Pāriet uz galveno saturu
graphical banner with circles for state of the union
Eiropas demogrāfija, jaunatne un daudzveidība

Panākt pārmaiņas

Jauna realitāte

Pielāgošanās sabiedrības novecošanai

Eiropa ir piedzīvojusi dziļas demogrāfiskās pārmaiņas, kuras arvien turpinās. Jaundzimušo vidējais paredzamais mūža ilgums Eiropas Savienībā pēdējo 50 gadu laikā ir palielinājies par 10 gadiem. Tas ir ievērojams sasniegums un apliecina mūsu sociālās tirgus ekonomikas spēku un vērtību. Tomēr sabiedrības novecošana ietekmē mūsu dzīvesveidu, un mūsu sociālais modelis un politika ir jāpielāgo šīs jaunās realitātes tempam.

Ko Komisija dara šajā jomā

 • Pilnvaru sākumā tika pieņemta Zaļā grāmata par novecošanu.
 • Tika sākta plaša sabiedriskā apspriešana par problēmām un iespējām, kas saistītas ar novecošanas ilgtermiņa ietekmi, kura skar visas paaudzes. Sabiedriskās apspriešanas rezultāti tiks atspoguļoti Eiropas Aprūpes stratēģijā, ar ko plānots nākt klajā 2022. gada septembrī.

Spēcīgāki lauku apvidi

Lauku apvidi aktīvi piedalās ES zaļās un digitālās pārkārtošanās norisē. Brīvas iespējas strādāt vai mācīties attālināti ātri vien ir kļuvušas par realitāti daudziem ES iedzīvotājiem un pavērušas daudzas iespējas jaunajām ģimenēm, uzņēmumiem vai lauku iedzīvotājiem. Inovācijas ilgtspējīgas lauksaimniecības jomā labvēlīgi ietekmē ne tikai cilvēku veselību un klimatu, bet arī Eiropas nodrošinātību ar pārtiku.

Eiropas lauku apvidi
aktīvi piedalās ES zaļās un digitālās pārkārtošanās norisē
30 %
no ES iedzīvotājiem (jeb 137 miljoni iedzīvotāju) dzīvo laukos
80 %
ES teritorijas aizņem lauku apvidi

Kā Komisija atbalsta laukus

 1. 2021. gada jūnijs
  Ilgtermiņa redzējums par lauku apvidiem

  Ir noteikta virzība uz to, lai lauku apvidi kļūtu spēcīgāki, savienoti un pārtikuši.

 2. 2021. gada decembris
  Lauku pakts

  Apzinās lauku iedzīvotāju viedokļus un vēlmes. Kopīgi izstrādāts lauku rīcības plāns palīdzēs ilgtermiņa redzējumu pārvērst realitātē.

 3. 2022. gada jūnijs
  Atveseļošanas un noturības plāni

  25 nacionālajos atveseļošanas un noturības plānos lauku un attālajiem apvidiem paredzēts aptuveni 14,6 miljardu eiro finansējums, tai skaitā investīcijas un reformas dabas vides atjaunošanā, ātrdarbīga interneta savienojumu un vietējo dzelzceļu līniju izveidē.

Migrācija — turpmākie pasākumi

Progress migrācijas un patvēruma jomā

 1. 2020. gada septembris
  Jauns Migrācijas un patvēruma pakts

  Jaunajā paktā stingra un taisnīga robežu pārvaldība ir apvienota ar efektīviem un humāniem noteikumiem patvēruma un migrācijas jomā.

 2. 2021. gada jūnijs
  Jauna Šengenas stratēģija

  Komisija iepazīstina ar jaunu stratēģiju Šengenas zonas nostiprināšanai. Stratēģijas mērķis ir nodrošināt ES ārējo robežu efektīvu pārvaldību, izvērst policijas un tiesu iestāžu sadarbību, uzlabot sagatavotību un pārvaldību un pabeigt Šengenas zonas paplašināšanos.

 3. 2022. gada janvāris
  Darbu sāk Eiropas Savienības Patvēruma aģentūra

  Eiropas Savienības Patvēruma aģentūra palīdz ES valstīm piemērot vienotu tiesību aktu kopumu, ar ko reglamentē patvēruma jomas jautājumus, starptautisko aizsardzību un uzņemšanas nosacījumus, jeb tā dēvēto kopējo Eiropas patvēruma sistēmu (KEPS).

