Gå direkt till innehållet
President Von der Leyen state of the union banner
Tillståndet i unionen 2022

14 september 2022

von der Leyen-kommissionen 2021–2022

I december 2019 stakade von der Leyen-kommissionen ut en ny och ambitiös kurs mot ett grönare och mer digitalt och rättvist EU. EU har hållit kursen och nått resultat på de sex övergripande områdena, samtidigt som man har hanterat två kriser utan motstycke – covid-19-pandemin och Rysslands orättfärdiga och oprovocerade krig mot Ukraina.

Här är en tillbakablick på det gångna året med bland annat insatserna för att stödja Ukraina och minska EU:s beroende av rysk gas och arbetet med våra politiska prioriteringar. Allt detta har vi gjort samtidigt som vi har stärkt EU:s resiliens till gagn för invånarna.

10 SEPTEMBER 2021
Tillståndet i unionen 2021 – Viktiga resultat 2020–2021

 

Viktiga resultat

Wind turbine
Säker och hållbar energi till rimliga priser i EU
A new Treaty for Europe

EU ska främja inkluderande samhällen och kämpa mot diskriminering, fördomar och könsbaserat våld.

Tidslinje

 1. 19 juli 2022

  EU inleder anslutningsförhandlingar med Albanien och Nordmakedonien.

 2. 13 juli 2022

  2022 års rapport om rättsstatsprincipen: Kommissionen utfärdar särskilda rekommendationer till medlemsländerna.

 3. 5 juli 2022

  Kommissionen antar en ny europeisk agenda för innovation så att EU kan ta täten i den nya vågen av teknikintensiv innovation och uppstartsföretag.

 4. 1 juli 2022

  De nya roamingreglerna träder i kraft i god tid så att EU-invånarna kan fortsätta att använda mobilen som hemma när de besöker andra EU-länder.

 5. 30 juni 2022

  Kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och Nya Zeelands premiärminister Jacinda Ardern meddelar att förhandlingarna om ett övergripande handelsavtal har slutförts.

  Europaparlamentet och EU-länderna når en politisk överenskommelse om en ny förordning för att ta itu med snedvridningar på den inre marknaden på grund av utländska subventioner.

  Digitalisering av finanssektorn: Europaparlamentet och rådet når en överenskommelse om en EU-förordning om kryptotillgångar. Reglerna ska skydda konsumenterna, marknadens integritet och den finansiella stabiliteten och samtidigt bidra till innovation inom kryptotillgångssektorn.

 6. 24 juni 2022

  EU presenterar den förnyade agendan för internationell världshavsförvaltning.

 7. 23 juni 2022

  EU:s och västra Balkans ledare träffas inför Europeiska rådets möte i Bryssel.

  EU:s ledare beviljar Ukraina och Moldavien status som kandidatland.

 8. 22 juni 2022

  Kommissionen antar förslag för att återställa Europas natur till 2050 och halvera användningen av bekämpningsmedel till 2030.

 9. 16 juni 2022

  En ny uppförandekod om desinformation antas på grundval av kommissionens riktlinjer från maj 2021.

 10. 7 juni 2022

  En politisk överenskommelse nås om ett förslag om en jämnare könsfördelning i företagsstyrelser.

 11. 3 juni 2022

  EU enas om ett sjätte sanktionspaket mot Ryssland, bland annat ett omfattande förbud mot import av rysk olja.

 12. 25 maj 2022

  Kommissionen föreslår regler om att kriminalisera brott mot sanktionerna mot Ryssland och om frysning och förverkande av tillgångar som tillhör dels personer som bryter mot sanktionerna, dels andra brottslingar.

 13. 23 maj 2022

  Kommissionen antar en beredskapsplan för transportsektorn med konkreta åtgärder för att skydda EU:s transporter i kristider.

 14. 18 maj 2022

  Kommissionen presenterar EU:s omedelbara åtgärder för att ta itu med Ukrainas finansieringsunderskott och långsiktiga återuppbyggnad.

