Prejsť na hlavný obsah
graphical banner with circles for state of the union
Demografia, mládež a rozmanitosť Európy

Na ceste k skutočnej zmene

Nová realita

Prispôsobenie sa starnutiu obyvateľstva

Európa prešla hlbokou demografickou zmenou, ktorá ďalej pokračuje. Za posledných päť desaťročí sa stredná dĺžka života pri narodení v EÚ zvýšila o 10 rokov. Ide o pozoruhodný úspech, ktorý poukazuje na silu a hodnotu nášho sociálneho trhového hospodárstva. Starnutie obyvateľstva má však vplyv na spôsob života i náš sociálny model a politiky sa musia prispôsobiť tempu tejto novej reality.

Ako v tejto oblasti reaguje Komisia?

 • Prijatie zelenej knihy o starnutí na začiatku mandátu.
 • Rozbehnutie širokej verejnej debaty o výzvach a príležitostiach spojených s dlhodobými vplyvmi starnutia na všetky generácie. Výsledok verejnej konzultácie sa zohľadní v európskej stratégii v oblasti starostlivosti, ktorá bude predložená v septembri 2022.

Podpora vidieckych oblastí

Vidiecke oblasti sa aktívne podieľajú na zelenej a digitálnej transformácii EÚ. Sloboda pracovať alebo študovať na diaľku sa rýchlo stáva realitou pre mnohých ľudí žijúcich v EÚ, čo otvára nové možnosti pre mladé rodiny, podniky a vidiecke komunity. Inovácie v udržateľnom poľnohospodárstve sú prospešné nielen pre zdravie ľudí a klímu, ale aj pre potravinovú bezpečnosť Európy.

Vidiecke oblasti v Európe:
aktívny podiel na zelenej a digitálnej transformácii EÚ
30 %
obyvateľstva EÚ (137 miliónov ľudí) žije vo vidieckych oblastiach
80 %
územia EÚ tvoria vidiecke oblasti

Ako Komisia podporuje vidiecke oblasti

 1. jún 2021
  vyhlásenie dlhodobej vízie

  Vytyčuje sa cesta k silným, prepojeným a prosperujúcim vidieckym oblastiam.

 2. december 2021
  vidiecky pakt

  Prejavia sa v ňom hlasy a názory vidieckych komunít. Spoločne vytvorený akčný plán pre vidiek pomôže premeniť dlhodobú víziu na realitu.

 3. jún 2022
  plány obnovy a odolnosti

  Bolo prijatých 25 národných plánov obnovy a odolnosti, v ktorých sú na podporu vidieckych a vzdialených oblastí vyčlenené finančné prostriedky približne vo výške 14,6 miliardy eur, a to vrátane investícií a reforiem v oblasti obnovy prírody, vysokorýchlostného internetového pripojenia a miestnych železníc.

Migrácia – ako ďalej

Pokrok v oblasti migrácie a azylu

 1. september 2020
  nový pakt o migrácii a azyle

  Tento nový pakt prináša kombináciu spoľahlivého a spravodlivého riadenia hraníc s účinnými a humánnymi pravidlami v oblasti azylu a migrácie.

 2. jún 2021
  nová schengenská stratégia

  Komisia predstavila novú stratégiu na posilnenie schengenského priestoru tak, aby bolo zabezpečené účinné riadenie vonkajších hraníc EÚ, intenzívnejšia policajná a justičná spolupráca, lepšia pripravenosť a správa vecí verejných a aby sa zavŕšilo rozšírenie schengenského priestoru.

 3. január 2022
  začína fungovať Agentúra Európskej únie pre azyl

  Agentúra Európskej únie pre azyl začína svoju činnosť spočívajúcu v podpore krajín EÚ pri uplatňovaní balíka právnych predpisov EÚ, ktorým sa upravuje azyl, medzinárodná ochrana a podmienky prijímania a ktorý je známy ako spoločný európsky azylový systém (CEAS).

