Põhisisu juurde

Euroopa Liidu olukord 2021

Igal aastal esineb Euroopa Komisjoni president kõnega Euroopa Liidu olukorrast.

Eeloleva aasta teetähised

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen kirjeldas 15. septembril 2021 Euroopa Liidu olukorrast peetud kõnes järgmiseks aastaks kavandatud juhtalgatusi. Muu hulgas on kavas:

 • jätkata vaktsineerimist Euroopas ja kiirendada vaktsineerimist kogu maailmas ning parandada pandeemiaks valmisolekut;
 • teha tööd selle nimel, et koos meie partneritega mujalt maailmast leida kliimameetmete rahastamiseks seni puudu olevad vahendid;
 • olla digipöörde eestvedaja ning luua töökohti ja hoogustada konkurentsi, tagades samal ajal tehnilise tipptaseme ja varustuskindluse;
 • tagada õiglasemad töötingimused ja parem tervishoid ning luua Euroopa noortele rohkem võimalusi Euroopa sotsiaalsest turumajandusest kasu saada;
 • hoogustada julgeoleku- ja kaitsekoostööd ja tihendada suhteid lähimate liitlastega;
 • hoida Euroopa väärtusi ja vabadusi ning kaitsta õigusriiklust.
14. SEPTEMBER 2022
President von der Leyeni kõne olukorrast Euroopa Liidus 2021. aastal
14. SEPTEMBER 2022
State of the Union 2021 - President von der Leyen's speech, multilingual version

 

Kavandatud algatused

Ühtlasi saatis Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen 15. septembril Euroopa Parlamendi presidendile David Sassolile ja nõukogu eesistujale Sloveenia peaministrile Janek Janšale kavatsusavalduse, kus ta kirjeldas üksikasjalikult meetmeid, mida komisjon kavatseb järgmisel aastal õigusaktide ja muude algatuste abil võtta.

 

15. SEPTEMBER 2021
Euroopa Liidu olukord 2021. aastal. President von der Leyeni kavatsusavaldus

 

Von der Leyeni komisjon: 2020.–2021. aasta saavutused

Pärast üht raskeimat aastat oma ajaloos vaatab Euroopa tulevikku uue lootusega.

Võrreldes 2020. aasta sügisega ründab pandeemia meid nüüd veelgi jõulisemalt. Seepärast on Euroopa Liit kahekordistanud oma jõupingutusi, et hankida vaktsiine kõigile eurooplastele, tugevdada rahvusvahelist koostööd pandeemia vastu võitlemisel ning juhtida Euroopa kriisist välja ja taastada siinne majandus programmi NextGenerationEU abil. 

Siit leiate tagasivaate möödunud aastale. Selles antakse ülevaade jõupingutustest, mida oleme COVID-19 kriisi lahendamiseks teinud, ning meie tööst oma eesmärkide saavutamiseks kõigis olulistes poliitikavaldkondades alates Euroopa rohelisest kokkuleppest ja Euroopa digikümnendist Euroopa kodanike turvalisuse, demokraatia ja tervise kaitseni.

10. SEPTEMBER 2021
Kõne olukorrast Euroopa Liidus 2021. aastal. 2020.–2021. aasta saavutused

 