  EU presenterar ett strategiskt partnerskap med Gulfstaterna i syfte att bredda och fördjupa sitt samarbete med Gulfstaternas samarbetsråd och dess medlemsländer.

  Kommissionen och EU:s utrikesrepresentant lägger fram en analys av investeringsbristerna på försvarsområdet, och föreslår ytterligare åtgärder för att stärka basen för EU:s försvarsindustri och försvarsteknik.

  EU lägger fram planen RepowerEU för att snabbt minska beroendet av ryska fossila bränslen och påskynda den gröna omställningen.

 15. 13 maj 2022

  En politisk överenskommelse nås om nya it-säkerhetsregler i nätverks- och informationssystem så att invånare och företag skyddas och kan lita på viktiga tjänster.

 16. 12 maj 2022

  Kommissionen föreslår att det inrättas solidaritetskorridorer för att hjälpa Ukraina att exportera jordbruksprodukter.

  EU och Japan håller sitt 28:e toppmöte i Tokyo. Länderna bekräftar sina nära och omfattande förbindelser och lanserar ett digitalt partnerskap.

  Vid det andra globala toppmötet om covid-19 lovar kommissionen att anslå ytterligare 400 miljoner euro för att påskynda vaccinationskampanjer och andra åtgärder mot covid-19 i Afrika.

 17. 11 maj 2022

  Kommissionen föreslår ny EU-lagstiftning för att förebygga och bekämpa sexuella övergrepp mot barn på nätet.

  Företagsbeskattning: Kommissionen föreslår skattelättnader för eget kapital för att hjälpa företag att växa och bli starkare och mer motståndskraftiga.

 18. 10 maj 2022

  En politisk överenskommelse nås om rättsakten om digital operativ motståndskraft för finanssektorn, som ska bidra till att vårt finansiella system bättre kan stå emot cyberattacker och andra digitala risker.

 19. 9–10 maj 2022

  EU står värd för den sjätte givarkonferensen i Bryssel för Syriens och dess grannländers framtid, och mobiliserar bistånd till syrier och värdsamhällen i grannländer genom utfästelser på totalt 6,4 miljarder euro för 2022 och därefter. EU står för 4,8 miljarder euro, varav över 3,1 miljarder euro kommer från kommissionen.

 20. 9 maj 2022

  Konferensen om Europas framtid avslutas. Efter ett år med diskussioner, debatter och samarbete mellan medborgare och politiker mynnar konferensen ut i 49 förslag och mer än 320 åtgärder som ska följas upp av EU-institutionerna.

 21. 3 maj 2022

  Kommissionen lanserar det europeiska hälsodataområdet. Det ska ge människor möjlighet att kontrollera och använda sina medicinska uppgifter i hemlandet eller i andra EU-länder och främja en verklig inre marknad för digitala tjänster och produkter för hälso- och sjukvård.

 22. 28 april 2022

  EU och internationella partner lägger fram en förklaring om internets framtid.

 23. 27 april 2022

  Kommissionen föreslår en politik för laglig migration med initiativ som ska gynna EU:s ekonomi, stärka samarbetet med länder utanför EU och förbättra den övergripande migrationshanteringen på lång sikt.

  Kommissionen föreslår EU-lagstiftning och en rekommendation för att hantera ogrundade rättsprocesser mot journalister och människorättsförsvarare.

 24. 26 april 2022

  Team Europe ökar stödet till de länder som drabbats av torka på Afrikas horn, och EU och dess medlemsländer utlovar totalt 633 miljoner euro för att förbättra livsmedelsförsörjningen.

 25. 25 april 2022

  Kommissionen föreslår att man stärker mandatet för EU:s byrå för straffrättsligt samarbete när det gäller att samla in och bevara bevis på krigsförbrytelser och samarbeta med internationella domstolar.

  Kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och Indiens premiärminister Narendra Modi lanserar ett gemensamt handels- och teknikråd för EU och Indien.

 26. 23 april 2022

  Parlamentet och rådet når en politisk överenskommelse om rättsakten om digitala tjänster. Rättsakten innehåller en helt ny standard för internetplattformarnas skyldighet att bättre skydda användarna och deras grundläggande rättigheter.

