Põhisisu juurde
President Von der Leyen state of the union banner
2022. aasta kõne Euroopa Liidu olukorrast

14. september 2022

Von der Leyeni juhitav komisjon: 2021–2022

2019. aasta detsembris võttis von der Leyeni komisjon uue ja ambitsioonika suuna keskkonnahoidlikuma, digitaalsema ja õiglasema Euroopa Liidu suunas. EL on püsinud sel kursil ning jätkanud kõigi kuue üldeesmärgi saavutamist, hallates samal ajal kahte enneolematut kriisi – koroonaviiruse pandeemiat ning Venemaa põhjendamatut ja provotseerimata sõda Ukraina vastu.

Siin on tagasivaade möödunud aastale. Sellesse perioodi jäid meetmed Ukraina toetamiseks ja ELi sõltuvuse vähendamiseks Venemaa fossiilkütustest, samuti töö meie poliitiliste prioriteetide saavutamiseks. Samal ajal tugevdasime ka ELi vastupanuvõimet meie kodanike hüvanguks.

8. SEPTEMBER 2022
Olukord Euroopa Liidus 2022 - Saavutused

 

Saavutuste loetelu

Man installing solar panels

Euroopa 2050. aastaks esimeseks kliimaneutraalseks maailmajaoks saamise tegevuskava

Olulised hetked

 1. 19. juuli 2022

  Euroopa Liit alustab ühinemisläbirääkimisi Albaania ja Põhja-Makedooniaga.

 2. 13. juuli 2022

  2022. aasta aruanne õigusriigi kohta – komisjon esitab liikmesriikidele konkreetsed soovitused.

 3. 5. juuli 2022

  Komisjon võtab vastu Euroopa uue innovatsioonikava, et seada EL süvatehnoloogia innovatsiooni ja idufirmade uue laine esirinda.

 4. 1. juuli 2022

  Uued rändluseeskirjad jõustuvad õigel ajal, et kodanikud saaksid jätkuvalt „rännelda nagu kodus“.

 5. 30. juuni 2022

  Komisjoni president von der Leyen ja Uus-Meremaa peaminister Jacinda Ardern teatavad laiaulatusliku kaubanduslepingu üle peetavate läbirääkimiste lõpuleviimisest.

  Euroopa Parlament ja ELi liikmesriigid jõuavad poliitilisele kokkuleppele uue määruse suhtes, mis käsitleb välisriigi subsiidiumide põhjustatud moonutusi ühtsel turul.

  Digirahandus: Kaasseadusandjad jõuavad kokkuleppele Euroopa krüptovarade määruses. See uus õigusraamistik kaitseb tarbijaid, turu usaldusväärsust ja finantsstabiilsust, võimaldades samal ajal jätkuvat innovatsiooni krüptovarasektoris.

 6. 24. juuni 2022

  EL avaldab ookeanide majandamise uuendatud tegevuskava.

 7. 23. juuni 2022

  Euroopa Ülemkogu Brüsseli kohtumise eel toimub ELi ja Lääne-Balkani juhtide kohtumine.

  ELi riigijuhid annavad Ukrainale ja Moldovale kandidaatriigi staatuse.

 8. 22. juuni 2022

  Komisjon võtab vastu ettepanekud Euroopa looduse taastamiseks 2050. aastaks ja pestitsiidide kasutamise vähendamiseks poole võrra 2030. aastaks.

 9. 16. juuni 2022

  Komisjoni 2021. aasta mai suuniste põhjal lepitakse kokku uues desinformatsiooni tegevusjuhendis.

 10. 7. juuni 2022

  Jõutakse poliitilisele kokkuleppele ettepaneku suhtes, mis käsitleb soolist tasakaalu äriühingute juhtorganites.

 11. 3. juuni 2022

  EL lepib kokku Venemaa vastu suunatud sanktsioonide kuuendas paketis. Muu hulgas keelatakse suurem osa Venemaa nafta impordist.

