Gå til hovedindholdet
President Von der Leyen state of the union banner
Talen om Unionens tilstand 2022

14. september 2022

Von der Leyen-Kommissionens 2021-2022

I december 2019 satte von der Leyen-Kommissionen en ny og ambitiøs kurs mod en grønnere, mere digital og mere retfærdig Europæisk Union. Den har holdt kursen og opfyldt alle seks overordnede ambitioner, samtidig med at den har håndteret to hidtil usete kriser — coronaviruspandemien og Ruslands uberettigede og uprovokerede krig mod Ukraine.

Her følger et tilbageblik på det seneste år, som omfatter vores bestræbelser på at støtte Ukraine og udfase EU's afhængighed af russiske fossile brændstoffer, og vores indsats for at omsætte alle politiske prioriteter til virkelighed. Samtidig vil vi styrke EU's modstandsdygtighed til gavn for borgerne.

8. SEPTEMBER 2022
Unionens Tilstand 2022 - Resultater

 

Liste over resultater

Wind turbine
Sikker og bæredygtig energi, som europæerne kan betale

Vigtige begivenheder

 1. 19. juli 2022

  Den Europæiske Union indleder tiltrædelsesforhandlinger med Albanien og Nordmakedonien.

 2. 13. juli 2022

  Retsstatsrapporten 2022: Kommissionen udsteder specifikke henstillinger til medlemsstaterne.

 3. 5. juli 2022

  Kommissionen vedtager en ny europæisk innovationsdagsorden for at bringe Europa i forreste linje i forbindelse med den nye bølge af deep tech-innovation og nyetablerede deep tech-virksomheder.

 4. 1. juli 2022

  De nye roamingregler træder i kraft i tide til at sikre, at borgerne fortsat kan roame til hjemmetakst.

 5. 30. juni 2022

  Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, og New Zealands premierminister, Jacinda Ardern, bekendtgør afslutningen af forhandlingerne om en omfattende handelsaftale.

  Parlamentet og EU's medlemsstater når til politisk enighed om en ny forordning til håndtering af konkurrenceforvridningen fra udenlandske subsidier i det indre marked.

  Digital finans: Europa-Parlamentet og Rådet når til enighed om en forordning om europæiske kryptoaktiver. Denne nye retlige ramme vil beskytte forbrugerne, markedsintegriteten og den finansielle stabilitet og muliggøre yderligere innovation i kryptoaktivsektoren.

 6. 24. juni 2022

  EU fremlægger den nye dagsorden for international havforvaltning.

 7. 23. juni 2022

  Møde mellem EU's og Vestbalkans ledere forud for Det Europæiske Råds møde i Bruxelles.

  EU's ledere giver Ukraine og Moldova status som EU-kandidatlande.

 8. 22. juni 2022

  Kommissionen vedtager forslag om at genoprette Europas natur senest i 2050 og halvere anvendelsen af pesticider inden 2030.

 9. 16. juni 2022

  Der opnås enighed om en ny adfærdskodeks om desinformation på grundlag af Kommissionens vejledning fra maj 2021.

 10. 7. juni 2022

  Der indgås en politisk aftale om et forslag om bedre kønsmæssig balance i virksomheders bestyrelser.

 11. 3. juni 2022

  EU-landene enes om en sjette pakke med sanktioner over for Rusland – bl.a. et meget omfattende forbud mod import af russisk olie.

 12. 25. maj 2022

  Kommissionen foreslår regler, der kriminaliserer overtrædelsen af sanktionerne og af påbuddet om at indefryse og konfiskere aktiver ejet af dels af personer, der overtræder sanktionerne, dels af andre kriminelle.

 13. 23. maj 2022

  Kommissionen vedtager en beredskabsplan for transport med konkrete foranstaltninger til beskyttelse af EU's transport i krisetider.

 14. 18. maj 2022

  Kommissionen fremlægger planer for EU's øjeblikkelige indsats for at rette op på Ukraines finansieringsproblemer og håndtere genopbygningen på længere sigt.

  EU løfter sløret for et strategisk partnerskab med Golfstaterne, der har til formål at udvide og uddybe samarbejdet med Golfstaternes Samarbejdsråd og dets medlemslande.

