Gå direkt till innehållet

Tillståndet i unionen 2021

Varje år håller EU-kommissionens ordförande ett tal om tillståndet i unionen.

Kursen stakas ut för det kommande året

I sitt tal om tillståndet i unionen den 15 september 2021 beskrev EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen de viktiga nya initiativ som kommissionen planerar att genomföra det kommande året. Bland satsningarna finns bland annat att

 • fortsätta vaccinationsarbetet i EU, påskynda vaccinationerna i resten av världen och stärka pandemiberedskapen
 • få fram mer finansiering för klimatarbetet tillsammans med våra globala partner
 • leda den digitala omställningen, som ska skapa nya jobb och stärka konkurrenskraften samtidigt som teknisk spetskompetens och försörjningstrygghet säkerställs
 • verka för rättvisare arbetsförhållanden och bättre hälso- och sjukvård, och skapa fler möjligheter för unga i EU att dra nytta av den sociala marknadsekonomin i EU
 • trappa upp vårt säkerhets- och försvarssamarbete och fördjupa partnerskapet med våra närmast allierade
 • försvara EU:s värden och friheter och skydda rättsstatsprincipen.
14 SEPTEMBER 2022
Talet om tillståndet i unionen 2021
14 SEPTEMBER 2022
State of the Union 2021 - President von der Leyen's speech, multilingual version

 

Föreslagna initiativ

Den 15 september 2021 skickade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen också en avsiktsförklaring till Europaparlamentets talman David Sassoli och premiärminister Janez Janša (eftersom Slovenien hade ordförandeskapet i rådet). I avsiktsförklaringen räknar hon upp de åtgärder som kommissionen avser att vidta det kommande året i form av lagstiftning och andra initiativ.

 

15 SEPTEMBER 2021
Tillståndet i unionen 2021 – Ursula von der Leyens avsiktsförklaring

 

Vad von der Leyen-kommissionen har gjort under 2020–2021

Efter ett av de svåraste åren i sin historia blickar EU framåt med förnyat hopp.

Under hösten 2020 slog pandemin till mot oss igen och ännu hårdare den här gången. EU har därför fördubblat sina insatser – särskilt för att köpa in vacciner till alla i EU, stärka det internationella samarbetet mot pandemin och hjälpa EU-länderna att återhämta sig efter krisen med NextGenerationEU. 

Här är en tillbakablick på det gångna året om bland annat insatserna mot covid-19-krisen och arbetet med våra politiska prioriteringar – från den gröna given och EU:s digitala decennium till åtgärderna för säkerhet, demokrati och hälsa för alla i EU.

10 SEPTEMBER 2021
Tillståndet i unionen 2021 – Viktiga resultat 2020–2021

 