Olulised hetked

 1. 2021. aasta august
  • Alates 2020. aasta detsembrist on ELis manustatud 522,4 miljonit vaktsiinidoosi ja üle 250 miljoni ELi kodaniku on täielikult vaktsineeritud. (25. august)
 2. Juuli 2021
  • Võitlus majanduskuritegevusega: komisjon reformib rahapesuvastaseid ja terrorismi rahastamise tõkestamist käsitlevaid õigusnorme. (20. juuli)
  • Õigusriigi olukord aastal 2021: ELi aruandest selgub, et kuigi liikmesriikide arengutendentsid on positiivsed, esineb ka suuri probleeme. (20. juuli)
  • Uue ELi metsastrateegia eesmärk on tagada terved ja vastupanuvõimelised metsad, mis annavad olulise panuse bioloogilise mitmekesisuse ja kliimaeesmärkide saavutamisse. (16. juuli)
  • Komisjon võtab vastu ettepanekute paketi, mille eesmärk on muuta ELi kliima-, energia-, maakasutus-, transpordi- ja maksupoliitikat selliselt, et 2030. aastaks oleks võimalik vähendada kasvuhoonegaaside netoheidet vähemalt 55% võrreldes 1990. aasta tasemega. (14. juuli)
  • Selleks et suurendada ambitsioone kestliku rahastamise valdkonnas, võtab komisjon vastu ettepaneku Euroopa roheliste võlakirjade standardi kohta, millega luuakse kvaliteetne vabatahtlik standard võlakirjadele, rahastamaks kestlikke investeeringuid. (6. juuli)
 3. Juuni 2021
  • Brüsselis toimunud tippkohtumisel võtsid ELi ja USA juhid kohustuse teha lõpp COVID-19 pandeemiale ja kiirendada maailmamajanduse taastamist. (15. juuni)
  • Komisjon teeb ettepaneku usaldusväärse ja turvalise Euroopa digiidentiteedi raamistiku kohta, mis on kättesaadav kõigile ELi kodanikele, residentidele ning ettevõtetele. (3. juuni)
  • Komisjon esitab uue strateegia, et muuta maailma suurim vaba reisimise piirkond – Schengeni ala – tugevamaks ja vastupidavamaks. (2. juuni)
  • Tööle asub Euroopa Prokuratuur, mis on uus peatükk piiriülese kuritegevuse vastases võitluses. (1. juuni)
 4. Mai 2021
  • Omavahendite otsuse ratifitseerivad kõik liikmesriigid, mis võimaldab komisjonil võtta laenu, et rahastada majanduse taastamist taasterahastu „NextGenerationEU“ abil. (31. mai)
  • EL esitab Valgevene demokraatliku tuleviku toetamiseks kolme miljardi euro suuruse majandustoetuse paketi. (28. mai)
  • Komisjon esitab suunised desinformatsiooni käsitleva tegevusjuhendi tugevdamiseks, mis on esimene selline vahend kogu maailmas. (26. mai)
  • 12 liikmesriigile eraldatakse TERA rahalise toetuse seitsmenda väljamaksena 14,1 miljardit eurot. Rahastusest on siiani kasu saanud kuni 30 miljonit töötajat ja 2,5 miljonit ettevõtet. EL on juba eraldanud kokku ligikaudu 90 miljardit eurot 19 liikmesriigile. (25. mai)
  • Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni ja Itaalia peaministri Mario Draghi poolt ühiselt korraldatud ülemaailmsel terviseteemalisel tippkohtumisel võtavad G20 juhid kohustuse astuda mitmesuguseid samme, et COVID-19 kriis kõikjal kiiresti lõpule jõuaks ja et valmistuda paremini tulevasteks pandeemiateks. (21. mai)
  • Komisjoni president Ursula von der Leyen kuulutab välja ühe miljardi euro suuruse Euroopa tiimi algatuse, mis käsitleb vaktsiinide, ravimite ja tervisetehnoloogiate tootmist ja kättesaadavust Aafrikas. (21. mai)
  • ELi liikmesriigid lepivad kokku, et avavad uuesti piirid väljastpoolt ELi pärit vaktsineeritud reisijatele. (20. mai)
  • Komisjon allkirjastab kolmanda lepingu ravimifirmadega BioNTech ja Pfizer, reserveerides ajavahemikul 2021. aasta lõpust 2023. aastani kõigi ELi liikmesriikide nimel veel 1,8 miljardit vaktsiinidoosi. (20. mai)