  Kommissionen og den højtstående repræsentant fremlægger en analyse af investeringsunderskuddene på forsvarsområdet og foreslår yderligere foranstaltninger og tiltag, der er nødvendige for at styrke Europas industri- og teknologigrundlag på forsvarsområdet.

  EU fremlægger REPowerEU-planen om hurtigt at mindske afhængigheden af russiske fossile brændstoffer og fremskynde den grønne omstilling.

 15. 13. maj 2022

  Der opnås politisk enighed om nye regler om cybersikkerhed i net- og informationssystemer, der sikrer, at borgere og virksomheder beskyttes og kan have tillid til væsentlige tjenester.

 16. 12. maj 2022

  Kommissionen foreslår at oprette solidaritetsbaner for at hjælpe Ukraine med at eksportere landbrugsprodukter.

  EU og Japan afholder deres 28. topmøde i Tokyo. De bekræfter deres tætte og omfattende forbindelser og lancerer deres digitale partnerskab.

  På det andet globale covid-19-topmøde giver Kommissionen tilsagn om at fremskynde udrulningen og udbredelsen af vacciner og andre covid-19-foranstaltninger i Afrika med yderligere 400 mio. EUR i støtte.

 17. 11. maj 2022

  Kommissionen foreslår ny EU-lovgivning for at forebygge og bekæmpe seksuelt misbrug af børn online.

  Selskabsbeskatning: Kommissionen foreslår skattemæssigt egenkapitalincitament for at hjælpe virksomheder med at vokse, blive stærkere og mere modstandsdygtige.

 18. 10. maj 2022

  Der opnås politisk enighed om forordningen om digital operationel modstandsdygtighed, som bidrager til at sikre, at vores finanssystem er mere modstandsdygtigt over for cyberangreb og andre digitale risici.

 19. 9.-10. maj 2022

  EU er vært for den sjette Bruxelleskonference om støtte til Syriens og regionens fremtid, som mobiliserer bistand til syrere og værtssamfund i nabolandene via tilsagn om i alt 6,4 mia. EUR i 2022 og i fremtiden. Af dette beløb gav EU tilsagn om over 4,8 mia. EUR, heraf over 3,1 mia. EUR fra Kommissionen.

 20. 9. maj 2022

  Konferencen om Europas fremtid afslutter sit arbejde. Dets et år lange rejse med drøftelse, debat og samarbejde mellem borgere og politikere udmunder i 49 forslag og over 320 foranstaltninger, som EU-institutionerne skal følge op på.

 21. 3. maj 2022

  Kommissionen lancerer det europæiske sundhedsdataområde. Det vil sætte folk i stand til at have kontrol over og anvende deres sundhedsdata i deres hjemland eller i andre medlemsstater og fremme et ægte indre marked for digitale sundhedstjenester og -produkter.

 22. 28. april 2022

  EU og dets internationale partnere fremsætter en erklæring om internettets fremtid.

 23. 27. april 2022

  Kommissionen foreslår en politik for lovlig migration, herunder initiativer, der vil gavne EU's økonomi, styrke samarbejdet med tredjelande og forbedre den overordnede migrationsstyring på lang sigt.

  Kommissionen foreslår en EU-retsakt og en henstilling om bekæmpelse af urimelige sagsanlæg mod journalister og menneskerettighedsforkæmpere.

 24. 26. april 2022

  Team Europe øger støtten til de tørkeramte lande på Afrikas Horn, og EU og dets medlemsstater giver tilsagn om i alt 633 mio. EUR til forbedring af fødevaresikkerheden.

 25. 25. april 2022

  Kommissionen foreslår at styrke Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejdes mandat til at indsamle og bevare bevismateriale vedrørende krigsforbrydelser og samarbejde med internationale domstole i denne henseende.

  Formand Ursula von der Leyen og Indiens premierminister, Narendra Modi, lancerer handels- og teknologirådet mellem EU og Indien.

 26. 23. april 2022

  Parlamentet og Rådet når til politisk enighed om forordningen om digitale tjenester. Retsakten fastsætter en ny og hidtil uset standard for onlineplatformes ansvarlighed og bedre beskyttelse af internetbrugere og deres grundlæggende rettigheder.