 12. 25. mai 2022

  Komisjon teeb ettepaneku eeskirjade kohta, mis käsitlevad sanktsioonide rikkumise kriminaliseerimist ning sanktsioone rikkuvate isikute ja muude kurjategijate vara arestimist ja konfiskeerimist.

 13. 23. mai 2022

  Komisjon võtab vastu transpordialase hädaolukorra lahendamise kava, milles sätestatakse konkreetsed meetmed ELi transpordi kaitsmiseks kriisi ajal.

 14. 18. mai 2022

  Komisjon tutvustab kava ELi koheste meetmete kohta, et vähendada Ukraina rahastamispuudujääki ja toetada riigi pikemaajalist ülesehitamist.

  EL käivitab Pärsia lahe riikidega strateegilise partnerluse, millega laiendada ja süvendada koostööd Pärsia lahe koostöönõukogu ja selle liikmesriikidega.

  Komisjon ja kõrge esindaja esitavad kaitseinvesteeringute puudujääkide analüüsi ning teevad ettepanekuid täiendavate meetmete kohta, mida on vaja Euroopa kaitsevaldkonna tööstusliku ja tehnoloogilise baasi tugevdamiseks.

  EL esitab kava „REPowerEU“, et kiiresti vähendada sõltuvust Venemaa fossiilkütustest ja kiirendada rohepööret.

 15. 13. mai 2022

  Saavutatakse poliitiline kokkulepe võrgu- ja infosüsteemide küberturvalisust käsitlevate uute normide suhtes, millega tagatakse kodanike ja ettevõtjate turvalisus ning kindlustunne põhiteenuste vastu.

 16. 12. mai 2022

  Komisjon teeb ettepaneku luua solidaarsuskoridorid, et aidata Ukrainal põllumajandustooteid eksportida.

  Tokyos toimub ELi ja Jaapani 28. tippkohtumine. Osalejad kinnitavad tihedaid ja laiaulatuslikke suhteid ning käivitavad digipartnerluse.

  Teisel ülemaailmsel COVID-19 tippkohtumisel lubab komisjon kiirendada vaktsiinide ja muude COVID-19 meetmete kasutuselevõttu Aafrikas ning eraldada veel 400 miljoni euro eest abi.

 17. 11. mai 2022

  Komisjon esitab uue õigusakti ettepaneku, millega ennetada ja tõkestada laste seksuaalset väärkohtlemist internetis.

  Äriühingute maksustamine: Komisjon teeb ettepaneku omakapitali maksusoodustuse kohta, et aidata ettevõtetel kasvada ning muutuda tugevamaks ja vastupidavamaks.

 18. 10. mai 2022

  Jõutakse poliitilisele kokkuleppele digitaalse tegevuskerksuse määruse suhtes, millega muuta finantssüsteem küberrünnete ja muude digiriskide suhtes vastupidavamaks.

 19. 9.–10. mai 2022

  EL korraldab kuuenda Brüsseli konverentsi teemal „Süüria ja piirkonna tuleviku toetamine“. EL mobiliseerib abi süürlastele ja naaberriikide vastuvõtvatele kogukondadele. 2022. aastal ja pärast seda lubatakse anda abi kokku 6,4 miljardi euro eest. Sellest summast lubab EL anda üle 4,8 miljardi euro, millest omakorda üle 3,1 miljardi annab komisjon.

 20. 9. mai 2022

  Euroopa tuleviku konverents lõpetab töö. Aasta aega kestnud arutelu ja koostöö kodanike ja poliitikute vahel kulmineerub 49 ettepanekuga ja enam kui 320 meetmega, mida ELi institutsioonid peavad võtma.

 21. 3. mai 2022

  Komisjon käivitab ühtse Euroopa terviseandmeruumi. See annab inimestele võimaluse kontrollida ja kasutada oma terviseandmeid koduriigis ja teistes liikmesriikides ning edendab ühtset turgu digitaalsete tervishoiuteenuste ja -toodete jaoks.

 22. 28. aprill 2022

  EL teeb koos rahvusvaheliste partneritega avalduse interneti tuleviku kohta.

