Gå direkt till innehållet
Illustrative image
I bräschen för den gröna omställningen

EU:s färdplan för att bli klimatneutralt till 2050

Första klimatneutrala regionen
till 2050
Minst 55 % lägre
utsläpp av växthusgaser 2030, jämfört med nivåerna 1990
Nettonollutsläpp av
av växthusgaser – klimatneutralitet – senast 2050

EU:s gröna giv

EU:s gröna giv är världens mest långtgående omställningsplan och tack vare klimatlagen har EU omsatt sina långtgående mål för 2050 i bindande EU-lagstiftning. I 55 %-paketet från sommaren 2021 beskriver vi vilka konkreta åtgärder som ska vidtas för att nå våra mål och med NextGenerationEU har vi pengarna för investeringarna. Nu måste genomförandet snabbas på med hjälp av följande instrument som beskrivs i bild och text nedan:

Visual overview of green transition

55 %-paketet, inklusive handel med utsläppsrätter, reglering och mål | Mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna | Användning av alternativa bränslen och alternativ infrastruktur inom transportsektorn | EU:s hållbarhetstaxonomi | Renoveringsvågen | Skogsstrategin | Från jord till bord-strategin | Nollförorening | Strategin för hållbar och smart mobilitet | Paketet om cirkulär ekonomi | Strategin för biologisk mångfald |

Hållbara varor på EU-marknaden

Under 2021
har vi sett
10 % lägre
årlig energiförbrukning för konsumentvaror som hushållsapparater
120 miljarder euro
som konsumenterna i EU har sparat

Återställande av natur

I juni 2022 lade kommissionen fram två nya lagar för att återställa naturen i EU. Lagförslaget om återställande av natur är ett viktigt steg för att förebygga klimatförändringarnas värsta effekter och bromsa förlusten av biologisk mångfald genom att återställa våtmarker, floder, skogar, gräsmarker, marina ekosystem och stadsmiljöer och de arter som lever där.

Samtidigt ska nya regler om kemiska bekämpningsmedel minska miljöavtrycket från EU:s livsmedelssystem, skydda invånarnas och lantbrukarnas hälsa och välbefinnande och bidra till att minska den ekonomiska skada som orsakas av försämrad markhälsa och förlust av pollinerande insekter på grund av bekämpningsmedel.

Vid 2050
ska alla ekosystem som behöver det ha återställts
50 %
lägre användning av bekämpningsmedel till 2030
Minst 30 %
av alla land- och havsområden ska vara skyddade i lag 2030

Ett nytt europeiskt Bauhaus

Det krävs kreativa klimatlösningar på gräsrotsnivå och därför drog år 2020 Ursula von der Leyen igång initiativet om ett nytt europeiskt Bauhaus. Initiativet tar sig formen av en rörelse som ska göra den gröna omställningen till en hållbar och inkluderande upplevelse i invånarnas vardag. Det visar att EU:s gröna giv inte bara handlar om att hitta inspirerande ändamålsenliga lösningar på klimatproblemen – det handlar också om att vi ska utforma och bygga hem och städer så att vi förbättrar människors liv.

För att skapa ett offentligt rum för det växande initiativet lanserade kommissionen under våren och sommaren 2022 det nya europeiska Bauhauslaboratoriet och Bauhausfestivalen. I laboratoriet kan man testa verktyg, lösningar och politiska åtgärder som kommer att underlätta omställningen på fältet.

Bauhausprisets
2022
18
vinnare
4
olika kategorier*

*Återknyta till naturen | Återfå en känsla av tillhörighet | Prioritera de platser och människor som har störst behov | Forma ett cirkulärt industriellt ekosystem och understödja livscykeltänkande

Visa vägen på världsscenen

På FN:s klimatkonferens (COP26) i november 2021 tryckte EU på för att det måste göras stora framsteg med att genomföra Parisavtalet och se till att världens mål om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C fortfarande går att nå. Som en innovativ och industrialiserad region inspirerar EU andra länder att ta efter.

1 miljard euro utlovades på COP26

av EU-kommissionen för att skydda världens skogar

Över 100 länder anslöt sig till den globala metanutfästelsen

som EU lanserade på COP26 tillsammans med USA och partner

På Världshandelsorganisationens tolfte ministerkonferens i juni bidrog EU också till att säkra ett banbrytande avtal för att hantera skadliga fiskesubventioner världen över. Genom avtalet ska subventioner av olagligt, orapporterat och oreglerat fiske och överfiskade bestånd förbjudas. För att förverkliga detta har vi lagt fram vår nya agenda för internationell världshavsförvaltning.

Ansvarsfriskrivning: Uppgifterna på den här sidan uppdaterades senast den 31 augusti 2022.

Framsteg på andra områden

SOTEU footer green
Nya framsteg

med von der Leyen-kommissionen