Jaunatne

Kā Komisija iesaista jauniešus

 • Komisija 2022. gadā sāka jaunu iniciatīvu ALMA (saīsinājums no angļu val. “tiecies, mācies, apgūsti, sasniedz”), kas palīdzēs visneaizsargātākajiem vai nelabvēlīgā situācijā esošiem jauniešiem iekļauties darba tirgū.
 • Garantija jauniešiem, kas sākta 2020. gadā, paredz, ka visas dalībvalstis apņemas nodrošināt, ka ikviens vecumā līdz 30 gadiem saņem kvalitatīvu darba piedāvājumu, var turpināt izglītību, iegūt mācekļa vai prakses vietu 4 mēnešu laikā pēc darba zaudēšanas vai izglītības pabeigšanas.

Eiropas pilsoņu iniciatīvas

Eiropas pilsoņu iniciatīva pastāv jau desmit gadus; tā iedzīvotājiem sniedz unikālu iespēju — aicināt, lai Komisija ierosina jaunus tiesību aktus. Tiklīdz kādas iniciatīvas atbalstam ir savākts viens miljons parakstu, Komisija lemj par turpmāko rīcību. Komisija kopš 2021. gada septembra vidus ir reģistrējusi desmit jaunas Eiropas pilsoņu iniciatīvas, kas aicina ES rīkoties dažādās jomās, piemēram, darba apstākļu uzlabošana apģērbu ražošanā, nodokļi par videi draudzīgiem ražojumiem un nostiprinātas dzīvnieku tiesības. Šajā laikposmā arī trijām citām iniciatīvām biodaudzveidības jomā tika savākti vairāk nekā miljons parakstu, kuru autentiskums jāpārbauda valstu iestādēm:  

 • “Pārtraukt haizivju spuru atdalīšanu – pārtraukt tirdzniecību”
 • “Palīdzēsim bitēm un lauksaimniekiem! Virzībā uz bitēm draudzīgu lauksaimniecību veselīgai videi”
 • “Kosmētikas līdzekļi bez nežēlības: tiekties uz Eiropu, kurā nenotiek izmēģinājumi ar dzīvniekiem”
10 gadi
Eiropas pilsoņu iniciatīvu
10
jaunas Eiropas pilsoņu iniciatīvas reģistrētas kopš 2021. gada septembra vidus
3
iniciatīvas savākušas vairāk nekā miljonu parakstu kopš 2021. gada septembra vidus

Lielāka sabiedrības iesaistīšanās politikas veidošanā

Kā Komisija to dara

 • Visā politikas veidošanas ciklā sabiedrība un ieinteresētās personas var sniegt ieguldījumu tiešsaistes portālā “Izsakiet viedokli”.
 • 2021. gada novembrī Komisija, vēlēdamās vēl vairāk vienkāršot apspriešanās procesu, ieviesa vienotus uzaicinājumus iesniegt atsauksmes (agrāk tas notika divos posmos).
 • Konsultācijas ir kļuvušas pieejamākas cilvēkiem ar invaliditāti.
 • Zinātniskās pētniecības aprindas tiek mudinātas iesniegt attiecīgus zinātniskus pētījumus jau apspriešanās sākumposmā.

Rezultāti saistībā ar aktīvāku iesaistīšanu politikas izstrādē

5000
publicētu iespēju paust viedokli
3 miljoni
saņemtu ieguldījumu
600 000
ieguldījumu vairāk nekā 800 politikas iniciatīvās kopš 2021. gada runas par stāvokli Savienībā

Iedzīvotāji veido Eiropas nākotni

Konference par Eiropas nākotni deva visdažādākajām sabiedrības grupām lielākas iespējas teikt savu vārdu par ES nākotni.

Konferences rezultāti

49
priekšlikumi
326
konkrētas darbības
Vairāk nekā 6500
sarīkotu pasākumu

Turpmākie pasākumi

Komisija, vēlēdamās reaģēt uz konferencē izvirzītajiem priekšlikumiem, sāka darbu četrās jomās. Pirmais jauno priekšlikumu kopums tiks paziņots priekšsēdētājas fon der Leienas runā par stāvokli Savienībā 2022. gada septembrī. Šie priekšlikumi tiks iekļauti Komisijas 2023. gada darba programmā. Lai informētu iedzīvotājus, kas piedalījušies konferencē, un nezaudētu dinamiku, 2022. gada rudenī tiks organizēts konferences atsauksmju pasākums.

Atruna: šajā lapā iekļautie dati pēdējoreiz atjaunināti 2022. gada 31. augustā.

Progress citās jomās

SOTEU 2022 banner
Sasniegumi

Fon der Leienas Komisija