Höjdpunkter

 1. Augusti 2021
  • Sedan december 2020 har 522,4 miljoner vaccindoser getts i EU, och över 250 miljoner EU-invånare är färdigvaccinerade. (25 augusti)
 2. Juli 2021
  • Få bukt med den ekonomiska brottsligheten: kommissionen ser över reglerna mot penningtvätt och terrorismfinansiering. (20 juli)
  • Rättsstatsprincipen 2021: EU:s rapport visar på framsteg i EU men lyfter samtidigt fram stora problem. (20 juli)
  • EU:s nya skogsstrategi ska se till att vi får friska och motståndskraftiga skogar som i hög grad bidrar till den biologiska mångfalden och klimatmålen. (16 juli)
  • Kommissionen antar ett paket med förslag som ska ändra EU:s klimat-, energi-, markanvändnings-, transport- och skattepolitik så att vi kan minska nettoutsläppen av växthusgaser med minst 55 procent fram till 2030 jämfört med 1990 års nivåer. (14 juli)
  • För att höja ambitionsnivån när det gäller hållbar finansiering antar kommissionen ett förslag om en europeisk standard för gröna obligationer för att skapa en högkvalitativ frivillig standard för obligationer som finansierar hållbara investeringar. (6 juli)
 3. Juni 2021
  • Vid toppmötet i Bryssel lovar EU:s och USA:s ledare att få stopp på covid-19-pandemin och driva på den globala återhämtningen. (15 juni)
  • Kommissionen föreslår en ram för en tillförlitlig och säker europeisk digital identitet som alla medborgare, invånare och företag i EU ska kunna använda. (3 juni)
  • Kommissionen lägger fram en ny strategi för att göra världens största område med passfria resor – Schengenområdet – starkare och mer resilient. (2 juni)
  • Europeiska åklagarmyndigheten inleder sin verksamhet och därmed ett nytt kapitel i kampen mot den internationella brottsligheten. (1 juni)
 4. Maj 2021
  • Beslutet om egna medel ratificeras av alla EU-länder. Därmed kan kommissionen börja ta upp lån för att finansiera återhämtningen med hjälp av NextGenerationEU. (31 maj)
  • EU föreslår ett stödpaket på 3 miljarder euro för ett framtida demokratiskt Belarus. (28 maj)
  • Kommissionen lägger fram riktlinjer för att stärka uppförandekoden om desinformation, som är det första verktyget i sitt slag i världen. (26 maj)
  • Tolv EU-länder får 14,1 miljarder euro i ekonomiskt stöd i en sjunde delbetalning av det ekonomiska stödet från Sure-instrumentet. Upp till 30 miljoner arbetstagare och 2,5 miljoner företag har hittills dragit nytta av Sure. EU har redan betalat ut cirka 90 miljarder euro till 19 EU-länder. (25 maj)
  • Vid det globala hälsotoppmötet, med kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och Italiens premiärminister Mario Draghi som gemensamma värdar, åtar sig G20-ledarna att vidta en rad åtgärder för att snabbt få slut på covid-19-krisen i hela världen och öka beredskapen inför framtida pandemier. (21 maj)
  • Kommissionens ordförande Ursula von der Leyen presenterar ett Team Europe-initiativ på en miljard euro för tillverkning av och tillgång till vaccin, läkemedel och medicinsk teknik i Afrika. (21 maj)
  • EU-länderna enas om att öppna gränserna igen för vaccinerade resenärer från länder utanför EU. (20 maj)
  • Kommissionen tecknar ett tredje avtal med läkemedelsföretagen Biontech och Pfizer, där ytterligare 1,8 miljarder doser vaccin reserveras för EU-ländernas räkning mellan slutet av 2021 och 2023. (20 maj)
  • Ett meddelande om företagsbeskattning för 2000-talet antas för att främja ett stabilt, effektivt och rättvist system för företagsbeskattning i EU. (18 maj)
  • EU:s gröna giv: kommissionen föreslår en hållbar blå ekonomi i EU för näringar och sektorer med anknytning till kust och hav. (17 maj)
  • Vid toppmötet om finansiering av afrikanska ekonomier tillkännager kommissionens ordförande Ursula von der Leyen ett Team Europe-initiativ till stöd för Afrikas återhämtning från covid-19-pandemin. (15 maj)
  • För att styra EU mot 2050 års mål om en frisk och hälsosam planet antar kommissionen EU:s handlingsplan för nollförorening av luft, vatten och mark. (12 maj)
  • Europadagen 2021 invigs konferensen om Europas framtid i Strasbourg. (9 maj)
  • Vid mötet mellan EU:s och Indiens ledare i Porto och vid ett videomöte ingår EU och Indien ett omfattande partnerskap för konnektivitet. Partnerskapet bekräftar de båda parternas vilja att samarbeta för resilient och hållbar konnektivitet både i Indien och i andra länder och regioner utanför EU. (8 maj)
