Přejít na hlavní obsah
Projev o stavu Unie
Illustrative image
Vedoucí postavení v ekologické transformaci

Evropa plánuje kroky, jak se do roku 2050 stát prvním klimaticky neutrálním kontinentem

První klimaticky neutrální kontinent
do roku 2050
Alespoň o 55 % méně
emisí skleníkových plynů do roku 2030 oproti roku 1990
Nulové čisté emise
skleníkových plynů – čili klimatická neutralita – do roku 2050

Zelená dohoda pro Evropu

Zelená dohoda pro Evropu je nejkomplexnějším plánem transformace na světě a díky právnímu rámci pro klima Evropská unie promítla své ambice do roku 2050 do závazných právních předpisů EU. S balíčkem „Fit for 55“, který Komise předložila v létě 2021, jsme nastínili konkrétní kroky ke splnění našich ambicí, k němuž nám pomohou investice zajištěné díky nástroji NextGenerationEU. Nyní je potřeba zrychlit tempo této transformace prostřednictvím následujících nástrojů, které jsou prezentovány níže ve vizuální a textové podobě:

Visual overview of green transition

Balíček „Fit for 55“, včetně obchodování s emisemi a emisních předpisů a cílů | Mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích | Využívání alternativních paliv a infrastruktury v dopravě | Taxonomie EU pro udržitelné činnosti | Renovační vlna | Lesní strategie | Strategie „Od zemědělce ke spotřebiteli“ | Nulové znečištění | Strategie pro udržitelnou a inteligentní mobilitu | Balíček týkající se oběhového hospodářství | Strategie v oblasti biologické rozmanitosti

Udržitelné výrobky na trhu EU

2021
byl rokem, kdy došlo k
10% snížení
roční spotřeby energie u spotřebních výrobků, jako jsou domácí spotřebiče
120 miliard eur
tak ušetřili spotřebitelé v EU

Obnova přírody

V červnu 2022 předložila Komise dva nové právní předpisy v zájmu ozdravení a obnovy přírody v celé EU. Navržený právní rámec pro obnovu přírody je klíčovým krokem v prevenci nejhorších dopadů změny klimatu a úbytku biologické rozmanitosti, jelikož se zaměřuje na obnovu evropských mokřadů, řek, lesů, travních porostů, mořských ekosystémů a městského prostředí, jakož i druhů, které v nich žijí.

Nově navrženými pravidly se vedle toho omezí používání chemických pesticidů, sníží environmentální stopa potravinového systému EU, bude chráněno zdraví a kvalita života lidí, zejména zemědělců, a snáze bude možné zmírňovat ekonomické ztráty, které jsou způsobeny zhoršujícím se zdravím půdy a úbytkem opylovačů kvůli používání pesticidů.

Do roku 2050
se zaměříme na všechny ekosystémy, které potřebují obnovu
O 50 %
se do roku 2030 sníží používání pesticidů
Alespoň 30 %
pozemních a mořských oblastí bude do roku 2030 chráněno legislativou

Nový evropský Bauhaus

Jelikož si změna klimatu žádá společné hledání řešení postupem „zdola nahoru“, vyhlásila předsedkyně Ursula von der Leyenová v roce 2020 iniciativu Nový evropský Bauhaus. Iniciativa usiluje o to, aby se ekologická transformace do každodenního života občanů promítala udržitelným a inkluzivním způsobem. Ukazuje, že v Zelené dohodě pro Evropu jde o víc než o hledání inspirativních a efektivních řešení změny klimatu – jde o vyšší kvalitu života lidí vyplývající z toho, jak projektujeme a budujeme naše domovy, obce a města.

Aby byl stále početnější komunitě spojené s touto iniciativou poskytnut veřejný prostor, zavedla Komise na jaře 2022 Laboratoř Nového evropského Bauhausu a v létě Festival Nového evropského Bauhausu. Laboratoř podporuje komunitu při testování nástrojů, řešení a politických opatření, které usnadní realizaci transformace v praxi.

Ceny Nového evropského Bauhausu
v roce 2022
18
vítězů
4
různé kategorie*

*Návrat k přírodě | Opětovné získání pocitu sounáležitosti | Upřednostnění nejpotřebnějších míst a osob | Vytváření oběhového průmyslového ekosystému a podpora přístupu vycházejícího ze životních cyklů

Vedoucí postavení v celosvětovém měřítku

V listopadu 2021 Evropská unie na konferenci OSN o změně klimatu (COP26) prosazovala významný pokrok při provádění Pařížské dohody, aby byla celosvětová ambice omezit globální oteplování na 1,5 °C i nadále realizovatelná. Coby průmyslově vyspělý a inovačně velmi aktivní region je EU lídrem, který ostatní inspiruje k tomu, aby ho následovali.

1 miliardu eur přislíbila na konferenci COP26

Evropská komise na ochranu světových lesů

Více než 100 zemí se připojilo ke Globálnímu metanovému závazku

iniciativa, kterou na konferenci COP26 zahájila EU spolu se Spojenými státy a partnery

V červnu se EU také zúčastnila 12. ministerské konference Světové obchodní organizace, kde pomohla zajistit přelomovou dohodu o boji proti škodlivým dotacím v oblasti rybolovu po celém světě. Dohoda zakáže dotování nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu a rybolovu nadměrně lovených populací. V zájmu prosazování tohoto cíle jsme představili naši novou agendu pro mezinárodní správu oceánů.

Upozornění: Údaje na této stránce byly naposledy aktualizovány dne 31. srpna 2022.

Pokrok v ostatních oblastech

SOTEU footer green
Úspěchy

Komise Ursuly von der Leyenové