Põhisisu juurde
graphical banner with circles for state of the union
Euroopa demograafia, noored ja mitmekesisus

Teel muutuste poole

Uus reaalsus

Elanikkonna vananemisega kohanemine

Euroopas leiavad jätkuvalt aset põhjalikud demograafilised muutused. Eeldatav eluiga sünnihetkel on pikenenud Euroopas viimase 50 aasta jooksul kümne aasta võrra. See on suur saavutus, mis näitab Euroopa sotsiaalse turumajanduse tugevust ja väärtust. Sellest hoolimata mõjutab vananev elanikkond ELi eluviisi ja sotsiaalset mudelit, mistõttu tuleb poliitikat uue reaalsusega kohandada.

Von der Leyeni komisjoni sammud

 • Kohe oma ametiaja alguses võttis von der Leyeni komisjon vastu rohelise raamatu elanikkonna vananemise kohta.
 • Seejärel algatati laiapõhjaline avalik arutelu elanikkonna vananemise pikaajalise mõju üle, mis puudutab kõiki põlvkondi. Avaliku konsultatsiooni tulemused kajastuvad Euroopa hoolekandestrateegias, mis esitatakse 2022. aasta septembris.

Maapiirkondade edendamine

Maapiirkonnad on ELi rohe- ja digipöörde aktiivsed kujundajad. Võimalus teha kaugtööd või osaleda kaugõppes on lühikese ajaga saanud paljude ELis elavate inimeste igapäevaelu osaks ja loonud noortele peredele, ettevõtetele ja maakogukondadele uusi võimalusi. Innovatsioon kestlikus põllumajanduses ei tule kasuks mitte ainult inimeste tervisele ja kliimale, vaid ka Euroopa toiduga kindlustatusele.

Euroopa maapiirkonnad:
ELi rohe- ja digipöörde aktiivsed kujundajad
30 %
ELi elanikkonnast (137 miljonit inimest) elab maapiirkondades
80 %
ELi territooriumist moodustavad maapiirkonnad

Kuidas toetab komisjon maapiirkondi?

 1. Juuni 2021
  Pikaajalise visiooni algatamine

  Kavas on luua tugevad, heade ühendustega ja jõukad maapiirkonnad.

 2. Detsember 2021
  Maaelupakt

  Pakti kaudu tehakse kuuldavamaks maakogukondade elanike seisukohad. Ühiselt loodud maaelu tegevuskava aitab pikaajalise plaani ellu viia.

 3. Juuni 2022
  Taaste- ja vastupidavuskavad

  Vastu on võetud 25 riiklikku taaste- ja vastupidavuskava, millega toetatakse maa- ja äärepoolseid piirkondi ligikaudu 14,6 miljardi euroga, mille eest tehakse investeeringuid ja reforme looduse taastamiseks ning kiire internetiühenduse ja kohaliku raudtee arendamiseks.

Rändeperspektiivid

Saavutused rände ja varjupaiga valdkonnas

 1. September 2020
  Uus rände- ja varjupaigalepe

  Uues leppes on sätestatud tugev ja õiglane piirihaldus ning tõhusad ja humaansed varjupaiga- ja rände-eeskirjad.

 2. Juuni 2021
  Uus Schengeni strateegia

  Komisjon esitas uue strateegia Schengeni ala tugevdamiseks, et tagada ELi välispiiride tõhus haldamine, suurendada politsei- ja õiguskoostööd, parandada valmisolekut ja juhtimist ning viia lõpule Schengeni ala laienemine.

 3. Jaanuar 2022
  Euroopa Liidu Varjupaigaamet alustab tööd

  Euroopa Liidu Varjupaigaamet hakkab liikmesriike toetama varjupaika, rahvusvahelist kaitset ja rändajate vastuvõtutingimusi reguleeriva ELi seadustepaketi ehk nn Euroopa ühise varjupaigasüsteemi kohaldamisel.

Noored

Kuidas komisjon noori kaasab?