 27. 20 april 2022

  EU firar 30 år med humanitärt bistånd och civilskyddsinsatser för att hjälpa människor i nödsituationer runt om i världen.

 28. 9 april 2022

  Den globala givarkonferensen och kampanjen Stand Up For Ukraine samlar in 9,1 miljarder euro, varav 1 miljard euro från kommissionen. Pengarna går till människor som flytt undan den ryska invasionen inom Ukraina eller utomlands. Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling utlovar ytterligare 1 miljard euro.

 29. 8 april 2022

  Kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och EU:s utrikesrepresentant Josep Borrell besöker Ukraina och träffar Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

  EU enas om ett femte paket med restriktiva åtgärder mot Ryssland som svar på landets brutala angrepp mot Ukraina och dess befolkning.

 30. 6 april 2022

  För att hantera konsekvenserna av Rysslands angrepp mot Ukraina anslår EU 225 miljoner euro för att stödja livsmedelsförsörjningen och motståndskraften i Mellanöstern och Nordafrika.

  EU stöder Sahelregionen och området runt Tchadsjön i Afrika med totalt 554 miljoner euro. Pengarna ska gå till att både ta itu med den akuta livsmedelsbristen och öka livsmedelssystemens hållbarhet på längre sikt.

 31. 30 mars 2022

  Inom den cirkulära ekonomin föreslås nya regler för att göra hållbara produkter till norm i EU, förbättra cirkulära företagsmodeller och ge konsumenterna mer inflytande i samband med den gröna omställningen.

 32. 28 mars 2022

  Kommissionen antar en rekommendation till medlemsländerna om att omedelbart vidta åtgärder när det gäller systemen för medborgarskap och uppehållstillstånd för investerare med anledning av den ryska invasionen av Ukraina.

 33. 25 mars 2022

  Kommissionen och USA meddelar att de nått en principöverenskommelse om en ny transatlantisk ram för dataskydd, som främjar transatlantiska dataflöden.

 34. 24 mars 2022

  Parlamentet och rådet når en politisk överenskommelse om rättsakten om digitala marknader. Rättsakten ska säkerställa rättvisa och öppna digitala marknader, så att digitala företag kan växa på den inre marknaden och konkurrera globalt.

 35. 23 mars 2022

  Kommissionen antar en tillfällig krisram så att medlemsländerna kan utnyttja flexibiliteten i reglerna för statligt stöd för att stödja sina ekonomier efter Rysslands invasion av Ukraina.

  Kommissionen beskriver olika alternativ för att dämpa de höga energipriserna med gemensamma gasinköp och minimikrav på gaslagring.

  Kommissionen föreslår åtgärder för att förbättra den globala livsmedelsförsörjningen och stödja lantbrukare och konsumenter i EU till följd av de stigande livsmedelspriserna och produktionskostnaderna.

 36. 22 mars 2022

  Förordningen om en europeisk privat pensionsprodukt börjar gälla och ska bana väg för ett nytt frivilligt EU-system för att hjälpa privatpersoner att pensionsspara.

  Kommissionen lanserar en kontaktpunkt för hjälp till ukrainska forskare.

 37. 21 mars 2022

  EU enas om en strategisk kompass för starkare säkerhet och försvar i EU det kommande årtiondet.

 38. 16 mars 2022

  Kommissionen föreslår ändringar av förordningen om värdepapperscentraler för att öka effektiviteten på EU:s avvecklingsmarknader och samtidigt skydda den finansiella stabiliteten – en viktig del av 2020 års handlingsplan för kapitalmarknadsunionen.

 39. 15 mars 2022

  EU inför ett fjärde paket med ekonomiska sanktioner och sanktioner mot enskilda personer med anledning av Rysslands militära angrepp mot Ukraina.

 40. 11 mars 2022

  Kommissionen tillsätter en arbetsgrupp för frysning och beslag av tillgångar som ska se till att EU:s sanktioner mot ryska och belarusiska oligarker som finns med på sanktionslistan verkligen genomförs i hela EU.