 27. 20. april 2022

  EU markerer 30 år med humanitære bistands- og civilbeskyttelsesforanstaltninger til hjælp for mennesker i nødsituationer i hele verden.

 28. 9. april 2022

  I forbindelse med det globale donorarrangement og kampagnen "Stand up for Ukraine" indsamles der 9,1 mia. EUR til personer på flugt fra den russiske invasion, både inden for Ukraine og uden for, herunder 1 mia. EUR fra Europa-Kommissionen. Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling giver tilsagn om yderligere 1 mia. EUR.

 29. 8. april 2022

  Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, og den højtstående repræsentant, Josep Borrell, besøger Ukraine og mødes med Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj.

  EU når til enighed om en femte pakke af restriktive foranstaltninger over for Rusland som reaktion på landets brutale aggression mod Ukraine og dets befolkning.

 30. 6. april 2022

  Som reaktion på konsekvenserne af Ruslands aggression mod Ukraine bebuder EU en støttepakke til en værdi af 225 mio. EUR til støtte for fødevaresikkerhed og modstandsdygtighed i Mellemøsten og Nordafrika.

  EU træffer foranstaltninger til støtte for Sahel-regionen og området omkring Tchadsøen i Afrika med et samlet finansieringsbeløb på 554 mio. EUR, der skal anvendes til både at afhjælpe akut fødevareusikkerhed og forbedre fødevaresystemernes bæredygtighed på længere sigt.

 31. 30. marts 2022

  Inden for cirkulær økonomi foreslås der nye regler for at gøre bæredygtige produkter til normen i EU, forbedre cirkulære forretningsmodeller og styrke forbrugernes indflydelse på den grønne omstilling.

 32. 28. marts 2022

  Kommissionen vedtager en henstilling til medlemsstaterne om straks at skride til handling vedrørende ordninger for tildeling af statsborgerskab og opholdsret til investorer i forbindelse med den russiske invasion af Ukraine.

 33. 25. marts 2022

  Kommissionen og USA meddeler, at de i princippet er nået til enighed om en ny transatlantisk databeskyttelsesramme, der vil fremme datastrømme på tværs af Atlanterhavet.

 34. 24. marts 2022

  Parlamentet og Rådet når til politisk enighed om forordningen om digitale markeder. Denne forordning vil sikre retfærdige, åbne og konkurrenceprægede digitale markeder, så digitale virksomheder kan vokse på det indre marked og konkurrere globalt.

 35. 23. marts 2022

  Europa-Kommissionen vedtager midlertidige kriserammebestemmelser, således at medlemsstaterne kan udnytte den fleksibilitet, der er indbygget i statsstøttereglerne, og derved støtte økonomien i forbindelse med Ruslands invasion af Ukraine.

  Kommissionen skitserer muligheder for at dæmpe høje energipriser via fælles gasindkøb og et obligatorisk minimumsniveau for gaslagring.

  Kommissionen fremlægger foranstaltninger, der skal øge den globale fødevaresikkerhed og støtte landbrugere og forbrugere i EU i lyset af de stigende fødevarepriser og inputomkostninger.

 36. 22. marts 2022

  Den første dag, hvor forordningen om et paneuropæisk personligt pensionsprodukt finder anvendelse og dermed baner vejen for en ny frivillig EU-dækkende ordning, der skal hjælpe folk med at spare op til deres pension.

  Kommissionen lancerer en one-stop-shop til støtte for ukrainske forskere.

 37. 21. marts 2022

  EU når til enighed om et strategisk kompas for stærkere sikkerhed og forsvar i EU i det næste årti.

 38. 16. marts 2022

  Kommissionen foreslår ændringer af forordningen om værdipapircentraler for at øge effektiviteten af EU's afviklingsmarkeder og samtidig sikre den finansielle stabilitet, hvilket er et centralt element i handlingsplanen for kapitalmarkedsunionen fra 2020.

 39. 15. marts 2022

  EU indfører en fjerde pakke af økonomiske og individuelle sanktioner i forbindelse med Ruslands militære aggression mod Ukraine.

 40. 11. marts 2022

  "Freeze and Seize"-taskforcen, som blev oprettet af Kommissionen for at sikre en effektiv gennemførelse af EU's sanktioner mod russiske og belarusiske oligarker på EU's område, iværksættes.