  • På det sociala toppmötet i Porto förbinder sig EU:s institutioner, arbetsmarknadernas parter och civilsamhällets organisationer att göra sitt yttersta för att bygga ett mer inkluderande och socialt EU. (7–8 maj)
  • EU:s industristrategi uppdateras så att EU:s ambitioner för industrin anpassas till de nya förutsättningarna efter covid-19-krisen och bidrar till omställningen till en mer hållbar, digital, motståndskraftig och globalt konkurrenskraftig ekonomi. (5 maj)
 5. April 2021
  • Hållbar finansiering och EU:s taxonomi: kommissionen vidtar nya åtgärder för att styra investeringar mot hållbara verksamheter. (21 april)
  • Kommissionen föreslår nya regler och åtgärder för spetskompetens och förtroende för artificiell intelligens för att göra EU till ett globalt nav för tillförlitlig artificiell intelligens. (21 april)
  • I det nya partnerskapsavtalet mellan EU och medlemmarna i Organisationen för Afrika, Västindien och Stillahavsområdet fastställs ramen för det politiska, ekonomiska och sektoriella samarbetet för de kommande 20 åren. (15 april)
  • För att störa de kriminella organisationernas affärsmodeller för internationell brottslighet lägger kommissionen fram en EU-strategi mot den organiserade brottsligheten, tillsammans med en ny strategi mot människohandel, som ska bidra till att förebygga brott, ställa människohandlarna inför rätta och stärka brottsoffren. (14 april)
 6. Mars 2021
  • EU:s gröna giv: kommissionen lägger fram åtgärder för att främja ekologisk produktion. (25 mars)
  • EU lägger fram en ny övergripande strategi för att se till att alla barns rättigheter skyddas och föreslår en europeisk barngaranti. (24 mars)
  • Europeiska innovationsrådet inrättas för att hjälpa till att omvandla vetenskapliga idéer till banbrytande innovationer. (18 mars)
  • Kommissionen föreslår att man skapar ett digitalt intyg för att underlätta säker och fri rörlighet inom EU under covid-19-pandemin. (17 mars)
  • Det fjärde säkra och effektiva vaccinet mot covid-19 godkänns för användning i EU. (11 mars)
  • Europaparlamentets talman David Sassoli, Portugals premiärminister António Costa, i egenskap av företrädare för rådets ordförandeskap, och kommissionens ordförande Ursula von der Leyen undertecknar den gemensamma förklaringen om konferensen om Europas framtid. (10 mars)
  • EU:s digitala decennium: kommissionen banar väg för ett digitalt kraftfullt EU senast 2030. (9 mars)
  • I handlingsplanen för en europeisk pelare för sociala rättigheter fastställs ambitionen att skapa ett starkt socialt EU. (4 mars)
  • Insyn i lönesättningen: kommissionen lägger fram ett förslag om insyn i lönesättningen för att se till att kvinnor och män i EU får lika lön för lika arbete. (4 mars)
  • En jämlikhetsunion: kommissionen lägger fram sin strategi för 2021–2030 för rättigheter för personer med funktionsnedsättning för att se till att de kan delta fullt ut i samhället. (3 mars)
 7. Februari 2021
  • Vid G7-toppmötet tillkännager kommissionens ordförande Ursula von der Leyen att EU fördubblar sitt bidrag till Covax, ett globalt initiativ för allmän tillgång till vaccin. Bidraget höjs från 500 miljoner euro till en miljard euro. (19 februari)
  • Kommissionen fastställer en öppen, hållbar och kraftfull handelspolitik för EU för de kommande åren. (18 februari)
  • En ny strategi läggs fram för att stärka EU:s bidrag till den regelbaserade multilateralismen. (17 februari)
  • För att förbereda Europa inför hotet från nya varianter föreslår kommissionen en ny beredskapsplan för bioförsvar, Hera-inkubatorn. (17 februari)
  • Europaparlamentet bekräftar den politiska överenskommelsen om faciliteten för återhämtning och resiliens, som är det viktigaste instrumentet inom NextGenerationEU. (10 februari)
  • EU föreslår en ny agenda för Medelhavsområdet för att stärka det strategiska partnerskapet med partnerländerna i det södra grannskapet. (9 februari)
 8. Januari 2021
  • Kommissionen godkänner det tredje säkra och effektiva vaccinet mot covid-19. (29 januari)
  • Kommissionen ökar öppenheten och inför regler om tillstånd för export av vacciner mot covid-19. (29 januari)
  • Kommissionen inleder utformningsfasen av initiativet Nya europeiska Bauhaus, som ska kombinera design, hållbarhet och investeringar för att bidra till EU:s gröna giv. (18 januari)
 9. December 2020
  • De första personerna i EU vaccineras mot covid-19. (27 december)