 23. 27. aprill 2022

  Komisjon teeb ettepaneku seadusliku rände poliitika kohta. See hõlmab algatusi, mis toovad kasu ELi majandusele, tugevdavad koostööd kolmandate riikidega ja parandavad pikas perspektiivis rände üldist haldamist.

  Komisjon teeb ettepaneku võtta vastu ELi direktiiv ja soovitus, mille abil kaitsta ajakirjanikke ja inimõiguste kaitsjaid kuritarvituslike hagide eest.

 24. 26. aprill 2022

  Suurendatakse Euroopa tiimi toetust põuast mõjutatud Aafrika Sarve riikidele ning EL ja liikmesriigid eraldavad toiduga kindlustatuse parandamiseks kokku 633 miljonit eurot.

 25. 25. aprill 2022

  Komisjon teeb ettepaneku suurendada Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Ameti volitusi koguda ja säilitada tõendeid sõjakuritegude kohta ning teha selles küsimuses koostööd rahvusvaheliste kohtutega.

  President von der Leyen ja India peaminister Narendra Modi käivitavad ELi-India kaubandus- ja tehnoloogianõukogu.

 26. 23. aprill 2022

  Parlament ja nõukogu jõuavad digiteenuste määruse suhtes poliitilisele kokkuleppele. Et kaitsta paremini internetikasutajaid ja nende põhiõigusi, kehtestatakse määrusega veebiplatvormide vastutuse seninägemata nõudlik standard.

 27. 20. aprill 2022

  EL tähistab 30 aasta möödumist ajast, kui alustati humanitaarabi- ja elanikkonnakaitseoperatsioone, millega on aidatud hädas olevaid inimesi kõikjal maailmas.

 28. 9. aprill 2022

  Kampaaniaga „Stand Up for Ukraine“ ja selle raames toimunud rahastajate konverentsil kogutakse 9,1 miljardit eurot Venemaa invasiooni eest Ukrainas ümber asunud ning riigist lahkunud põgenikele. Sellest miljardi lubab anda Euroopa Komisjon. Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank lubab eraldada veel miljard eurot.

 29. 8. aprill 2022

  Komisjoni president Ursula von der Leyen ja kõrge esindaja Josep Borrell külastavad Ukrainat ja kohtuvad Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõiga.

  EL lepib kokku viiendas sanktsioonipaketis Venemaa vastu, kes tungis jõhkralt kallale Ukrainale ja selle rahvale.

 30. 6. aprill 2022

  Arvestades Venemaa agressiooni Ukrainas ja selle mõju, teatab EL 225 miljoni euro suurusest toetuspaketist, millega tugevdada toiduga kindlustatust ja vastupanuvõimet Lähis-Idas ja Põhja-Aafrikas.

  EL võtab meetmeid, millega toetada Aafrika Saheli ja Tšaadi järve piirkondi kokku 554 miljoni euroga, mida kasutatakse nii terava toiduga kindlustamatuse probleemi lahendamiseks kui ka toidusüsteemide kestlikkuse suurendamiseks pikemas perspektiivis.

 31. 30. märts 2022

  Tehakse ettepanek kehtestada uued normid ringmajanduse valdkonnas, et muuta kestlikud tooted ELis normiks, parandada ringluspõhiseid ärimudeleid ja võimestada tarbijaid rohepöörde elluviimisel.

 32. 28. märts 2022

  Komisjon annab liikmesriikidele soovituse võtta seoses Venemaa sissetungiga Ukrainasse viivitamata meetmeid investoritele kodakondsuse ja elamisloa andmise kavade suhtes.

 33. 25. märts 2022

  Komisjon ja Ameerika Ühendriigid teatavad, et nad on põhimõtteliselt kokku leppinud uues Atlandi-üleses andmekaitseraamistikus, mis soodustab Atlandi-üleseid andmevooge.

 34. 24. märts 2022

  Parlament ja nõukogu jõuavad digiteenuste määruse suhtes poliitilisele kokkuleppele. Määrusega tagatakse digiettevõtetele õiglased, avatud ja konkurentsipõhised digiturud, et nad saaksid ühtsel turul kasvada ja üleilmselt konkureerida.