 41. 9. marts 2022

  Kommissionen opretter en solidaritetsmekanisme til flytning inden for EU af flygtninge af medicinske grunde under EU-civilbeskyttelsesmekanismen.

  I lyset af situationen i Ukraine og som reaktion på Belarus' involvering i aggressionen indfører EU yderligere målrettede sanktioner.

 42. 8. marts 2022

  Kommissionen foreslår EU-regler til bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet.

  Kommissionen foreslår en samhørighedsaktion for flygtninge i Europa (CARE) for at give EU-lande og regioner mulighed for at yde nødhjælp til mennesker, der flygter fra Ruslands invasion af Ukraine.

 43. 2. marts 2022

  Kommissionen foreslår at aktivere direktivet om midlertidig beskyttelse for at yde hurtig og effektiv bistand til mennesker, der flygter fra krigen i Ukraine.

 44. 28. februar 2022

  EU godkender en tredje pakke af sanktioner mod Rusland.

 45. 25. februar 2022

  EU indfører yderligere individuelle og økonomiske sanktioner som reaktion på Ruslands militære aggression. Denne anden pakke af sanktioner vedrører finans-, energi-, transport- og teknologisektorerne samt visumpolitikken.

 46. 23. februar 2022

  EU opnår enighed om en pakke af sanktioner som reaktion på Ruslands anerkendelse af de ikkeregeringskontrollerede områder i Donetsk oblast og Luhansk oblast i Ukraine som uafhængige enheder og beslutningen om at sende russiske tropper til disse områder.

  Kommissionen foreslår et nyt direktiv om due diligence i forbindelse med virksomheders bæredygtighed, der fastsætter regler for virksomheder om respekt for menneskerettighederne og miljøet i globale værdikæder.

  Kommissionen foreslår en ny europæisk dataforordning med regler om, hvem der kan anvende og tilgå data, der genereres i EU, på tværs af alle økonomiske sektorer, for at sikre retfærdighed i det digitale miljø og åbne muligheder for datadreven innovation.

 47. 19. februar 2022

  Efter Ukraines anmodning om bistand i lyset af de eskalerende trusler fra Rusland aktiverer Det Europæiske Beredskabskoordineringscenter EU-civilbeskyttelsesmekanismen. I juni blev der leveret over 35 000 ton bistand fra alle 27 EU-medlemsstater, Tyrkiet, Norge og Nordmakedonien til Ukraine.

 48. 17.-18. februar 2022

  På topmødet mellem Den Afrikanske Union og EU i Bruxelles når lederne til enighed om en fælles vision for 2030. Dette vil blive understøttet af investeringspakken mellem Afrika og Europa med investeringer til en værdi af 150 mia. EUR.

 49. 15. februar 2022

  EU tager initiativ til et satellitbaseret konnektivitetssystem og sætter skub i indsatsen for rumtrafikstyring med henblik på et mere digitalt og modstandsdygtigt Europa.

  Kommissionen fremlægger foranstaltninger, der skal bidrage til det europæiske forsvar, øge innovationen og mindske strategisk afhængighed. Disse nye initiativer er konkrete skridt hen imod et mere integreret og konkurrencedygtigt europæisk forsvarsmarked, navnlig fordi de vil styrke samarbejdet inden for EU.

 50. 8. februar 2022

  Kommissionen foreslår et omfattende sæt foranstaltninger for at sikre EU's modstandsdygtighed, teknologiske førerposition og forsyningssikkerhed inden for halvlederteknologier og -anvendelser.

 51. 2. februar 2022

  Kommissionen foreslår en standardiseringsstrategi med en ny tilgang, der skal gøre EU's standarder til de førende i verden, fremme dets værdier og føre til et modstandsdygtigt, grønt og digitalt indre marked.

  Kommissionen godkender i princippet en supplerende delegeret retsakt om klima, der under strenge betingelser omfatter specifikke atom- og gasenergiaktiviteter på listen over økonomiske aktiviteter, der er omfattet af EU-klassificeringssystemet. Dette vil bidrage til at fremskynde overgangen fra faste og flydende fossile brændstoffer, herunder kul, til en klimaneutral fremtid.