 • Komisjon käivitas 2022. aastal uue algatuse ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve – eesmärk, õpingud, oskused, edu). Eesmärk on aidata kõige haavatavamas või ebasoodsamas olukorras noortel tööturule pääseda.
 • 2020. aastal käivitati tugevdatud noortegarantii, millega kõik liikmesriigid kohustuvad tagama, et kõik alla 30-aastased saavad nelja kuu jooksul pärast töötuks jäämist või haridussüsteemist lahkumist kvaliteetse töö-, haridustee jätkamise, õpipoisiõppe või praktikapakkumise.

Euroopa kodanikualgatused

Euroopa kodanikualgatusest, mis käib juba kümnendat aastat, on saanud kodanike jaoks suurepärane võimalus, kuidas kutsuda komisjoni üles esitama vajalikke õigusakte. Kohe kui mõni algatus kogub miljon allkirja, teeb komisjon otsuse, milliseid meetmeid võtta. Komisjon on alates 2021. aasta septembri keskpaigast registreerinud kümme uut Euroopa kodanikualgatust, milles kutsutakse ELi üles võtma meetmeid eri valdkondades alates parematest töötingimustest rõivasektoris kuni keskkonnasäästlike toodete maksustamise ja loomade õiguste suurendamiseni. Selle aja jooksul on veel kolm elurikkusealast algatust kogunud üle miljoni kodaniku allkirja ning riikide ametiasutused peavad need üle vaatama:  

 • Ei uimepüügile ja -kaubandusele!
 • Päästkem mesilased ja põllumajandustootjad! Keskkonna puhtuse huvides muudame põllumajanduse mesilassõbralikumaks.
 • Julmust vältiv kosmeetika – loomkatsetevaba Euroopa.
10 aastat
Euroopa kodanikualgatusi
10
uut kodanikualgatust alates 2021. aasta septembri keskpaigast
3
algatust on alates 2021. aasta septembri keskpaigast saanud kodanikelt üle miljoni allkirja

Üldsuse laiem kaasamine poliitikakujundamisse

Kuidas komisjon kodanikke kaasab?

 • Üldsus ja sidusrühmad saavad kogu poliitikakujundamise tsükli kestel anda oma panuse portaali „Avaldage arvamust!“ kaudu.
 • 2021. aasta novembris võttis komisjon konsultatsiooniprotsessi täiendavaks lihtsustamiseks kasutusele ühtse tagasisidekorje, millega ühendati kaks varasemat etappi.
 • Konsultatsioonid muudeti puuetega inimestele kättesaadavamaks.
 • Alates konsultatsioonide algusest on teadusringkondi julgustatud esitama asjakohaseid teadusuuringuid.

Milline on kodanike osalus olnud?

5000
korral on küsitud ettepanekuid
3 miljonit
vastust kodanikelt
600 000
ettepanekut 800 poliitilise algatusse kohta alates 2021. aasta kõnest Euroopa Liidu olukorrast

Kodanikud kujundavad Euroopa tulevikku

Euroopa tuleviku konverents andis kõigil elualadel tegutsevatele kodanikele suurema sõnaõiguse selles, mida EL peaks tulevikus tegema.

Konverentsi tulemused

49
ettepanekut
326
sihtotstarbelist meedet
6500 +
korraldatud üritust

Millised on järgmised sammud?

Komisjon esitas vastusena konverentsi ettepanekutele neli töösuunda. Esimesed uued ettepanekud tehakse teatavaks 2022. aasta septembris president von der Leyeni kõnes Euroopa Liidu olukorrast. Need ettepanekud lisatakse ka komisjoni 2023. aasta tööprogrammi. Et hoida tempot ja anda konverentsil osalenud kodanikele ülevaade ettepanekute hetkeseisust, toimub 2022. aasta sügisel konverentsi tagasisideüritus.

Vastutuse välistamine: sellel leheküljel esitatud andmeid ajakohastati viimati 31. augustil 2022.

Edusammud muudes valdkondades

SOTEU 2022 banner
Saavutused

Von der Leyeni juhitav komisjon