Gå til hovedindholdet
Illustrative image
I spidsen for den grønne omstilling

Europas køreplan for at blive det første klimaneutrale kontinent inden udgangen af 2050

Det første klimaneutrale kontinent
i 2050
Mindst 55 % lavere
udledning af drivhusgasser 2030 i forhold til 1990-niveauet
Nettonul
for udledningen af drivhusgasser – eller klimaneutralitet – i 2050

Den europæiske grønne pagt

Den europæiske grønne pagt er den mest omfattende omstillingsplan i verden, og i klimaloven har Den Europæiske Union omsat sine ambitioner for 2050 til bindende EU-lovgivning. Med Fit for 55-pakken, som Kommissionen fremlagde i sommeren 2021, har vi fastlagt de konkrete skridt, der er nødvendige for at nå vores ambitioner. Med NextGenerationEU har vi investeringerne. Nu er det tid til at fremskynde gennemførelsen ved hjælp af følgende instrumenter, som fremgår af billedet og teksten nedenfor.

Visual overview of green transition

Fit for 55-pakken, herunder emissionshandel og regler og mål for emissioner | CO2-grænsetilpasningsmekanismen | Udbredelse af alternative brændstoffer og infrastruktur inden for transport | EU's klassificeringssystem for bæredygtige aktiviteter | Renoveringsbølgen | Skovstrategien | Jord til bord-strategien | Nulforurening | Strategien for bæredygtig og intelligent mobilitet | Pakken om cirkulær økonomi | Biodiversitetsstrategien

Bæredygtige produkter på EU-markedet

2021
var et år med
et 10 % lavere
årligt energiforbrug for forbrugerprodukter, f.eks. husholdningsapparater
120 mia. euro i besparelser
til EU-forbrugerne

Naturgenopretning

I juni 2022 fremlagde Kommissionen to forslag til forordninger, der skal bringe naturen tilbage i hele EU. Forslaget til en forordning om naturgenopretning er et vigtigt skridt til at forebygge de værste virkninger af klimaændringer og tab af biodiversitet ved at fokusere på at genoprette EU's vådområder, floder, skove, græsarealer, marine økosystemer og naturlige miljøer i byerne og de arter, de huser.

Samtidig vil det nye forslag til regler om kemiske pesticider reducere anvendelsen af pesticider, reducere EU's fødevaresystems miljøaftryk, beskytte borgernes og landbrugsmedarbejdernes sundhed og trivsel og bidrage til at afbøde økonomiske tab som følge af forringet jordbundskvalitet og tab af bestøvere på grund af brug af pesticider.

Inden 2050
skal alle økosystemer med behov for genopretning være omfattet.
50 %
reduktion af pesticidanvendelsen inden udgangen af 2030
Mindst 30 %
af land- og havområder skal være retligt beskyttet inden udgangen af 2030

Det nye europæiske Bauhaus

Behovet for løsninger til modvirkning af klimaændringer, der kommer nedefra og er skabt i et fælles rum, var baggrunden for, at kommissionsformand Ursula von der Leyen i 2020 lancerede det nye europæiske Bauhaus. Det er en bevægelse, der skal gøre den grønne omstilling til en bæredygtig og inklusiv oplevelse for borgerne i deres dagligdag. Det nye europæiske Bauhaus viser, at den europæiske grønne pagt handler om mere end at finde inspirerende effektive løsninger på klimaændringer; den handler om at forbedre borgernes liv gennem den måde, vi designer og bygger vores hjem og byer på.

For at skabe et offentligt rum for det voksende fællesskab lancerede Kommissionen et laboratorium for det nye europæiske Bauhaus i foråret 2022 og festivalen for det nye europæiske Bauhaus i sommeren 2022. Laboratoriet støtter lokalsamfundet i at afprøve de værktøjer, løsninger og politiske tiltag, der vil lette omstillingen i praksis.

Det nye europæiske Bauhaus' priser
i 2022
18
vindere
4
forskellige kategorier*

* Genskabelse af forbindelsen til naturen | Reetablering af en følelse af at høre til | Prioritering af de steder og mennesker, der har mest brug for det | Udformning af et cirkulært industrielt økosystem og understøttelse af en livscyklustankegang

En førende rolle på den globale scene

Den Europæiske Union pressede på FN's klimakonference (COP26) i november 2021 på for at opnå væsentlige fremskridt med gennemførelsen af Parisaftalen og sikrede, at den globale ambition om at begrænse den globale opvarmning til 1,5 °C fortsat er inden for rækkevidde. Som en meget innovativ og industrialiseret region inspirerer EU's lederskab andre til at gå samme vej.

Et tilsagn om 1 mia. euro på COP26

fra Europa-Kommissionen til at beskytte verdens skove

Over 100 lande tilsluttede sig det globale metantilsagn,

et initiativ, der blev lanceret på COP26 af EU sammen med USA og andre partnere

I juni var EU også med til at sikre en skelsættende aftale om bekæmpelse af skadelig fiskeristøtte på verdensplan på Verdenshandelsorganisationens 12. ministerkonference. Aftalen vil forbyde støtte til ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri og overfiskede bestande. Til håndhævelse af dette fremlagde Kommissionen sin nye internationale havforvaltningsdagsorden.

Ansvarsfraskrivelse: Dataene på denne side er senest opdateret den 31. august 2022

Fremskridt på andre områder

SOTEU footer green
Resultater

opnået af von der Leyen-Kommissionen