  • Vastu võetakse teatis äriühingute maksustamise kohta 21. sajandil, et edendada ELis tugevat, tõhusat ja õiglast äriühingute maksustamise süsteemi. (18. mai)
  • Euroopa roheline kokkulepe: komisjon teeb ettepaneku luua ELis ookeanide, merede ja rannikualadega seotud tööstusharudele ja sektoritele kestlik sinine majandus. (17. mai)
  • Aafrika riikide majanduse rahastamise teemalisel tippkohtumisel kuulutab komisjoni president Ursula von der Leyen välja Euroopa tiimi algatuse, millega toetatakse Aafrika taastumist COVID-19 pandeemiast. (15. mai)
  • Et juhtida ELi 2050. aasta eesmärgi poole, milleks on heas seisundis planeet hea tervise juures olevate inimeste jaoks, võtab komisjon vastu ELi tegevuskava „Õhu, vee ja pinnase nullsaaste saavutamine“. (12. mai)
  • 2021. aasta Euroopa päeval toimub Strasbourgis Euroopa tuleviku konverentsi avaüritus. (9. mai)
  • Portos toimunud ELi ja India juhtide kohtumisel ja videokonverentsi teel sõlmivad EL ja India ulatusliku ühenduvuspartnerluse, kinnitades oma pühendumust teha koostööd vastupidava ja kestliku ühenduvuse toetamiseks nii Indias kui ka kolmandates riikides ja piirkondades. (8. mai)
  • ELi institutsioonid, Euroopa sotsiaalpartnerid ja kodanikuühiskonna organisatsioonid lubavad Portos toimuval sotsiaaltippkohtumisel teha kõik endast oleneva, et ehitada üles kaasavam ja sotsiaalsem Euroopa. (7.–8. mai)
  • ELi tööstusstrateegiat ajakohastatakse, et võtta Euroopa tööstuseesmärkide seadmisel täiel määral arvesse uut olukorda pärast COVID-19 kriisi ning edendada üleminekut kestlikumale, digitaalsemale, vastupanuvõimelisemale ja maailmas konkurentsivõimelisemale majandusele. (5. mai)
 5. Aprill 2021
  • Kestlik rahandus ja ELi taksonoomia: komisjon jätkab tööd, et suunata raha kestlikesse tegevustesse. (21. aprill)
  • Komisjon teeb ettepaneku uute eeskirjade ja meetmete kohta tehisintellekti tipptaseme saavutamiseks ja selle vastu usalduse suurendamiseks, eesmärgiga muuta Euroopa usaldusväärse tehisintellekti ülemaailmseks keskuseks. (21. aprill)
  • ELi ning Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide organisatsiooni liikmete vahelises uues partnerluslepingus sätestatakse poliitilise, majandusliku ja valdkondliku koostöö raamistik järgmiseks 20 aastaks. (15. aprill)
  • Kuritegelike organisatsioonide piiriüleste ärimudelite lõhkumiseks esitab komisjon ELi organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise strateegia koos uue inimkaubanduse vastu võitlemise strateegiaga, et aidata ennetada kuritegevust, tuua inimkaubitsejad kohtu ette ja suurendada ohvrite mõjuvõimu. (14. aprill)
 6. Märts 2021
  • Euroopa roheline kokkulepe: komisjon tutvustab meetmeid mahepõllumajandusliku tootmise edendamiseks. (25. märts)
  • EL kehtestab uue tervikliku poliitikaraamistiku, et tagada kõigi laste õiguste kaitse, ning teeb ettepaneku luua Euroopa lastegarantii. (24. märts)
  • Asutatakse Euroopa Innovatsiooninõukogu, et aidata muuta teaduslikud ideed läbimurdeliseks innovatsiooniks. (18. märts)
  • Komisjon teeb ettepaneku luua digitõend COVID-19 pandeemia ajal turvalise ja vaba liikumise hõlbustamiseks ELis. (17. märts)
  • Neljas ohutu ja tõhus COVID-19 vaktsiin saab ELis kasutusloa. (11. märts)
