Přejít na hlavní obsah
Illustrative image
Vedoucí postavení v ekologické transformaci

Evropa plánuje kroky, jak se do roku 2050 stát prvním klimaticky neutrálním kontinentem

První klimaticky neutrální kontinent
do roku 2050
Alespoň o 55 % méně
emisí skleníkových plynů do roku 2030 oproti roku 1990
Nulové čisté emise
skleníkových plynů – čili klimatická neutralita – do roku 2050

Zelená dohoda pro Evropu

Zelená dohoda pro Evropu je nejkomplexnějším plánem transformace na světě a díky právnímu rámci pro klima Evropská unie promítla své ambice do roku 2050 do závazných právních předpisů EU. S balíčkem „Fit for 55“, který Komise předložila v létě 2021, jsme nastínili konkrétní kroky ke splnění našich ambicí, k němuž nám pomohou investice zajištěné díky nástroji NextGenerationEU. Nyní je potřeba zrychlit tempo této transformace prostřednictvím následujících nástrojů, které jsou prezentovány níže ve vizuální a textové podobě:

Visual overview of green transition

Balíček „Fit for 55“, včetně obchodování s emisemi a emisních předpisů a cílů | Mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích | Využívání alternativních paliv a infrastruktury v dopravě | Taxonomie EU pro udržitelné činnosti | Renovační vlna | Lesní strategie | Strategie „Od zemědělce ke spotřebiteli“ | Nulové znečištění | Strategie pro udržitelnou a inteligentní mobilitu | Balíček týkající se oběhového hospodářství | Strategie v oblasti biologické rozmanitosti

Udržitelné výrobky na trhu EU

2021
byl rokem, kdy došlo k
10% snížení
roční spotřeby energie u spotřebních výrobků, jako jsou domácí spotřebiče
120 miliard eur
tak ušetřili spotřebitelé v EU

Obnova přírody

V červnu 2022 předložila Komise dva nové právní předpisy v zájmu ozdravení a obnovy přírody v celé EU. Navržený právní rámec pro obnovu přírody je klíčovým krokem v prevenci nejhorších dopadů změny klimatu a úbytku biologické rozmanitosti, jelikož se zaměřuje na obnovu evropských mokřadů, řek, lesů, travních porostů, mořských ekosystémů a městského prostředí, jakož i druhů, které v nich žijí.

Nově navrženými pravidly se vedle toho omezí používání chemických pesticidů, sníží environmentální stopa potravinového systému EU, bude chráněno zdraví a kvalita života lidí, zejména zemědělců, a snáze bude možné zmírňovat ekonomické ztráty, které jsou způsobeny zhoršujícím se zdravím půdy a úbytkem opylovačů kvůli používání pesticidů.

Do roku 2050
se zaměříme na všechny ekosystémy, které potřebují obnovu
O 50 %
se do roku 2030 sníží používání pesticidů
Alespoň 30 %
pozemních a mořských oblastí bude do roku 2030 chráněno legislativou

Nový evropský Bauhaus

Jelikož si změna klimatu žádá společné hledání řešení postupem „zdola nahoru“, vyhlásila předsedkyně Ursula von der Leyenová v roce 2020 iniciativu Nový evropský Bauhaus. Iniciativa usiluje o to, aby se ekologická transformace do každodenního života občanů promítala udržitelným a inkluzivním způsobem. Ukazuje, že v Zelené dohodě pro Evropu jde o víc než o hledání inspirativních a efektivních řešení změny klimatu – jde o vyšší kvalitu života lidí vyplývající z toho, jak projektujeme a budujeme naše domovy, obce a města.

Aby byl stále početnější komunitě spojené s touto iniciativou poskytnut veřejný prostor, zavedla Komise na jaře 2022 Laboratoř Nového evropského Bauhausu a v létě Festival Nového evropského Bauhausu. Laboratoř podporuje komunitu při testování nástrojů, řešení a politických opatření, které usnadní realizaci transformace v praxi.

Ceny Nového evropského Bauhausu
v roce 2022
18
vítězů
4
různé kategorie*

*Návrat k přírodě | Opětovné získání pocitu sounáležitosti | Upřednostnění nejpotřebnějších míst a osob | Vytváření oběhového průmyslového ekosystému a podpora přístupu vycházejícího ze životních cyklů

Vedoucí postavení v celosvětovém měřítku

V listopadu 2021 Evropská unie na konferenci OSN o změně klimatu (COP26) prosazovala významný pokrok při provádění Pařížské dohody, aby byla celosvětová ambice omezit globální oteplování na 1,5 °C i nadále realizovatelná. Coby průmyslově vyspělý a inovačně velmi aktivní region je EU lídrem, který ostatní inspiruje k tomu, aby ho následovali.

  • 1 miliardu eur přislíbila na konferenci COP26

    Evropská komise na ochranu světových lesů

  • Více než 100 zemí se připojilo ke Globálnímu metanovému závazku

    iniciativa, kterou na konferenci COP26 zahájila EU spolu se Spojenými státy a partnery

V červnu se EU také zúčastnila 12. ministerské konference Světové obchodní organizace, kde pomohla zajistit přelomovou dohodu o boji proti škodlivým dotacím v oblasti rybolovu po celém světě. Dohoda zakáže dotování nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu a rybolovu nadměrně lovených populací. V zájmu prosazování tohoto cíle jsme představili naši novou agendu pro mezinárodní správu oceánů.

Upozornění: Údaje na této stránce byly naposledy aktualizovány dne 31. srpna 2022.

Pokrok v ostatních oblastech

SOTEU footer green
Úspěchy

Komise Ursuly von der Leyenové