 41. 9 mars 2022

  Kommissionen inrättar en solidaritetsmekanism för att flytta flyktingpatienter inom EU inom ramen för EU:s civilskyddsmekanism.

  Med tanke på situationen i Ukraina och som svar på Belarus inblandning inför EU ytterligare riktade sanktioner.

 42. 8 mars 2022

  Kommissionen föreslår EU-regler för att bekämpa våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

  Kommissionen lägger fram ett initiativ för sammanhållningsinsatser för flyktingar i Europa, som ger medlemsländerna och regionerna möjlighet att ge krisstöd till människor som flyr undan Rysslands invasion av Ukraina.

 43. 2 mars 2022

  Kommissionen föreslår att direktivet om tillfälligt skydd aktiveras för att erbjuda snabb och effektiv hjälp till människor som flyr från kriget i Ukraina.

 44. 28 februari 2022

  EU godkänner ett tredje sanktionspaket mot Ryssland.

 45. 25 februari 2022

  EU inför ytterligare sanktioner mot enskilda personer och ekonomiska sanktioner som svar på Rysslands militära angrepp mot Ukraina. Detta andra sanktionspaket omfattar finans-, energi-, transport- och tekniksektorerna och visumpolitiken.

 46. 23 februari 2022

  EU enas om ett första sanktionspaket som svar på Rysslands erkännande av de icke regeringskontrollerade områdena i länen Donetsk och Luhansk i Ukraina som oberoende enheter, och beslutet att sända ryska trupper till dessa områden.

  Kommissionen föreslår ett nytt direktiv om tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet, som fastställer regler för hur företagen bör ta hänsyn till de mänskliga rättigheterna och miljön i de globala värdekedjorna.

  Kommissionen föreslår en ny EU-dataakt med regler om vem som kan använda och få åtkomst till data som genereras i EU inom alla ekonomiska sektorer. Målet är att säkerställa rättvisa i den digitala miljön och skapa möjligheter till datadriven innovation.

 47. 19 februari 2022

  Efter en begäran om bistånd från Ukraina med anledning av de ökande hoten från Ryssland aktiverar det europeiska centrumet för samordning av katastrofberedskap EU:s civilskyddsmekanism. I juni 2022 hade över 35 000 ton förnödenheter skickats till Ukraina från de 27 EU-länderna, Turkiet, Norge och Nordmakedonien.

 48. 17–18 februari 2022

  Vid toppmötet i Bryssel mellan Afrikanska unionen och EU enas ledarna om en gemensam vision för 2030 som ska stödjas av EU:s investeringspaket för Afrika värt 150 miljarder euro.

 49. 15 februari 2022

  EU tar initiativ till ett satellitbaserat konnektivitetssystem och främjar insatser för rymdtrafikledning för ett mer digitalt och resilient Europa.

  Kommissionen lägger fram åtgärder för att bidra till det europeiska försvaret, öka innovationen och hantera strategiska beroenden. Dessa nya initiativ är konkreta steg mot en mer integrerad och konkurrenskraftig europeisk försvarsmarknad, framför allt genom ökat samarbete inom EU.

 50. 8 februari 2022

  Kommissionen föreslår omfattande åtgärder för att säkra EU:s motståndskraft, tekniska ledarskap och försörjningstrygghet på området teknik och tillämpningar som använder halvledare.

 51. 2 februari 2022

  Kommissionen föreslår en standardiseringsstrategi med ett nytt grepp för att bidra till ett globalt EU-ledarskap inom standarder som främjar värden och en motståndskraftig, grön och digital inre marknad.

  Kommissionen godkänner i princip en kompletterande delegerad klimaträttsakt för att på strikta villkor inkludera viss användning av naturgas och kärnkraft i listan med ekonomisk verksamhet som omfattas av EU:s hållbarhetstaxonomi. Syftet är att påskynda omställningen från fasta eller flytande fossila bränslen, bland annat kol, till en klimatneutral framtid.