  • Euroopa Parlamendi president David Sassoli, nõukogu eesistujariigi nimel Portugali peaminister António Costa ning komisjoni president Ursula von der Leyen kirjutasid alla Euroopa tuleviku konverentsi käsitlevale ühisavaldusele. (10. märts)
  • Euroopa digikümnend: komisjon võtab kursi Euroopa digivõimekuse suurendamisele aastaks 2030. (9. märts)
  • Euroopa sotsiaalõiguste samba tegevuskavas tutvustatakse kavatsust luua tugev sotsiaalne Euroopa. (4. märts)
  • Tasustamise läbipaistvus: komisjon esitab tasustamise läbipaistvust puudutava ettepaneku, mille eesmärk on tagada, et ELis makstakse naistele ja meestele võrdse töö eest võrdset tasu. (4. märts)
  • Võrdõiguslik liit: komisjon esitab puuetega inimeste õiguste strateegia aastateks 2021–2030, et tagada nende täielik osalemine ühiskonnas. (3. märts)
 7. Veebruar 2021
  • G7 tippkohtumisel teatas komisjoni president Ursula von der Leyen, et EL kahekordistab panust COVAXile, eraldades vaktsiini üleilmse kättesaadavuse tagamise mehhanismile 500 miljoni euro asemel üks miljard eurot. (19. veebruar)
  • Komisjon töötab lähiaastateks välja avatud, kestliku ja jõulise ELi kaubanduspoliitika. (18. veebruar)
  • Esitatakse uus strateegia, et tugevdada ELi panust reeglitel põhinevasse mitmepoolsusesse. (17. veebruar)
  • Et valmistada Euroopat ette uute viirusetüvede ohuks, teeb komisjon ettepaneku uue biokaitseks valmisoleku kava (algatus „HERA Incubator“) kohta. (17. veebruar)
  • Euroopa Parlament kinnitab taaste- ja vastupidavusrahastu suhtes saavutatud poliitilist kokkulepet, mis on NextGenerationEU peamine vahend. (10. veebruar)
  • EL teeb ettepaneku Vahemere piirkonna uue tegevuskava kohta, et tugevdada strateegilist partnerlust lõunanaabruse partnerriikidega. (9. veebruar)
 8. Jaanuar 2021
  • Euroopa Komisjon annab kasutusloa kolmandale ohutule ja tõhusale COVID-19 vastasele vaktsiinile. (29. jaanuar)
  • Komisjon kehtestab COVID-19 vaktsiinide ekspordiläbipaistvuse ja lubade andmise mehhanismi. (29. jaanuar)
  • Komisjon käivitab algatuse „Uus Euroopa Bauhaus“ kavandamisetapi, mille eesmärk on kombineerida disaini, kestlikkust ja investeeringuid, et aidata saavutada Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärke. (18. jaanuar)
 9. Detsember 2020
  • Esimesed eurooplased vaktsineeritakse COVID-19 vastu. (27. detsember)
  • Pärast pingelisi läbirääkimisi jõuab komisjon Ühendkuningriigiga kokkuleppele tema ja ELi tulevaste suhete tingimustes. (24. detsember)
  • Euroopa Komisjon annab kasutusloa esimesele ohutule ja tõhusale COVID-19 vastasele vaktsiinile. (21. detsember)
  • Nõukogu võtab vastu ELi pikaajalise eelarve aastateks 2021–2027, mille maht on jooksevhindades 1,211 triljonit eurot. (17. detsember)
  • Digiteenuste õigusakt ja digiturgude õigusakt: tehakse ettepanek digiruumi põhjalikuks reformimiseks ning kõigi digitaalteenuste jaoks terviklike uute normide kehtestamiseks. (15. detsember)
  • Euroopa roheline kokkulepe: tehakse ettepanek võtta vastu määrus, milles käsitletakse säästvaid patareisid ja akusid ringluspõhise ja kliimaneutraalse majanduse jaoks. (10. detsember)
  • Komisjon esitab Euroopa demokraatia tegevuskava, et suurendada kodanike mõjuvõimu ja demokraatia vastupanuvõimet kõikjal ELis. (3. detsember)
  • ELi ja Ameerika Ühendriikide suhted: EL teeb ettepaneku uue, tulevikku suunatud ja üleilmset koostööd edendava transatlantilise tegevuskava kohta. (2. detsember)
 10. November 2020
  • Soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks ja naiste mõjuvõimu suurendamiseks ELi välistegevuse kõigis aspektides esitatakse soolise võrdõiguslikkuse tegevuskava. (25. november)
  • Euroopa Komisjon kiidab heaks ravimifirmaga Moderna sõlmitava lepingu, millega tagatakse võimalus osta esialgu 80 miljonit doosi kõigi ELi liikmesriikide nimel ning hiljem veel kuni 80 miljonit doosi. (25. november)
  • Komisjon tutvustab ELi kõigi aegade esimest strateegiat LGBTIQ-inimeste võrdõiguslikkuse kohta. (12. november)
  • Euroopa Komisjon kiidab heaks ravimifirmadega BioNTech ja Pfizer sõlmitava lepingu, millega tagatakse võimalus osta esialgu 200 miljonit doosi kõigi ELi liikmesriikide nimel ning hiljem veel kuni 100 miljonit doosi. (11. november)
  • Käivitatakse uus tarbijakaitse tegevuskava, et anda ELi tarbijatele võimalus osaleda aktiivselt rohe- ja digipöördes. (11. november)
  • Astutakse esimesed sammud Euroopa terviseliidu loomise suunas, et tagada parem valmisolek ja tõhusam reageerimine nii praegustes kui ka tulevastes tervishoiukriisides. (11. november)
 11. Oktoober 2020
  • Komisjon teeb ettepaneku võtta vastu ELi direktiiv, millega tagataks liidu töötajatele piisav miinimumpalk, mis võimaldaks inimväärset elu olenemata sellest, kus inimene töötab. (28. oktoober)
  • TERA rahalise toetuse esimese väljamaksena eraldatakse Hispaaniale, Itaaliale ja Poolale 17 miljardit eurot. Rahastusest on siiani kasu saanud kuni 30 miljonit töötajat ja 2,5 miljonit ettevõtet. EL on juba eraldanud kokku ligikaudu 90 miljardit eurot 19 liikmesriigile. (27. oktoober)
  • Euroopa Komisjon annab ELi TERA-rahastu raames välja 17 miljardi euro suuruse sotsiaalsete võlakirjade avapaketi, et aidata kaitsta töökohti ja hoida inimesi tööl. (21. oktoober)
  • Euroopa roheline kokkulepe: komisjon võtab vastu uue kemikaalistrateegia, et liikuda mürgivaba keskkonna loomise suunas. (14. oktoober)
  • Komisjon kiidab heaks lepingu ravimifirmaga Janssen Pharmaceutica NV, mis võimaldab ELi riikidel osta vaktsiine 200 miljonile inimesele ja hiljem veel 200 miljonile inimesele. Komisjon sõlmis esimese kokkuleppe ravimifirmaga AstraZeneca juba 14. augustil. Selle kokkuleppe alusel sai osta ELi liikmesriikide nimel 300 miljonit vaktsiinidoosi koos võimalusega osta hiljem veel 100 miljonit doosi. (8. oktoober)
  • Komisjon võtab vastu uue kümneaastase kava, et toetada romasid ELis. (7. oktoober)
  • Võetakse vastu ulatuslik majandus- ja investeerimiskava, et ergutada Lääne-Balkani riikide püsivat taastumist ja soodustada piirkondlikku integratsiooni. (6. oktoober)
 12. September 2020
  • Euroopa komisjon võttis vastu digirahanduse paketi, mis hõlmab digirahanduse strateegiat ning seadusandlikke ettepanekuid krüptovarade ja digitaalse tegevuskerksuse kohta, et tagada ELi finantssektori konkurentsivõime ning pakkuda tarbijatele juurdepääsu uuenduslikele finantstoodetele, kindlustades ühtlasi tarbijakaitse ja finantsstabiilsuse. (24. september)
  • Uues rände- ja varjupaigaleppes nähakse ette täiustatud ja kiiremad menetlused kogu varjupaiga- ja rändesüsteemis ning tasakaalustatakse vastutuse õiglase jagamise ja solidaarsuse põhimõtted. (23. september)
  • Võrdõiguslik liit: komisjon esitab ELi esimese rassismivastase tegevuskava. (18. september)
21. JUULI 2022
Kõne olukorrast Euroopa Liidus 2021. aastal. Ajakava

 

Dokumendid

21. JUULI 2022
Kõne olukorrast Euroopa Liidus 2021. aastal. Brošüür

 

Teabelehed