 35. 23. märts 2022

  Komisjon võitab vastu ajutise kriisiraamistiku, mis võimaldab liikmesriikidel kasutada riigiabi eeskirjadega ette nähtud paindlikkust, et toetada majandust olukorras, kus Venemaa on Ukrainasse tunginud.

  Komisjon kaardistab võimalused leevendada ühiste gaasiostude ja gaasi hoiustamise miinimumkohustuse abil kõrgete energiahindade mõju.

  Komisjon esitab meetmed ülemaailmse toiduga kindlustatuse suurendamiseks ning põllumajandustootjate ja tarbijate toetamiseks ELis, kuna toiduainete hinnad ja tootmiskulud on kasvanud.

 36. 22. märts 2022

  Hakatakse kohaldama üleeuroopalise personaalse pensioni määrust, mis sillutab teed uuele vabatahtlikule kogu ELi hõlmavale skeemile, millega aidata inimestel pensionipõlveks raha koguda.

  Komisjon käivitab Ukraina teadlaste toetamiseks ühtse kontaktpunkti.

 37. 21. märts 2022

  EL lepib kokku strateegilises kompassis ELi julgeoleku ja kaitse tugevdamiseks järgmisel kümnendil.

 38. 16. märts 2022

  Komisjon teeb ettepaneku muuta väärtpaberite keskdepositooriumide määrust, et suurendada ELi arveldusturgude tõhusust, tagades samal ajal finantsstabiilsuse. See on kapitaliturgude liidu 2020. aasta tegevuskava põhielement.

 39. 15. märts 2022

  Seoses Venemaa sõjalise agressiooniga Ukraina vastu kehtestab EL neljanda individuaalsete ja majandussanktsioonide paketi.

 40. 11. märts 2022

  Käivitatakse komisjoni loodud varade külmutamise ja arestimise töökond, et tagada nimekirja kantud Venemaa ja Valgevene oligarhide vastu suunatud ELi sanktsioonide tõhus rakendamine kogu ELi territooriumil.

 41. 9. märts 2022

  Komisjon loob ELi elanikkonnakaitse mehhanismi raames solidaarsusmehhanismi arstiabi vajavate pagulaste teise liikmesriiki toimetamiseks.

  Võttes arvesse olukorda Ukrainas ja vastuseks Valgevene osalemisele agressioonis, kehtestab EL täiendavad sihitatud sanktsioonid.

 42. 8. märts 2022

  Komisjon teeb ettepaneku kehtestada kogu ELi hõlmavad normid naistevastase vägivalla ja perevägivalla tõkestamiseks.

  Komisjon võtab vastu ettepaneku, mis käsitleb ühtekuuluvusmeetmeid pagulaste toetamiseks Euroopas ning võimaldab liikmesriikidel ja piirkondadel anda erakorralist toetust inimestele, kes põgenevad Ukrainast Venemaa sissetungi eest.

 43. 2. märts 2022

  Komisjon tegi ettepaneku aktiveerida ajutise kaitse direktiiv, et pakkuda kiiret ja tõhusat abi Ukraina sõja eest põgenevatele inimestele.

 44. 28. veebruar 2022

  EL kiidab heaks kolmanda Venemaa-vastaste sanktsioonide paketi.

 45. 25. veebruar 2022

  EL kehtestab täiendavad individuaalsed ja majandussanktsioonid, et reageerida Venemaa sõjalisele agressioonile Ukraina vastu. Teine sanktsioonipakett hõlmab finants-, energeetika-, transpordi- ja tehnoloogiasektorit ning viisapoliitikat.

 46. 23. veebruar 2022

  EL lepib kokku esimeses Venemaa-vastases sanktsioonide paketis, kuna Venemaa tunnustab sõltumatute üksustena Ukraina valitsuse kontrolli alt välja jäänud Donetski ja Luhanski oblasti alasid ning on saatnud oma väed nendesse piirkondadesse.

