Направо към основното съдържание
graphical banner with circles for state of the union
Демография, младеж и многообразие в Европа

Осъществяване на промяна

Нова реалност

Адаптиране към застаряващото население

Европа претърпя и продължава да е изправена пред дълбоки демографски промени. През последните пет десетилетия очакваната продължителност на живота при раждане в ЕС се е увеличила с 10 години. Това е забележително постижение, което доказва колко силна и ценна е нашата социална пазарна икономика. Застаряването на населението обаче оказва влияние върху начина ни на живот и нашият социален модел и политики трябва да бъдат адаптирани към темпа на тази нова реалност.

Какво предприема Комисията в отговор на това?

 • приемане в началото на нашия мандат на Зелената книга относно застаряването на населението.
 • начало на широк обществен дебат относно предизвикателствата и възможностите за справяне с дългосрочните последици от застаряването на населението, което засяга всички поколения. Резултатите от обществената консултация ще бъдат отразени в европейската стратегия за грижи, която ще бъде представена през септември 2022 г.

Стимулиране на селските райони

Селските райони са активни участници в екологичния и цифровия преход на ЕС. Свободата на работа или учене от разстояние бързо се превръща в реалност за много хора, живеещи в ЕС, създавайки нови възможности за младите семейства, предприятията и селските общности. Иновациите в устойчивото селско стопанство са полезни не само за здравето на хората и климата, но и за продоволствената сигурност на Европа.

Селските райони на Европа:
активни участници в екологичния и цифровия преход на ЕС
30 %
от населението на ЕС (137 мил. души) живеят в селски райони
80 %
от територията на ЕС са селски райони

Как Комисията подкрепя селските райони

 1. юни 2021 г.
  Дългосрочната визия влиза в действие

  Очертава се пътят към силни, свързани и проспериращи селски райони

 2. декември 2021 г.
  Пакт за селските райони

  В него се включват гледните точки на селските общности. Съвместният план за действие за селските райони ще спомогне за превръщане на дългосрочната визия в реалност.

 3. юни 2022 г.
  Планове за възстановяване и устойчивост

  25 национални плана за възстановяване и устойчивост, в подкрепа на селските и отдалечените райони с финансиране в размер на около 14,6 милиарда евро, включително инвестиции и реформи за възстановяване на природата, високоскоростни интернет връзки и регионални железопътни линии

Миграцията — пътят напред

Напредък в областта на миграцията и убежището

 1. Септември 2020 г.
  Нов пакт за миграцията и убежището

  Новият пакт съчетава енергично и справедливо управление на границите с ефикасни и хуманни правила в областта на убежището и миграцията.

 2. юни 2021 г.
  Нова стратегия за Шенген

  Комисията представи нова стратегия за укрепване на Шенгенското пространство, за да се гарантира ефективното управление на външните граници на ЕС, да се засили полицейското и съдебното сътрудничество, да се подобрят подготвеността и управлението и да се завърши разширяването на Шенгенското пространство.

 3. януари 2022 г.
  Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището започва дейността си

  Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището започва своята работа по оказване на подкрепа на държавите от ЕС при прилагането на пакета от закони на ЕС, който урежда убежището, международната закрила и условията на приемане, известен като Обща европейска система за убежище.

Младеж

Как Комисията ангажира младите хора

 • през 2022 г. Комисията стартира нова инициатива, наречена ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve – стреми се, учи, овладей, постигай), за да помогне на най-уязвимите млади хора или тези в неравностойно положение да получат достъп до пазара на труда
 • схемата за гаранция за младежта представлява ангажимент от страна на всички държави членки да гарантират, че на всички млади хора на възраст под 30 години е предложена качествена работа, продължаване на образованието, чиракуване или стаж в рамките на 4 месеца, след като останат без работа или напуснат системата на формалното образование

Европейски граждански инициативи

През своята 10-та година Европейската гражданска инициатива е уникален начин за хората да призоват Комисията да предложи нови закони. Когато дадена инициатива събере 1 милион подписа, Комисията ще реши как да предприеме действия. От средата на септември 2021 г. насам Комисията регистрира 10 нови европейски граждански инициативи, в които се призовава за действия на ЕС в области, вариращи от подобряване на условията на труд в сектора за производство на облекла до данъчно облагане на екологични продукти и повече права на животните. Още 3 други инициативи, свързани с биологичното разнообразие, са събрали над 1 милиона подписа, които трябва да бъдат проверени от националните органи:  

 • Stop Finning — Stop the trade (Спрете рязането на перки на акули — спрете търговията)
 • Save bees and farmers! Towards a bee-friendly agriculture for a healthy environment (Да спасим пчелите и земеделските стопани! Щадящо пчелите селско стопанство за здравословна околна среда)
 • Save cruelty free cosmetics – Commit to a Europe without animal testing (За козметика без жестокост — ангажимент за Европа без изпитване върху животни)
10 години
Европейски граждански инициативи
10
нови инициативи, регистрирани след средата на септември 2021 г.
3
инициативи, събрали над 1 милиона подписа след средата на септ. 2021 г.

По-голямо участие на обществеността в изготвянето на политиките

Как Комисията осъществява това?

 • обществеността и заинтересованите страни могат да предоставят информация онлайн чрез портала „Споделете мнението си“ през целия цикъл на създаване на политики
 • с цел допълнително опростяване на процеса на консултации през ноември 2021 г. Комисията въведе единни покани за представяне на мнения — подход, който съчетава две предходни стъпки
 • консултациите станаха по-достъпни за хората с увреждания
 • научноизследователската общност се насърчава да представи съответните научни изследвания от началото на консултациите

Резултати от популяризирането на ангажимента за изготвяне на политики

5000
публикувани възможности за обратна връзка
3 милиона
получени коментари
600 000
коментари по над 800 инициативи след речта за състоянието на Съюза през 2021 г.

Гражданите формират бъдещето на Европа

Конференцията за бъдещето на Европа позволи на гражданите от всички слоеве на обществото да изразят по-добре мнението си за това какво трябва да направи ЕС в бъдеще.

Резултати от конференцията

49
предложения
326
конкретни мерки
повече от 6500
организирани прояви

Какво предстои?

Комисията определи четири работни направления, за да отговори на предложенията на конференцията. Първият набор от нови предложения ще бъде обявен в речта на председателя Фон дер Лайен за състоянието на Съюза през септември 2022 г. Тези предложения ще бъдат включени в работната програма на Комисията за 2023 г. За да се информират гражданите, участвали в конференцията, и за да се запази набраната инерция, през есента на 2022 г. трите институции на ЕС ще организират проява, на която ще се предостави обратна информация от конференцията.

Отказ от отговорност: Данните на тази страница са актуализирани за последен път на 31 август 2022 г.

Напредък в други области

SOTEU 2022 banner
Постижения

за Комисията „Фон дер Лайен“