  • Efter intensiva förhandlingar når kommissionen ett avtal med Storbritannien om villkoren för landets framtida förbindelser med EU. (24 december)
  • Kommissionen godkänner det första säkra och effektiva vaccinet mot covid-19. (21 december)
  • Rådet antar EU:s långtidsbudget för 2021–2027, som uppgår till 1,211 biljoner euro i löpande priser. (17 december)
  • Rättsakten om digitala tjänster och rättsakten om digitala marknader: en långtgående reform på det digitala området föreslås, tillsammans med en omfattande uppsättning nya regler för alla digitala tjänster. (15 december)
  • EU:s gröna giv: kommissionen föreslår en förordning om hållbara batterier för en cirkulär och klimatneutral ekonomi. (10 december)
  • Kommissionen lägger fram en europeisk handlingsplan för demokrati för att stärka invånarnas inflytande och bygga upp mer resilienta demokratier i hela EU. (3 december)
  • Förbindelserna mellan EU och USA: EU föreslår en ny, framåtblickande transatlantisk agenda för globalt samarbete. (2 december)
 10. November 2020
  • En handlingsplan för jämställdhet läggs fram för att främja jämställdhet och kvinnors egenmakt inom alla aspekter av EU:s yttre åtgärder. (25 november)
  • Kommissionen godkänner ett avtal med läkemedelsföretaget Moderna om ett första köp av 80 miljoner doser för EU-ländernas räkning och om möjlighet att köpa upp till ytterligare 80 miljoner doser. (25 november)
  • Kommissionen lägger fram EU:s första jämlikhetsstrategi för hbtqi-personer. (12 november)
  • Kommissionen godkänner avtalet med läkemedelsföretagen Biontech och Pfizer om ett första köp av 200 miljoner doser på alla EU-länders vägnar, med möjlighet att köpa ytterligare 100 miljoner doser. (11 november)
  • Den nya strategin för konsumentpolitiken lanseras för att hjälpa EU:s konsumenter att spela en aktiv roll i den gröna och digitala omställningen. (11 november)
  • De första stegen tas mot en europeisk hälsounion, som ska stärka beredskapen och förbättra hanteringen av nuvarande och framtida hälsokriser. (11 november)
 11. Oktober 2020
  • Kommissionen föreslår ett EU-direktiv om tillräckliga minimilöner som ger arbetstagarna en skälig levnadsstandard var de än arbetar. (28 oktober)
  • En första delbetalning på 17 miljarder euro betalas ut till Spanien, Italien och Polen i form av ekonomiskt stöd från Sure-instrumentet. Upp till 30 miljoner arbetstagare och 2,5 miljoner företag har hittills dragit nytta av Sure. EU har redan betalat ut cirka 90 miljarder euro till 19 EU-länder. (27 oktober)
  • Kommissionen gör en första emission av sociala obligationer till ett värde av 17 miljarder euro inom ramen för EU:s Sure-instrument, för att skydda arbetstillfällen och hålla människor i sysselsättning. (21 oktober)
  • EU:s gröna giv: kommissionen antar en ny kemikaliestrategi för att arbeta för en giftfri miljö. (14 oktober)
  • Kommissionen godkänner avtalet med läkemedelsföretaget Janssen Pharmaceutica NV som låter EU-länderna köpa 200 miljoner vaccindoser och med möjlighet att köpa ytterligare 200 miljoner doser. Det krävs bara en dos av Janssens vaccin. Kommissionen ingick redan den 14 augusti ett första avtal med läkemedelsföretaget AstraZeneca. Det avtalet låg till grund för köpet av 300 miljoner doser av företagets vaccin, med möjlighet att köpa ytterligare 100 miljoner, för EU-länderna räkning. (8 oktober)
  • Kommissionen lägger fram en ny tioårsplan för romerna i EU. (7 oktober)
  • En omfattande ekonomisk plan och en investeringsplan antas för att stimulera den långsiktiga återhämtningen på västra Balkan och främja regional integration. (6 oktober)
 12. September 2020
  • Kommissionen antar ett paket om digital finansiering, bland annat en strategi för digital finansiering och lagförslag om kryptotillgångar och digital motståndskraft. Målet är att skapa en konkurrenskraftig finanssektor i EU som ger konsumenterna tillgång till innovativa finansiella produkter samtidigt som konsumentskyddet och den finansiella stabiliteten säkerställs. (24 september)
  • Enligt den nya migrations- och asylpakten planeras bättre och snabbare förfaranden i hela asyl- och migrationssystemet och bättre balans mellan principerna om rättvis ansvarsfördelning och solidaritet. (23 september)
  • En jämlikhetsunion: kommissionen lägger fram EU:s allra första handlingsplan mot rasism. (18 september)
21 JULI 2022
Tillståndet i unionen 2021 – Tidslinje

 

Dokument

21 JULI 2022
Tillståndet i unionen 2021 – Broschyr

 

Faktablad