Mládež

Ako Komisia zapája mládež

 • Komisia v roku 2022 spustila novú iniciatívu s názvom ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve – naplánovať, naučiť sa, osvojiť si, dosiahnuť), ktorá má pomôcť otvoriť trh práce pre najzraniteľnejších alebo znevýhodnených mladých ľudí.
 • Záruka pre mladých ľudí, ktorá bola spustená v roku 2020, predstavuje záväzok všetkých členských štátov zabezpečiť, aby každý človek mladší ako 30 rokov dostal do štyroch mesiacov od straty zamestnania alebo ukončenia školy kvalitnú ponuku zamestnania, ďalšieho vzdelávania, učňovskej prípravy alebo stáže.

Európske iniciatívy občanov

Európska iniciatíva občanov, ktorá funguje už desať rokov, predstavuje jedinečný spôsob, ako môžu ľudia vyzvať Komisiu, aby navrhla nové právne predpisy. Ak iniciatíva získa 1 milión podpisov, Komisia rozhodne, aké opatrenia v danej súvislosti prijme. Od polovice septembra 2021 Komisia zaregistrovala desať nových európskych iniciatív občanov, v ktorých občania požadujú opatrenia na úrovni EÚ v rôznych oblastiach – od zlepšenia pracovných podmienok v odevnom priemysle až po zdaňovanie ekologických výrobkov a posilnenie práv zvierat. Viac ako 1 milión podpisov občanov, ktoré musia overiť vnútroštátne orgány, sa odvtedy podarilo získať aj trom ďalším iniciatívam v oblasti biodiverzity:  

 • Zastavte odstraňovanie plutiev – zastavte obchod,
 • Zachráňme včely a poľnohospodárov! Za poľnohospodárstvo šetrné voči včelám pre zdravé životné prostredie,
 • Za kozmetické výrobky netestované na zvieratách – Európa bez pokusov na zvieratách.
10 rokov
európskych iniciatív občanov
10
nových európskych iniciatív občanov bolo zaregistrovaných od polovice septembra 2021
3
iniciatívy, na ktoré sa od polovice septembra 2021 vyzbieralo viac ako 1 milión podpisov občanov

Väčšie zapojenie verejnosti do tvorby politík

Ako to Komisia robí?

 • Verejnosť a zainteresované strany sa môžu zapojiť online prostredníctvom portálu Vyjadrite svoj názor kedykoľvek počas celého cyklu tvorby politiky.
 • V novembri 2021 v záujme ďalšieho zjednodušenia konzultačného procesu Komisia zaviedla jednotné výzvy na predkladanie dôkazov. V tomto novom prístupe zlúčila dva predchádzajúce kroky.
 • Konzultácie sa stali prístupnejšie aj pre zdravotne postihnutých.
 • Vedecko-výskumná obec sa nabáda, aby príslušné vedecké výskumy predkladala už od začiatku konzultácií.

Výsledky osvety zameranej na zapájanie verejnosti do tvorby politík

5 000
uverejnených možností podať spätnú väzbu
3 milióny
doručených príspevkov
600 000
príspevkov k viac ako 800 politickým iniciatívam od poslednej správy o stave Únie z roku 2021

Budúcnosť Európy utvárajú občania

Konferencia o budúcnosti Európy poskytla občanom zo všetkých sfér života väčší vplyv na to, aké úlohy by EÚ mala plniť v budúcnosti.

Výsledky konferencie

49
návrhov
326
konkrétnych opatrení
6 500 +
zorganizovaných podujatí

Aké sú ďalšie kroky?

Komisia stanovila štyri pracovné okruhy, v ktorých bude reagovať na návrhy konferencie. Prvý súbor nových návrhov oznámi predsedníčka Komisie von der Leyenová vo svojej správe o stave Únie v septembri 2022. Pôjde o návrhy, ktoré sa dostanú do pracovného programu Komisie na rok 2023. V snahe priebežne informovať občanov, ktorí sa do konferencie zapojili, a udržať ich záujem sa na jeseň 2022 zorganizuje podujatie zamerané na spätnú väzbu po konferencii.

Vyhlásenie: Údaje na tejto stránke boli naposledy aktualizované 31. augusta 2022.

Pokrok v iných oblastiach

SOTEU 2022 banner
Dosiahnuté výsledky

Komisie predsedníčky von der Leyenovej