 52. 1. februar 2022

  Kommissionen foreslår en makrofinansiel nødhjælpspakke på 1,2 mia. EUR til Ukraine.

 53. 27. januar 2022

  Kommissionen vedtager nye retningslinjer for statsstøtte på klima-, miljøbeskyttelses- og energiområdet.

 54. 26. januar 2022

  Kommissionen fremlægger erklæring om digitale rettigheder og principper for alle i EU

 55. 18. januar 2022

  Kommissionen offentliggør en værktøjskasse, der skal hjælpe med at afværge udenlandsk indblanding i forskning og innovation.

  På området for videregående uddannelse vedtager Kommissionen to nye initiativer, der skal gøre universiteterne i EU klar til fremtiden gennem et dybere tværnationalt samarbejde.

 56. 14. januar 2022

  Kommissionen vedtager et forslag til Rådets henstilling om læring med henblik på miljømæssig bæredygtighed.

 57. 1. januar 2022

  Det europæiske ungdomsår begynder.

  20 år med euroen i lommen.

 58. 22. december 2022

  Fair beskatning: Kommissionen foreslår hurtig gennemførelse af den internationale aftale om minimumsbeskatning af multinationale selskaber.

 59. 21. december 2021

  Der foreslås en ny politik til støtte for afvæbning, demobilisering og reintegration af tidligere kombattanter som led i EU's bredere bidrag til fredsopbygning.

 60. 16. december 2021

  En ny dagsorden for genopretning, robusthed og reform fremlægges på topmødet i Det Østlige Partnerskab.

 61. 15. december 2021

  EU og Moldova underskriver en tilskudsaftale på 60 mio. EUR for at hjælpe landet med at håndtere den nuværende alvorlige gaskrise.

  Kommissionens nye strategi for digital finans baner vejen for moderne og strømlinet indberetning af tilsynsdata.

  Kommissionen foreslår en ny EU-ramme for dekarbonisering af gasmarkederne, fremme af brint og reduktion af metanemissioner.

 62. 14. december 2021

  Kommissionen foreslår nye regler for at gøre Schengenområdet uden kontrol ved de indre grænser mere modstandsdygtigt.

  For at støtte omstillingen til renere, grønnere og mere intelligent mobilitet foreslår Kommissionen at modernisere EU's transportsystem.

 63. 9. december 2021

  Kommissionen fremsætter et forslag til forbedring af arbejdsvilkårene for personer, der arbejder via digitale arbejdsplatforme, og offentliggør udkast til retningslinjer for selvstændige enkeltpersoners anvendelse af konkurrencereglerne på kollektive overenskomster.

  Kommissionen foreslår, at listen over "strafbare handlinger i EU" udvides til at omfatte hadefuld tale og hadforbrydelser.

  Kommissionen fremlægger en handlingsplan, der skal hjælpe den europæiske socialøkonomi med at trives og udnytte både dens økonomiske potentiale og dens bidrag til en retfærdig og inklusiv genopretning efter covid-19-pandemien.

 64. 8. december 2021

  Kommissionen foreslår et nyt værktøj til bekæmpelse af bevidst økonomisk pres fra lande uden for EU.

  På topmødet om ernæring med henblik på vækst giver Kommissionen tilsagn om at forbedre ernæringen ved at tilvejebringe finansiering på 2,5 mia. EUR mellem 2021 og 2024.

 65. 1. december 2021

  Kommissionen baner vejen for yderligere digitalisering af EU's retssystemer og gør dem mere tilgængelige og effektive.

  EU lancerer Global Gateway, der er en ny europæisk strategi, som tager sigte på at forbedre intelligente, rene og sikre forbindelser i den digitale sektor og i energi- og transportsektoren og på at styrke sundheds-, uddannelses- og forskningssystemerne i hele verden.

 66. 26. november 2021

  EU og Asien bekræfter på ASEM-topmødet deres partnerskab og fælles engagement i retning af en mere robust genopretning efter pandemien.

 67. 25. november 2021

  Kommissionen foreslår nye foranstaltninger, der skal forbedre virksomhedernes evne til at rejse kapital i hele EU og sikre, at EU's indbyggere får de bedste tilbud på opsparing og investering.

