Ar aghaidh go dtí an príomhábhar
Illustrative image
An t-aistriú glas a stiúradh

Treochlár na hEorpa le bheith ar an gcéad mhór-roinn a bheidh aeráidneodrach faoi 2050

An chéad mhór-roinn le bheith aeráidneodrach
faoi 2050
Laghdú 55% ar a laghad
ar astaíochtaí gás ceaptha teasa faoi 2030, i gcomparáid leis na leibhéil i 1990
Astaíochtaí gás ceaptha teasa
glan-nialasacha - nó aeráidneodrach - faoi 2050

An Comhaontú Glas don Eoraip

Is é an Comhaontú Glas don Eoraip an plean claochlaithe is cuimsithí ar domhan agus a bhuí leis an Dlí Aeráide, rinne an tAontas dlí ceangailteach de chuid an Aontais dá uaillmhian 2050. Leis an bpacáiste ‘Oiriúnach do 55’ a chuir an Coimisiún i láthair i samhradh 2021, thugamar cur síos ar na céimeanna nithiúla chun ár n-uaillmhian a bhaint amach agus le NextGenerationEU, tá an infheistíocht againn. Anois an t-am chun dlús a chur le cur chun feidhme trí na hionstraimí seo a leanas mar a thaispeántar san íomha agus sa téacs thíos:

Visual overview of green transition

An pacáiste ‘Oiriúnach do 55’, trádáil astaíochtaí, rialacháin agus spriocanna san áireamh | Sásra Coigeartaithe Carbóin ar Theorainneacha | Glacadh breoslaí malartacha agus bonneagar san iompar | Tacsanomaíocht an Aontais le haghaidh gníomhaíochtaí inbhuanaithe | An rabharta athchóiriúcháin | An straitéis foraoise | An straitéis ‘Ón bhFeirm go dtí an Forc’ | An truailliú nialasach | An straitéis um an tsoghluaisteacht inbhuanaithe | Pacáiste maidir leis an ngeilleagar ciorclach | An straitéis bhithéagsúlachta

Táirgí inbhuanaithe ar mhargadh an Aontais

chonacthas
In 2021
Laghdú 10%
ar thomhaltas fuinnimh bliantúil le haghaidh táirgí tomhaltais, cuir i gcás fearais tí
€120 billiún, an méid a shábháil
tomhaltóirí an Aontais

Athbhunú an dúlra

I mí an Mheithimh 2022, chuir an Coimisiún dhá dhlí nua i láthair chun an dúlra a thabhairt ar ais ar fud an Aontais. Is céim thábhachtach é an dlí maidir le hathchóiriú dúlra atá beartaithe chun na tionchair is measa a bhaineann leis an athrú aeráide agus le cailliúint na bithéagsúlachta a chosc trí dhíriú ar na gnéithe seo a leanas den Aontas a athbhunú; bogaigh, aibhneacha, foraoisí, féarthailte, éiceachórais mhuirí agus timpeallachtaí uirbeacha, agus na speicis a mhaireann iontu.

Ar an gcaoi chéanna, leis na rialacha nua atá beartaithe maidir le lotnaidicídí ceimiceacha, déanfar úsáid lotnaidicídí a laghdú, lorg comhshaoil chóras bia an Aontais a laghdú, sláinte agus folláine na saoránach agus na n-oibrithe talmhaíochta a chosaint, agus cabhrófar le maolú na gcaillteanas eacnamaíocha mar gheall ar shláinte na hithreach a bheith ag dul i laghad agus mar gheall ar phailneoirí a thagann as lotnaidicídí.

Faoi 2050
díreofar ar gach éiceachóras a bhfuil athchóiriú de dhíth orthu
Laghdú 50%
ar úsáid lotnaidicídí faoi 2030
30% ar a laghad
de limistéir talún agus farraige faoi seach atá le cosaint

Bauhaus Eorpach Nua

Is é an gá atá le réitigh chomhchruthaitheacha ón mbun aníos ar an athrú aeráide an fáth ar sheol an tUachtarán von der Leyen an Bauhaus Eorpach Nua in 2020. Is gluaiseacht é seo chun eispéireas inbhuanaithe cuimsitheach a dhéanamh den aistriú glas do shaoránaigh ina saol laethúil. Léiríonn sé go bhfuil níos mó i gceist leis an gComhaontú Glas don Eoraip ná teacht ar réitigh inspioráideacha éifeachtacha ar an athrú aeráide; baineann sé le feabhas a chur ar shaol na ndaoine sa chaoi a ndéanaimid ár dtithe, ár mbailte agus ár gcathracha a dhearadh agus a thógáil.

Chun spás poiblí a chur ar fáil don phobal atá ag fás, sheol an Coimisiún Saotharlann Bauhaus Eorpach Nua in earrach na bliana 2022 agus Féile Bauhaus Eorpach Nua i samhradh na bliana sin. Tacaíonn an tsaotharlann leis an bpobal agus iad ag tástáil na n-uirlisí, na réiteach agus na mbeart beartais lena ndéanfar an claochlú ar an láthair a éascú.

Duaiseanna Bauhaus Eorpach Nua
in 2022
18
mbuaiteoir
4
chatagóir éagsúla*

*Athcheangal leis an dúlra | Muintearas a fháil ar ais | Tús áite a thabhairt do na háiteanna agus na daoine is mó a bhfuil gá acu leis | Éiceachóras tionsclaíoch ciorclach a mhúnlú agus tacú le smaointeoireacht saolré

A bheith mar thús cadhnaíochta ar an ardán idirnáisiúnta

I mí na Samhna 2021 ag Comhdháil na Náisiún Aontaithe maidir leis an Athrú Aeráide (COP26), d’éiligh an tAontas Eorpach go ndéanfaí dul chun cinn suntasach maidir le cur chun feidhme Chomhaontú Pháras, rud a chinnteodh go mbeadh an uaillmhian dhomhanda ann i gcónaí an téamh domhanda a theorannú go 1.5°C. Mar réigiún atá thar a bheith nuálach agus tionsclaithe, tá ceannaireacht an Aontais ag spreagadh tíortha eile thart timpeall air a dhea-shampla a leanúint.

€1 bhilliún geallta ag COP26

ag an gCoimisiún Eorpach chun foraoisí an domhain a chosaint

Chuaigh breis agus 100 tír isteach sa Ghealltanas Domhanda maidir le Meatán

ar tionscnamh é a sheol an tAontas in éineacht leis na Stáit Aontaithe agus na comhpháirtithe ag COP26

I mí an Mheithimh freisin ag an 12ú Comhdháil Aireachta den Eagraíocht Dhomhanda Trádála, chuidigh an tAontas le comhaontú suntasach a bhaint amach chun dul i ngleic le fóirdheontais iascaireachta dhíobhálacha ar fud an domhain. Leis an gcomhaontú cuirfear cosc ar fhóirdheontais d’iascaireacht neamhdhleathach, neamhthuairiscithe agus neamhrialáilte agus ar stoic a ndéantar ró-iascaireacht orthu. Chun é sin a fhorfheidhmiú, chuireamar i láthair an Clár Oibre nua um Rialachas Idirnáisiúnta na n-Aigéan.

Séanadh: Rinneadh na sonraí ar an leathanach seo a nuashonrú go deireanach an 31 Lúnasa 2022

Dul chun cinn i réimsí eile

SOTEU footer green
An méid a baineadh amach

le linn Choimisiún von der Leyen