Põhisisu juurde
Illustrative image
Rohepöörde liider

Euroopa 2050. aastaks esimeseks kliimaneutraalseks maailmajaoks saamise tegevuskava

Esimeseks kliimaneutraalseks maailmajaoks
aastaks 2050
Vähemalt 55% vähem
kasvuhoonegaaside heidet aastaks 2030, võrreldes aastaga 1990
Kasvuhoonegaaside neto-nullheide
ehk kliimaneutraalsus aastaks 2050

Euroopa roheline kokkulepe

Euroopa roheline kokkulepe on maailma kõige laiahaardelisem üleminekukava ja tänu kliimamäärusele on Euroopa Liidu 2050. aasta eesmärkidest saanud siduvad õiguslikud kohustused. Paketiga „Eesmärk 55“, mille komisjon esitas suvel 2021, oleme visandanud konkreetsed sammud oma eesmärkide saavutamiseks ning taasterahastu „NextGenerationEU“ abil on meil olemas investeeringud. Nüüd on aeg need eesmärgid hoogsalt ellu viia, kasutades järgmisi instrumente, nagu on näidatud alljärgneval graafikul ja tekstis:

Visual overview of green transition

Pakett „Eesmärk 55“, sealhulgas heitkogustega kauplemise süsteem, õigusnormid ja sihttasemed | Piiril kohaldatav süsinikdioksiidi kohandusmehhanism | Alternatiivkütuste ja neid võimaldava taristu kasutuselevõtt transpordis | ELi kestlike tegevusalade taksonoomia | Renoveerimislaine | Metsastrateegia | Strateegia „Talust taldrikule“ | Nullsaaste | Säästva ja aruka liikuvuse strateegia | Ringmajanduse pakett | Elurikkuse strateegia

Kestlikud tooted ELi turul

2021.
aasta on toonud
10% vähenemise
tarbekaupade, näiteks kodumasinate aastases energiatarbes
120 mld eurot säästu
ELi tarbijatele

Looduse taastamine

Juunis 2022 esitas komisjon kaks uut õigusakti ettepanekut looduse taastamiseks kõikjal ELis. Kavandatav looduse taastamise määrus on oluline samm selleks, et hoida ära kliimamuutuste ja elurikkuse kao halvimaid tagajärgi. Sellega nähakse ette ELi märgalade, jõgede, metsade, rohumaade, mereökosüsteemide ja linnakeskkonna ning neis elunevate liikide taastamine.

Samal ajal vähendatakse hiljutise ettepaneku kohaste keemilisi pestitsiide käsitlevate normidega pestitsiidikasutust, vähendatakse ELi toidusüsteemi ökoloogilist jalajälge, kaitstakse kodanike ja põllumajandustöötajate tervist ja heaolu ning aidatakse leevendada mulla seisundi halvenemisest ja pestitsiidide tagajärjel tolmeldajate kadumisest tingitud majanduslikku kahju.

Aastaks 2050
võetakse sihikule kõik taastamist vajavad ökosüsteemid
50%
väiksem pestitsiidikasutus 2030. aastaks
Vähemalt 30%
maa- ja merealadest aastaks 2030 õiguslikult kaitse all

Uus Euroopa Bauhaus

Just vajadus leida kliimamuutuste vastu võitlemisel koosloomelisi alt-üles-lahendusi on põhjus, miks president von der Leyen tegi aastal 2020 algatuse „Uus Euroopa Bauhaus“. Tegemist on liikumisega, millega muudetakse rohepööre kodanike igapäevaelus kestlikuks ja kaasavaks kogemuseks. See aitab tuua esile, et Euroopa rohekokkulepe ei seisne üksnes loovate ja tulemuslike lahenduste väljapakkumises kliimamuutuste leevendamiseks, vaid loob ühtlasi võimaluse parandada kodude, alevite ja linnade planeeringu ja ehituse kaudu inimeste elujärge.

Et pakkuda kasvavale liikumisele võimalusi kasutada avalikku ruumi, avas komisjon 2022. aasta kevadel Uue Euroopa Bauhausi labori ja korraldas suvel Uue Euroopa Bauhausi festivali. Labor katsetab vahendeid, lahendusi ja poliitikameetmeid, millega hõlbustada rohepööret kohalikul tasandil.

Uue Euroopa Bauhausi auhinnad
2022. aastal
18
võitjat
4
eri kategooriat*

*Taasühinemine loodusega | Kuuluvustunde taastamine | Esimus enim toetust vajavatele kohtadele ja inimestele | Ringluspõhise tööstusökosüsteemi kujundamine ja olelusringipõhise mõtteviisi toetamine

Teerajaja maailmaareenil

2021. aasta novembris Glasgow’s toimunud ÜRO kliimamuutuste konverentsil (COP26) nõudis Euroopa Liit olulisi edusamme Pariisi kokkuleppe rakendamisel, et ülemaailmne eesmärk hoida globaalne soojenemine alla 1,5 °C oleks jätkuvalt saavutatav. ELi liidripositsioon väga uuendusliku tööstuspiirkonnana inspireerib ka ümberkaudseid riike tegutsema.

1 miljard eurot

lubas Euroopa Komisjon COP26 käigus eraldada, et kaitsta maailma metsi

Üle 100 riigi on ühinenud üleilmse metaaniheite vähendamise lubadusega

– algatusega, mille EL käivitas COP26 käigus koos Ameerika Ühendriikide ja partneritega

Maailma Kaubandusorganisatsiooni 12. ministrite konverentsil, mis toimus samuti juunis, aitas EL saavutada pöördelise tähtsusega kokkuleppe, millega püütakse kõikjal maailmas kaotada kahjulikud kalandussubsiidiumid. Kokkuleppega keelatakse subsiidiumide andmine ebaseaduslikule, teatamata ja reguleerimata kalapüügile ning ülepüütud kalavarudele. Selle kokkuleppe täitmise tagamiseks oleme avaldanud oma uue rahvusvahelise ookeanide majandamise tegevuskava.

Vastutuse välistamine: sellel leheküljel esitatud andmeid ajakohastati viimati 31. augustil 2022.

Edusammud muudes valdkondades

SOTEU footer green
Saavutused

Von der Leyeni juhitav komisjon