  Komisjon teeb ettepaneku võtta vastu uus direktiiv, milles käsitletakse ettevõtete kestlikkusega seotud hoolsuskohustust, millega kehtestatakse ettevõtetele normid ülemaailmsetes väärtusahelates inimõiguste ja keskkonnaga arvestamise kohta.

  Komisjon teeb ettepaneku võtta vastu uus ELi andmemäärus, millega reguleeritakse muu hulgas seda, kes saab eri majandussektorites ELis loodud andmeid kasutada ja neile juurde pääseda, et tagada õiglane digikeskkond ja luua võimalusi andmepõhiseks innovatsiooniks.

 47. 19. veebruar 2022

  Pärast Ukraina abitaotlust seoses kasvava ohuga Venemaa poolt aktiveerib Euroopa hädaolukordadele reageerimise koordineerimiskeskus ELi elanikkonnakaitse mehhanismi. Juuniks on ELi 27 liikmesriigist, Türgist, Norrast ja Põhja-Makedooniast Ukrainale saadetud 35 000 tonni abi.

 48. 17.–18. veebruar 2022

  Aafrika Liidu ja ELi tippkohtumisel Brüsselis lepivad juhid kokku ühises visioonis 2030. aastaks. Seda toetatakse Aafrika-Euroopa investeerimispaketiga, mille investeeringute maht on 150 miljardit eurot.

 49. 15. veebruar 2022

  EL loob satelliidipõhise ühenduvussüsteemi ja tõhustab kosmoseliikluse korraldamist digitaalsema ja tugevama Euroopa nimel.

  Komisjon esitab meetmed, millega aidata kaasa Euroopa kaitsele, suurendada innovatsiooni ja vähendada strateegilist sõltuvust. Uute algatustega astutakse konkreetseid samme integreerituma ja konkurentsivõimelisema Euroopa kaitseturu poole, tõhustades eelkõige ELi-sisest koostööd.

 50. 8. veebruar 2022

  Komisjon pakub välja tervikliku meetmekogumi, et tagada ELi vastupidavus, tehnoloogiline juhtpositsioon ja varustuskindlus pooljuhttehnoloogiate ja -rakenduste valdkonnas.

 51. 2. veebruar 2022

  Komisjon teeb ettepaneku standardimisstrateegia kohta, milles sisalduvate uute põhimõtetega edendada väärtustele ning ühtse turu elujõulisele, keskkonnahoidlikule ja digitaalsele toimimisele rajanevate ELi standardite ülemaailmset juhtpositsiooni.

  Komisjon kiidab põhimõtteliselt heaks täiendava kliimaalase delegeeritud õigusakti, millega lisatakse rangetel tingimustel konkreetsed tuuma- ja gaasienergiaalased tegevused ELi taksonoomiaga hõlmatud majandustegevuste loetellu. Sellega kiirendatakse üleminekut tahkete ja vedelate fossiilkütuste, sh kivisöe kasutamiselt kliimaneutraalsusele.

 52. 1. veebruar 2022

  Komisjon teeb ettepaneku eraldada Ukrainale 1,2 miljardi euro suurune erakorralise makromajandusliku finantsabi pakett.

 53. 27. jaanuar 2022

  Komisjon võtab vastu uued suunised kliima, keskkonnakaitse ja energeetikaga seotud riigiabi kohta.

 54. 26. jaanuar 2022

  Komisjon esitab kõigi ELi elanike huvides digiõiguste ja -põhimõtete deklaratsiooni.

 55. 18. jaanuar 2022

  Komisjon avaldab töövahendi, millega aidata leevendada välissekkumist teadusuuringutesse ja innovatsiooni.

  Kõrghariduse valdkonnas võtab komisjon vastu kaks uut algatust, millega valmistada ELi ülikoolid tihedama riikidevahelise koostöö kaudu tulevikuks paremini ette.

 56. 14. jaanuar 2022

  Komisjon esitab ettepaneku võtta vastu nõukogu soovitus keskkonnasäästlikkust toetava õppe kohta.

 57. 1. jaanuar 2022

  Algab Euroopa noorteaasta.

  20 aastat eurot.