  Kommissionen fastsætter nye love om politisk reklame, valgrettigheder og partifinansiering, der har til formål at beskytte valgintegriteten og den åbne demokratiske debat.

 68. 19. november 2021

  TAIEX (Kommissionens instrument til teknisk bistand og informationsudveksling) fejrer sit 25-års jubilæum. I løbet af de sidste 25 år har den mobiliseret EU's offentlige eksperter over 40 000 gange i forbindelse med 26 000 tiltag og har hjulpet offentlige forvaltninger i EU og resten af verden med at tackle digitale, miljømæssige og sundhedsmæssige udfordringer.

 69. 18. november 2021

  Kommissionen vedtager en meddelelse om en konkurrencepolitik egnet til nye udfordringer, hvori der redegøres for den vigtige rolle, som konkurrencepolitikken spiller for Europas vej mod genopretning og en grøn og digital omstilling samt for et modstandsdygtigt indre marked.

 70. 17. november 2021

  Kommissionen vedtager nye forslag for at standse skovrydning, innovere inden for bæredygtig affaldshåndtering og skabe en sund jordbund for mennesker, natur og klima

 71. 13. november 2021

  Der opnås politisk enighed om at styrke arbejdet i Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme, navnlig inden for overvågning, tidlig varsling, beredskab og indsats.

 72. 2. november 2021

  På COP26-konferencen om klimaændringer fremsætter Kommissionen et tilsagn om 1 mia. EUR til beskyttelse af verdens skove.

 73. 28. oktober 2021

  Det Europæiske Lægemiddelagenturs styrkede mandat, som blev foreslået af Kommissionen, træder i kraft.

 74. 27. oktober 2021

  Kommissionen vedtager en gennemgang af EU's bankregler for sikre, at bankerne i EU bliver mere modstandsdygtige over for potentielle økonomiske chok i fremtiden og fortsat kan bidrage til EU's genopretning efter covid-19-pandemien og til omstillingen til klimaneutralitet.

 75. 13. oktober 2021

  Kommissionen og den højtstående repræsentant/næstformand Josep Borrell fremlægger en tilgang til et stærkere EU-engagement i et fredeligt, bæredygtigt og fremgangsrigt Arktis.

 76. 12. oktober 2021

  Kommissionen udsteder den første grønne obligation til finansiering af den bæredygtige genopretning.

 77. 5. oktober 2021

  Kommissionen fremlægger den hidtil første EU-strategi for bekæmpelse af antisemitisme og fremme af jødisk liv.

 78. 29. september 2021

  Kommissionen vedtager meddelelsen om europæiske missioner, der har til formål at tackle væsentlige udfordringer i forbindelse med sundhed, klima og miljø og at nå ambitiøse og inspirerende mål på disse områder.

 79. 23. september 2021

  Kommissionen foreslår en universaloplader til elektronisk udstyr — et vigtigt skridt i retning af at mindske e-affald og forbrugergener.

 80. 22. september 2021

  Kommissionen vedtager en omfattende gennemgang af EU's forsikringsregler, der hjælper forsikringsselskaber med at opskalere langsigtede investeringer og samtidig sigter mod at gøre forsikrings- og genforsikringssektoren mere modstandsdygtig.

 81. 16. september 2021

  EU foreslår et styrket partnerskab med Indo-Stillehavsregionen for at fremme handel, investeringer og konnektivitet.

  Kommissionen opretter EU's Myndighed for Kriseberedskab og ‑indsats på Sundhedsområdet (HERA) for at forebygge, opdage og hurtigt sætte ind over for sundhedskriser.

  Kommissionen foreslår en vej mod det digitale årti, som skal bidrage til realiseringen af EU's digitale omstilling inden 2030

  Kommissionen vedtager sin hidtil første henstilling om journalisters sikkerhed.

 82. 15. september 2021

  Europa-Kommissionen vedtager meddelelsen om det nye europæiske Bauhaus, der fastlægger de rammer, centrale principper og vigtigste foranstaltninger, der skal fremme initiativet.

8. SEPTEMBER 2022
Unionens Tilstand 2022 - Tidslinje

 

Følg talen om Unionens tilstand på de sociale medier