 52. 1 februari 2022

  Kommissionen föreslår ett nödpaket med makroekonomiskt stöd på 1,2 miljarder euro till Ukraina.

 53. 27 januari 2022

  Kommissionen antar nya riktlinjer för statligt stöd till åtgärder för klimat, miljöskydd och energi.

 54. 26 januari 2022

  Kommissionen lägger fram en förklaring om digitala rättigheter och principer för alla i EU.

 55. 18 januari 2022

  Kommissionen offentliggör en verktygslåda för att hjälpa till att minska utländsk inblandning i forskning och innovation.

  Kommissionen antar två nya initiativ inom högre utbildning för att göra universiteten i EU redo för framtiden genom fördjupat transnationellt samarbete.

 56. 14 januari 2022

  Kommissionen antar ett förslag till rådets rekommendation om lärande för miljömässig hållbarhet.

 57. 1 januari 2022

  Europaåret för ungdomar inleds.

  Vi firar tjugo år med euron i plånboken.

 58. 22 december 2021

  Rättvis beskattning: Kommissionen lägger fram ett förslag om att snabbt införliva den internationella överenskommelsen om en global minimiskatt för multinationella företag.

 59. 21 december 2021

  En ny politik föreslås för att stödja avväpning, demobilisering och återanpassning av före detta stridande, som en del av EU:s bredare bidrag till fredsbyggande.

 60. 16 december 2021

  Ett förnyat reformprogram för återhämtning och resiliens läggs fram vid toppmötet inom det östliga partnerskapet.

 61. 15 december 2021

  EU och Moldavien undertecknar en bidragsöverenskommelse på 60 miljoner euro för att hjälpa Moldavien att hantera sin nuvarande allvarliga gaskris.

  Kommissionens nya strategi för digitalisering av finanssektorn banar väg för en modern och rationaliserad rapportering av tillsynsuppgifter.

  Kommissionen föreslår en ny EU-ram för att fasa ut fossila bränslen från gasmarknaderna, främja vätgas och minska metanutsläppen.

 62. 14 december 2021

  Kommissionen föreslår nya regler för att göra Schengenområdet utan inre gränskontroller mer resilient.

  För att stödja övergången till renare, grönare och smartare mobilitet föreslår kommissionen en modernisering av transportsystemet i EU.

 63. 9 december 2021

  Kommissionen vill förbättra arbetsvillkoren för personer som arbetar via digitala arbetsplattformar och lägger fram ett utkast till riktlinjer om hur EU:s konkurrensregler är tillämpliga på kollektivavtal för egenföretagare utan anställda.

  Kommissionen föreslår att hatpropaganda och hatbrott ska stå med på listan över EU-brott.

  Kommissionen lägger fram en handlingsplan för att hjälpa den sociala ekonomin i EU att blomstra och utnyttja både dess ekonomiska potential och dess bidrag till en rättvis och inkluderande återhämtning från covid-19-pandemin.

 64. 8 december 2021

  Kommissionen föreslår ett nytt verktyg för att motverka avsiktliga ekonomiska påtryckningar från länder utanför EU.

  Vid toppmötet om nutrition för tillväxt lovar kommissionen att anslå 2,5 miljarder euro mellan 2021 och 2024 för att bekämpa undernäring.

 65. 1 december 2021

  Kommissionen banar väg för ytterligare digitalisering av EU-ländernas rättssystem så att de blir mer tillgängliga och ändamålsenliga.

  EU lanserar Global Gateway, ett nytt EU-initiativ för att utveckla smarta, rena och säkra förbindelser inom den digitala sektorn, energisektorn och transportsektorn och stärka systemen för hälso- och sjukvård, utbildning och forskning i hela världen.

 66. 26 november 2021

  Vid Asem-toppmötet bekräftar EU och Asien sitt gemensamma partnerskap och engagemang för en starkare återhämtning efter pandemin.

 67. 25 november 2021

  Kommissionen föreslår nya åtgärder för att förbättra företagens förmåga att skaffa fram kapital i hela EU och se till att människor som bor i EU får de bästa avtalen för sina besparingar och investeringar.