 58. 22. detsember 2022

  Õiglane maksustamine: komisjon teeb ettepaneku võtta kiiresti üle hargmaiste ettevõtjate madalaimat maksustamistaset käsitlev rahvusvaheline leping.

 59. 21. detsember 2021

  Osana ELi laiemast panusest rahu kindlustamisse tehakse ettepanek uute põhimõtete kohta, mille alusel toetada endiste võitlejate desarmeerimist, demobiliseerimist ja taasintegreerimist.

 60. 16. detsember 2021

  Idapartnerluse tippkohtumisel esitatakse taaste- ja vastupidavusreformi uuendatud tegevuskava.

 61. 15. detsember 2021

  EL ja Moldova kirjutavad alla 60 miljoni euro suurusele toetuslepingule, et aidata riigil toime tulla praeguse tõsise gaasikriisiga.

  Komisjoni uue digirahanduse strateegia tuules ajakohastatakse ja ühtlustatakse järelevalveandmete esitamist.

  Komisjon esitab ettepanekud gaasiturgude CO2-heite vähendamiseks, vesiniku kasutuselevõtu kiirendamiseks ning metaaniheite vähendamiseks.

 62. 14. detsember 2021

  Komisjon teeb ettepaneku uute eeskirjade kohta, millega muuta sisepiirikontrollita Schengeni ala tugevamaks.

  Komisjon teeb ettepaneku ajakohastada ELi transpordisüsteemi, et toetada üleminekut puhtamale, keskkonnahoidlikumale ja arukamale liikuvusele.

 63. 9. detsember 2021

  Komisjon teeb ettepaneku parandada digitaalsete tööplatvormide kaudu töötavate inimeste töötingimusi ning avaldab suuniste kavandi konkurentsieeskirjade kohaldamise kohta füüsilisest isikust ettevõtjate kollektiivlepingute suhtes.

  Komisjon teeb ettepaneku laiendada ELi kuritegude loetelu, lisades sinna vaenukõne ja -kuriteod.

  Komisjon esitab tegevuskava, et aidata Euroopa sotsiaalmajandusel jõudsalt areneda ja kasutada ära nii selle majanduslikku potentsiaali kui ka panust õiglasesse ja kaasavasse taastumisse COVID-19 pandeemiast.

 64. 8. detsember 2021

  Komisjon paneb ette uue instrumendi, millega hakata vastu kolmandate riikide tahtlikule majandussurvele.

  Toitumise ja majanduskasvu seostele pühendatud tippkohtumisel lubab komisjon investeerida aastatel 2021–2024 vaegtoitumuse vähendamiseks 2,5 miljardit eurot.

 65. 1. detsember 2021

  Komisjon teeb ettevalmistusi ELi kohtusüsteemide edasiseks digiüleminekuks, et muuta need ligipääsetavamaks ja tõhusamaks.

  EL käivitab uue Euroopa strateegia Global Gateway, mille eesmärk on arendada digi-, energeetika- ja transpordisektoris arukaid, puhtaid ja turvalisi ühendusi ning tugevdada tervishoiu-, haridus- ja teadussüsteeme kõikjal maailmas.

 66. 26. november 2021

  ASEMi tippkohtumisel kinnitavad EL ja Aasia partnerlust ja pühendumist pandeemiast tugevamana taastumisele.

 67. 25. november 2021

  Komisjon teeb ettepaneku võtta uusi meetmeid, et parandada ettevõtete suutlikkust kaasata kapitali kõikjal ELis ning tagada, et ELis elavad inimesed saavad oma säästude ja investeeringute jaoks parimad pakkumised.

  Komisjon kehtestab poliitilise reklaami, valimisõiguste ja erakondade rahastamise kohta uued õigusaktid, mille eesmärk on kaitsta valimiste usaldusväärsust ja avatud demokraatlikku arutelu.

 68. 19. november 2021

  TAIEX (komisjoni tehnilise abi ja teabevahetuse vahend) saab 25-aastaseks. Viimase kahe ja poole aastakümne jooksul on komisjon kaasanud üle 40 000 korra ja enam kui 26 000 juhtumi puhul ELi avaliku sektori eksperte, et aidata ELi ja muu maailma haldusasutustel lahendada digi-, keskkonna- ja terviseprobleeme.

