Gå til hovedindholdet
graphical banner with circles for state of the union
Europas demografi, unge og mangfoldighed

Vi skal skabe forandring

En ny virkelighed

Vi skal tilpasse os til en aldrende befolkning

Europa har gennemgået og står fortsat over for store demografiske forandringer. I EU er den forventede levetid ved fødslen steget med 10 år i de seneste fem årtier. Dette er et bemærkelsesværdigt resultat og viser styrken og værdien af vores sociale markedsøkonomi. Ikke desto mindre har befolkningens stigende gennemsnitsalder konsekvenser for den måde, vi lever på, og vores sociale model og politikker skal tilpasses tempoet i denne nye virkelighed.

Hvad har Kommissionen gjort?

 • Vi vedtog grønbogen om aldring tidligt i mandatperioden.
 • Vi har lanceret en bred offentlig debat om de udfordringer og muligheder, der er forbundet med de langsigtede virkninger af aldring, som berører alle generationer. Resultatet af den offentlige høring vil blive afspejlet i den europæiske omsorgsstrategi, som bliver fremlagt i september 2022

Vi skal hjælpe landdistrikterne

Landdistrikterne spiller en aktiv rolle i EU's grønne og digitale omstilling Friheden til at udføre fjernarbejde eller følge fjernstudier er ved at blive en realitet for mange europæere og åbner nye muligheder for unge familier, virksomheder og landsbysamfund. Innovation inden for bæredygtigt landbrug er ikke kun godt for menneskers sundhed og klimaet, men også for Europas fødevaresikkerhed.

Europas landdistrikter
spiller en aktiv rolle i EU's grønne og digitale omstilling
30 %
af EU's befolkning (137 millioner mennesker) bor i landdistrikter
80 %
af EU's område er landdistrikter

Sådan støtter Kommissionen landdistrikterne

 1. Juni 2021
  En ny langsigtet vision

  Vi baner vejen for stærke, forbundne og velstående landdistrikter.

 2. December 2021
  Pagten for landdistrikterne

  Landsbysamfundenes stemmer og synspunkter vil blive hørt. En fælles handlingsplan for landdistrikterne vil bidrage til at omsætte den langsigtede vision til virkelighed.

 3. Juni 2022
  Genopretnings- og resiliensplaner

  Der er blevet vedtaget 25 nationale genopretnings- og resiliensplaner til støtte for landdistrikter og fjerntliggende områder til en værdi af 14,6 mia. euro, bl.a. via investeringer og reformer på områderne naturgenopretning, højhastighedsinternetforbindelser og lokale jernbaner

Fremtiden for migration

Fremskridt på området migration og asyl

 1. September 2020
  Ny pagt om migration og asyl

  Den nye pagt kombinerer en robust og retfærdig grænseforvaltning med effektive og humane regler for asyl og migration.

 2. Juni 2021
  En ny Schengenstrategi

  Kommissionen fremlægger en ny strategi for et styrket Schengenområdet for at sikre en effektiv forvaltning af EU's ydre grænser, øge politisamarbejdet og det retlige samarbejde, forbedre beredskabet og forvaltningen og fuldføre udvidelsen af Schengenområdet.

 3. Januar 2022
  Den Europæiske Unions Asylagentur starter op

  Den Europæiske Unions Asylagentur påbegynder sit arbejde med at hjælpe EU-landene med at anvende pakken af EU-lovgivning på områderne asyl, international beskyttelse, og modtagelsesforhold, også kendt som det fælles europæiske asylsystem.

Unge

Sådan inddrager Kommissionen de unge

 • Kommissionen lancerede i 2022 et nyt initiativ kaldet ALMA (aim, learn, master, achieve) for at hjælpe de mest sårbare og dårligst stillede unge med at få adgang til arbejdsmarkedet.
 • Ungdomsgarantien, der blev lanceret i 2020, betyder, at alle EU-landene forpligter sig til at sørge for, at alle under 30 år modtager et kvalitetstilbud om beskæftigelse, videreuddannelse, en lærlingeuddannelse eller et praktikophold inden 4 måneder efter, at de er blevet arbejdsløse eller har forladt uddannelsessystemet.

Europæiske borgerinitiativer

Det europæiske borgerinitiativ har eksisteret i 10 år og giver borgerne en unik mulighed for at opfordre Kommissionen til at foreslå ny lovgivning. Når initiativtagerne har indsamlet 1 million underskrifter, vil Kommissionen beslutte, hvilke initiativer, der skal tages. Kommissionen har siden midten af september 2021 registreret 10 nye europæiske borgerinitiativer, som opfordrer til, at der gøres en EU-indsats på områder lige fra bedre arbejdsforhold i tøjbranchen til beskatning af grønne produkter og flere dyrerettigheder. Siden da har tre andre initiativer vedrørende biodiversitet indsamlet mere end 1 million underskrifter, som nu skal tjekkes af de nationale myndigheder:  

 • Stop finning – stop handelen
 • Red bier og landmænd! Mod et bivenligt landbrug for et sundt miljø
 • Bevar dyremishandlingsfri kosmetik — Kæmp for et Europa uden dyreforsøg
10 år med
det europæiske borgerinitiativ
10
nye europæiske borgerinitiativer er blevet registreret siden midten af september 2021
3
borgerinitiativer har siden midten af september 2021 indsamlet mere end 1 million underskrifter

Større offentligt engagement i den politiske beslutningsproces

Hvordan gør Kommissionen?

 • Offentligheden og interessenterne kan komme med input via portalen Deltag i debatten i hele den politiske beslutningsproces.
 • For at forenkle høringsprocessen indførte Kommissionen i november 2021 enkeltstående indkaldelser af feedback, en tilgang, der kombinerede to tidligere trin.
 • Høringerne er blevet mere tilgængelige for personer med handicap.
 • Forskersamfundet opfordres til at fremlægge deres videnskabelige resultater fra begyndelsen af høringerne.

Resultaterne af den større inddragelse i den politiske beslutningsproces

5.000
feedbacksvar er offentliggjort
3 millioner
bidrag er modtaget
600.000
bidrag til mere end 800 politiske initiativer er modtaget siden talen om Unionens tilstand i 2021

Borgerne skaber Europas fremtid

Konferencen om Europas fremtid gav borgere fra alle samfundslag større indflydelse på, hvad EU skal gøre i fremtiden.

Resultaterne af konferencen

49
forslag
326
konkrete initiativer
6.500+
afholdte arrangementer

Hvad sker der nu?

Kommissionen har fastlagt fire arbejdsområder for at arbejde videre med forslagene fra konferencen. De første nye forslag vil blive offentliggjort i formand Ursula von der Leyens tale om Unionens tilstand i september 2022. Forslagene vil være at finde blandt dem, der skal medtages i Kommissionens arbejdsprogram for 2023. For at holde de borgere, som deltog i konferencen, orienteret og fastholde momentum vil der blive afholdt et feedbackarrangement om konferencen i efteråret 2022.

Ansvarsfraskrivelse: Dataene på denne side er senest opdateret den 31. august 2022

Fremskridt på andre områder

SOTEU 2022 banner
Resultater

opnået af von der Leyen-Kommissionen