał dobrej jakości ofertę zatrudnienia, dalszego kształcenia, praktyki zawodowej lub stażu.

Europejskie inicjatywy obywatelskie

Już od 10 lat dzięki europejskiej inicjatywie obywatelskiej obywatele mogą wezwać Komisję do zaproponowania nowych przepisów. Gdy dana inicjatywa zdobędzie 1 mln podpisów, Komisja zdecyduje, jakie podejmie działania. Od połowy września 2021 r. Komisja zarejestrowała dziesięć nowych europejskich inicjatyw obywatelskich, w których wzywa się UE do podjęcia działań w różnych obszarach, od poprawy warunków pracy w przemyśle odzieżowym po opodatkowanie produktów ekologicznych i zwiększenie praw zwierząt. Z kolei trzy inne inicjatywy dotyczące bioróżnorodności zebrały w tym okresie ponad milion podpisów obywateli, które wymagają weryfikacji przez organy krajowe:  

 • Nie dla obcinania płetw rekinom i handlu nimi
 • Ratujmy pszczoły i rolników! W kierunku przyjaznego dla pszczół rolnictwa służącego zdrowemu środowisku
 • Za kosmetykami bez okrucieństwa wobec zwierząt i Europą bez testów na zwierzętach
10 lat
europejskiej inicjatywy obywatelskiej
10
nowych europejskich inicjatyw obywatelskich zarejestrowano od połowy września 2021 r.
3
inicjatywy uzyskały poparcie ponad miliona obywateli od połowy września 2021 r.

Większe zaangażowanie społeczeństwa w kształtowanie polityki

Działania Komisji

 • Obywatele i zainteresowane strony mogą przekazywać swoje uwagi online za pośrednictwem portalu „Wyraź swoją opinię” przez cały cykl kształtowania polityki.
 • W listopadzie 2021 r., aby jeszcze bardziej uprościć proces konsultacji, Komisja wprowadziła pojedyncze zaproszenia do zgłaszania uwag, w ramach których połączono dwa poprzednie etapy.
 • Konsultacje stały się bardziej dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Od początku procesu konsultacji zachęca się środowisko naukowe do przedkładania wyników odpowiednich badań naukowych.

Konsultacje UE w liczbach

5 tys.
opublikowanych konsultacji
3 mln
otrzymanych odpowiedzi
600 tys.
otrzymanych uwag na temat ponad 800 inicjatyw politycznych od czasu wygłoszenia orędzia o stanie Unii z 2021 r.

Obywatele kształtują przyszłość Europy

Konferencja w sprawie przyszłości Europy umożliwiła obywatelom z wszystkich środowisk współdecydowanie w większym stopniu o tym, co UE powinna zrobić w przyszłości.

Wyniki konferencji

49
propozycji
326
konkretnych środków
Ponad 6 500
zorganizowanych wydarzeń

Kolejne kroki

Komisja określiła cztery obszary prac w odpowiedzi na propozycje zgłoszone podczas konferencji. Pierwszy zestaw nowych wniosków zostanie ogłoszony przez przewodniczącą Ursulę von der Leyen w jej orędziu o stanie Unii we wrześniu 2022 r. Wnioski te zostaną włączone do programu prac Komisji na 2023 r. Aby na bieżąco informować obywateli, którzy uczestniczyli w konferencji, oraz aby nie stracić impetu, jesienią 2022 r. odbędzie się wydarzenie informacyjne związane z konferencją.

Zastrzeżenie: Dane na tej stronie zostały ostatnio zaktualizowane 31 sierpnia 2022 r.

Postępy w innych dziedzinach

SOTEU 2022 banner
Osiągnięcia

Komisji Ursuli von der Leyen