Pereiti prie pagrindinio turinio
Illustrative image
Lyderystė vykdant žaliąją pertvarką

Europos veiksmų planas, kuriuo siekiama, kad iki 2050 m. Europa taptų pirmuoju neutralaus poveikio klimatui žemynu

Pirmasis neutralaus poveikio klimatui žemynas
iki 2050 m.
Bent 55 proc. mažesnis
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis iki 2030 m., palyginti su 1990 m. lygiu
Nulinis
išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis (arba neutralus poveikis klimatui) iki 2050 m.

Europos žaliasis kursas

Europos žaliojo kurso komunikatas yra išsamiausias pasaulyje pertvarkos planas. Priėmę Klimato teisės aktą, savo 2050 m. užmojus įtvirtinome privalomoje ES teisėje. 2021 m. vasarą Komisijos pristatytame Pasirengimo įgyvendinti 55 proc. tikslą priemonių rinkinyje nustatėme konkrečius veiksmus savo siekiui įgyvendinti, o priemonė „NextGenerationEU“ suteikia mums galimybę investuoti. Metas paspartinti kelionę tikslo link įgyvendinant toliau išvardytas priemones (žr. toliau pateiktą paveikslėlį ir tekstą):

Visual overview of green transition

Pasirengimo įgyvendinti 55 proc. tikslą priemonių rinkinys, įskaitant apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą ir su išmetamu CO2 kiekiu susijusius reglamentus bei tikslus | Pasienio anglies dioksido korekcinis mechanizmas | Alternatyviųjų degalų ir infrastruktūros naudojimas transporto sektoriuje | ES tvarios veiklos taksonomija | Iniciatyva „Renovacijos banga“ | Miškų strategija | Strategija „Nuo ūkio iki stalo“ | Nulinės taršos tikslas | Darnaus ir išmanaus judumo strategija | Žiedinės ekonomikos dokumentų rinkinys | Biologinės įvairovės strategija

Tvarūs gaminiai ES rinkoje

2021
per 2021 m.
10 proc.
Tiek procentų mažiau sunaudojo vartojimo gaminiai, kaip antai buitiniai prietaisai
120 mlrd. EUR
Tiek sutaupė ES vartotojai

Gamtos atkūrimas

2022 m. birželio mėn. Komisija pateikė du naujus teisės aktus, kuriais siekiama atkurti gamtą visoje ES. Pasiūlytas gamtos atkūrimo teisės aktas – labai svarbus žingsnis siekiant išvengti blogiausių klimato kaitos ir biologinės įvairovės nykimo padarinių. Juo visų pirma siekiama atkurti ES šlapynes, upes, miškus, pievas, jūrų ir miestų ekosistemas ir jose gyvenančias bei augančias rūšis.

Drauge pasiūlytos naujos cheminių pesticidų naudojimo taisyklės padės sumažinti pesticidų naudojimą, taip pat sumažinti ES maisto sistemos aplinkosauginį pėdsaką, apsaugoti piliečių ir žemės ūkio darbuotojų sveikatą bei gerovę ir sumažinti ekonominius nuostolius, kuriuos sukelia dirvožemio būklės blogėjimas ir apdulkintojų nykimas dėl pesticidų.

Iki 2050 m.
visoms atkurtinoms ekosistemoms bus skirta priemonių
50 proc.
Tiek iki 2030 m. bus sumažintas pesticidų naudojimas
Bent 30 proc.
Tokios dalies sausumos ir jūrų teritorijų teisinė apsauga bus užtikrinta iki 2030 m.

Naujasis europinis bauhauzas

Dėl būtinybės ieškoti principu „iš apačios į viršų“ pagrįstų, bendrai kuriamų kovos su klimato kaita sprendimų Komisijos Pirmininkė U. von der Leyen 2020 m. paskelbė ir apie pradedamą įgyvendinti Naujojo europinio bauhauzo iniciatyvą. Tai judėjimas, kuriuo siekiama, kad žalioji pertvarka piliečiams taptų tvariu ir įtraukiu kasdienio gyvenimo reiškiniu. Naujasis europinis bauhauzas rodo, kad Europos žaliasis kursas yra daugiau nei įkvepiančių veiksmingų kovos su klimato kaita sprendimų paieška; juo taip pat siekiama gerinti žmonių gyvenimą tinkamai projektuojant ir statant būstus, miestelius ir miestus.

Siekdama sukurti augančiai bendruomenei skirtą viešą erdvę, Komisija 2022 m. pavasarį pradėjo Naujojo europinio bauhauzo laboratorijos veiklą, o vasarą surengė Naujojo europinio bauhauzo festivalį. Laboratorija padeda bendruomenei išbandyti įrankius, sprendimus ir politikos priemones, padėsiančius įgyvendinti pokyčius vietoje.

Naujojo europinio bauhauzo apdovanojimai
2022 m.
18
laureatų
4
skirtingos kategorijos*

*Ryšio su gamta atkūrimas | Bendrystės jausmo atgaivinimas | Pirmenybės teikimas vietoms ir žmonėms, kuriems to labiausiai reikia | Žiedinės pramonės ekosistemos formavimas ir gyvavimo ciklu grindžiamo požiūrio propagavimas.

Rodyti pavyzdį pasaulinėje arenoje

Europos Sąjunga 2021 m. lapkričio mėn. vykusioje 26-ojoje Jungtinių Tautų klimato kaitos konferencijoje (COP26) spaudė daryti didelę pažangą įgyvendinant Paryžiaus susitarimą, kad pasaulinis tikslas apriboti visuotinį atšilimą iki 1,5 °C išliktų pasiekiamas. ES, kaip itin novatoriško labai išvystytos pramonės regiono, lyderystė įkvepia jos pavyzdžiu sekti ir kitus.

Europos Komisija konferencijoje COP26 įsipareigojo skirti 1 mlrd. EUR

siekdama apsaugoti pasaulio miškus

Prie Pasaulinio įsipareigojimo dėl metano iniciatyvos prisijungė daugiau negu 100 šalių

Tai iniciatyva, kurią konferencijoje COP26 paskelbė ES kartu su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis ir partneriais

Be to, birželio mėn. įvykusioje Pasaulio prekybos organizacijos 12-ojoje ministrų konferencijoje ES padėjo pasiekti svarbų susitarimą, kuriuo siekiama visame pasaulyje kovoti su žalingomis žvejybos subsidijomis. Šiuo susitarimu bus uždraustos subsidijos, susijusios su neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama žvejyba ir išteklių peržvejojimu. Siekdami šio tikslo, paskelbėme naują Tarptautinio vandenynų valdymo darbotvarkę.

Atsakomybės ribojimo pareiškimas. Duomenys šiame puslapyje paskutinį kartą atnaujinti 2022 m. rugpjūčio 31 d.

Pažanga kitose srityse

SOTEU footer green
Laimėjimai

U. von der Leyen vadovaujamą Komisiją