Gå til hovedindholdet
Illustrative image
Skabelse af en Union med lige muligheder

Mod et mere retfærdigt samfund

Udnyttelse af vores fulde potentiale

Med de demografiske udfordringer, vi står over for i dag, er vi nødt til at styrke og udnytte potentialet hos alle medlemmer af vores mangfoldige samfund. Der skal være de samme muligheder for alle, der deler de samme ambitioner, og dette har været en af von der Leyen-Kommissionens hovedprioriteter. At skabe en verden med ligestilling mellem kønnene er et centralt mål, der er integreret i EU's optræden udadtil.

Ligestilling
er en kerneværdi i ethvert demokrati
14 %
Kønsbestemt lønforskel
30 %
Kønsbestemt pensionsforskel

Mod ligestilling mellem kønnene

Skabelse af et inklusivt samfund

Europa-Kommissionen lægger stor vægt på at sikre et pluralistisk og inklusivt samfund med ligestilling mellem kønnene, hvor LGBTIQ+-personer, minoriteter og mennesker med handicap behandles lige. En særlig ligestillingstaskforce arbejder på at integrere ligestilling på alle politikområder. Kommissionen arbejder sammen med medlemsstaterne om at udarbejde, vedtage og gennemføre nationale LGBTIQ+- og antiracismehandlingsplaner. Som traktaternes vogter tøver Kommissionen ikke med at indlede traktatbrudsprocedurer i tilfælde af overtrædelser af de grundlæggende rettigheder, således som det f.eks. er sket i forbindelse med krænkelser af LGBTIQ+-samfundet i Ungarn og Polen.

 1. Oktober 2021
  Bekæmpelse af antisemitisme

  EU-strategien for bekæmpelse af antisemitisme og fremme af jødisk liv omfatter en række foranstaltninger for at optrappe indsatsen mod alle former for antisemitisme — men også for for første gang nogensinde at fremme jødisk kulturarv og bekæmpe antisemitisme uden for EU. Medlemsstaterne er nu ved at udarbejde nationale handlingsplaner, som vil være klar inden udgangen af 2022.

 2. December 2021
  Kriminalisering af hadefuld tale og hadforbrydelser

  Kommissionen har taget de første skridt til at udvide listen over strafbare handlinger i EU, så den også omfatter hadefuld tale og hadforbrydelser.

 3. Marts og april 2022
  Gennemførelse af LGBTIQ+- og antiracismehandlingsplaner

  Kommissionen har udstukket retningslinjer med henblik på udarbejdelse, vedtagelse og gennemførelse af nationale antiracisme- og LGBTIQ+-handlingsplaner.

Ingen plads til
forskelsbehandling i EU
43 %
af LGBTIQ+-personer følte sig udsat for forskelsbehandling i 2019
Over halvdelen
af personer med handicap siger, at de i 2019 har oplevet at blive udsat for forskelsbehandling.

Ingen må lades i stikken

Støtte til børn i hele EU

Bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn

 • I maj 2022 fremsatte Kommissionen forslag til ny EU-lovgivning for at forebygge og bekæmpe seksuelt misbrug af børn online. De foreslåede EU-regler vil forpligte tjenesteudbydere til at afsløre, indberette og fjerne materiale vedrørende seksuelt misbrug af børn.
 • Et nyt uafhængigt EU-center for forebyggelse og bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn vil arbejde tæt sammen med de nationale retshåndhævende myndigheder, Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde og støttegrupper med henblik på at redde ofre og styrke deres stilling samt retsforfølge gerningsmændene.

Bedre internet for børn

 • I 2022 vedtog Kommissionen også en ny europæisk strategi for et bedre internet for børn.
 • Der er også trådt regler om fjernelse af terrorrelateret onlineindhold i kraft.

Bekæmpelse af dårlige sociale forhold og eksklusion

Ansvarsfraskrivelse: Dataene på denne side er senest opdateret den 31. august 2022

Fremskridt på andre områder

Footer banner SOTEU 2022
resultater

opnået af von der Leyen-Kommissionens