 69. 18. november 2021

  Komisjon võtab vastu teatise uute probleemide lahendamist toetava konkurentsipoliitika kohta, milles kirjeldatakse konkurentsipoliitika olulist rolli Euroopa majanduse taastamisel, rohe- ja digipöördes ning vastupidava ühtse turu kujundamisel.

 70. 17. november 2021

  Komisjon võtab vastu uued ettepanekud, et peatada raadamine, uuendada säästvat jäätmekäitlust ning tagada inimeste, looduse ja kliima jaoks vajalik hea mullaseisund.

 71. 13. november 2021

  Jõutakse poliitilisele kokkuleppele tugevdada Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse tööd, eelkõige seire, varajase hoiatamise, valmisoleku ja reageerimise valdkonnas.

 72. 2. november 2021

  COP26 kliimamuutuste konverentsil lubab komisjon eraldada miljard eurot maailma metsade kaitseks.

 73. 28. oktoober 2021

  Jõustub komisjoni ettepanek Euroopa Ravimiameti suuremate volituste kohta.

 74. 27. oktoober 2021

  Komisjon võtab vastu läbi vaadatud panganduseeskirjad, millega tagatakse ELis tegutsevate pankade suurem vastupidavus võimalike tulevaste majandusšokkide suhtes ning aidatakse Euroopal taastuda COVID-19 pandeemiast ja liikuda kliimaneutraalsuse poole.

 75. 13. oktoober 2021

  Komisjon ja kõrge esindaja / asepresident Josep Borrell esitavad lähenemisviisi ELi jõulisemaks tegevuseks rahumeelse, kestliku ja jõuka Arktika nimel.

 76. 12. oktoober 2021

  Komisjon annab välja esimese rohelise võlakirja, et rahastada majanduse kestlikku taastumist.

 77. 5. oktoober 2021

  Komisjon tutvustab esimest ELi antisemitismivastase võitluse ja juudi eluviisi edendamise strateegiat.

 78. 29. september 2021

  Komisjon võtab vastu teatise Euroopa missioonide kohta, milles käsitletakse olulisi tervise-, kliima- ja keskkonnaprobleeme, et saavutada nendes valdkondades ambitsioonikad ja inspireerivad eesmärgid.

 79. 23. september 2021

  Komisjon teeb ettepaneku elektroonikaseadmete ühtse laadija kohta. See on oluline samm elektroonikaromude vähendamiseks ja tarbijate mugavuse suurendamiseks.

 80. 22. september 2021

  Komisjon võtab vastu põhjalikult läbi vaadatud ELi kindlustuseeskirjad, et aidata kindlustusandjatel suurendada pikaajalisi investeeringuid ning muuta kindlustus- ja edasikindlustussektor vastupidavamaks.

 81. 16. september 2021

  EL teeb ettepaneku tugevdada partnerlust India ja Vaikse ookeani piirkonnaga, et edendada kaubandust, investeeringuid ja ühenduvust.

  Komisjon loob ELi tervisealasteks hädaolukordadeks valmisoleku ja neile reageerimise asutuse (HERA), et ennetada ja avastada tervisega seotud hädaolukordi ning neile kiiresti reageerida.

  Komisjon paneb ette poliitikaprogrammi „Tee digikümnendisse“, et tagada ELi edukas digipööre 2030. aastaks.

  Komisjon võtab vastu oma esimese soovituse ajakirjanike turvalisuse kohta.

 82. 15. september 2021

  Euroopa Komisjon võtab vastu teatise uue Euroopa Bauhausi algatuse kohta, sätestades raamistiku, aluspõhimõtted ja põhimeetmed, mis aitavad seda algatust edasi arendada.

8. SEPTEMBER 2022
Olukord Euroopa Liidus 2022 - Ajatelg

 

Jälgige kõnet Euroopa Liidu olukorrast sotsiaalmeedia vahendusel