  Kommissionen fastställer ny lagstiftning om politisk reklam, rösträtt och valbarhet och partifinansiering för att skydda valhemligheten och den öppna demokratiska debatten.

 68. 19 november 2021

  Taiex (kommissionens instrument för tekniskt bistånd och informationsutbyte) firar sitt 25-årsjubileum. De senaste 25 åren har experter inom EU:s offentliga förvaltning mobiliserats över 40 000 gånger i över 26 000 evenemang för att hjälpa offentliga förvaltningar i EU och övriga världen att hantera utmaningar när det gäller digitalisering, miljö och hälso- och sjukvård.

 69. 18 november 2021

  Kommissionen antar ett meddelande om en konkurrenspolitik som är anpassad till nya utmaningar, som beskriver konkurrenspolitikens betydelse för EU:s återhämtning, den gröna och den digitala omställningen samt den inre marknadens resiliens.

 70. 17 november 2021

  Kommissionen antar nya förslag om att stoppa avskogning, utveckla hållbar avfallshantering och skapa friska jordar för människorna, naturen och klimatet.

 71. 13 november 2021

  En politisk överenskommelse nås för att stärka arbetet vid EU:s smittskyddsmyndighet, särskilt när det gäller övervakning, tidig varning, beredskap och insatser.

 72. 2 november 2021

  På FN:s klimatkonferens COP26 utlovar kommissionen 1 miljard euro för att skydda världens skogar.

 73. 28 oktober 2021

  Europeiska läkemedelsmyndighetens förstärkta mandat, som kommissionen föreslagit, träder i kraft.

 74. 27 oktober 2021

  Kommissionen antar en översyn av EU:s bankregler. Syftet är att bankerna i EU ska bli mer resilienta mot potentiella ekonomiska chocker i framtiden och att bidra till EU:s återhämtning efter covid-19-pandemin och till klimatomställningen.

 75. 13 oktober 2021

  Kommissionen och dess vice ordförande och utrikesrepresentant Josep Borrell lägger fram en strategi för ett starkare EU-engagemang för ett fredligt, hållbart och välmående Arktis.

 76. 12 oktober 2021

  Kommissionen utfärdar den första gröna obligationen för att finansiera en hållbar återhämtning.

 77. 5 oktober 2021

  Kommissionen lägger fram den första EU-strategin för att bekämpa antisemitism och främja judiskt liv.

 78. 29 september 2021

  Kommissionen antar ett meddelande om EU-uppdrag inom forskning som ska ta itu med stora utmaningar när det gäller hälsa, klimat och miljö och nå ambitiösa och inspirerande mål på dessa områden.

 79. 23 september 2021

  Kommissionen föreslår en kompatibel laddare för elektroniska produkter – ett viktigt steg för att minska elavfallet och underlätta för konsumenterna.

 80. 22 september 2021

  Kommissionen antar en omfattande översyn av EU:s försäkringsregler för att hjälpa försäkringsbolag att öka sina långsiktiga investeringar och samtidigt sträva efter att göra försäkrings- och återförsäkringssektorn mer resilient.

 81. 16 september 2021

  EU föreslår ett stärkt partnerskap med regionen Indiska oceanen/Stilla havet för att främja handel, investeringar och konnektivitet.

  Kommissionen inrättar en EU-myndighet för beredskap och insatser vid hälsokriser (Hera) som ska förebygga, upptäcka och snabbt hantera hälsokriser.

  Kommissionen föreslår en färdväg för det digitala årtiondet för att genomföra EU:s digitala omställning senast 2030.

  Kommissionen antar sin första rekommendation om journalisters säkerhet.

 82. 15 september 2021

  Kommissionen antar ett meddelande om ett nytt europeiskt Bauhaus där man beskriver initiativets ramar, centrala principer och nyckelåtgärder.

8 SEPTEMBER 2022
Tillståndet i Unionen 2022 - Tidsplan

 

Följ talet om tillståndet i unionen i sociala medier