Põhisisu juurde
Illustrative image
Võrdõigusliku liidu rajamine

Õiglasema ühiskonna poole

Euroopa potentsiaali täielik ärakasutamine

Arvestades Euroopa ees seisvaid demograafilisi probleeme, tuleb võimestada mitmekesise ühiskonna kõiki liikmeid ja kasutada nende potentsiaali. Kõigil, kes jagavad samu püüdlusi, peavad olema samad võimalused. See on olnud von der Leyeni juhitava komisjoni üks peamisi prioriteete. Sooliselt võrdõiguslik maailm on ka ELi välistegevusse integreeritud oluline eesmärk.

Võrdsus
on iga demokraatia alusväärtus
14%
sooline palgalõhe
30%
sooline pensionilõhe

Sooline võrdõiguslikkus

Kaasav ühiskond

Euroopa Komisjon on pühendunud pluralistlikule, sooliselt võrdõiguslikule ja kaasavale ühiskonnale, kus LGBTIQ+-inimesi, vähemusi ja puuetega inimesi koheldakse võrdselt. Võrdõiguslikkuse rakkerühm teeb tööd võrdõiguslikkuse süvalaiendamiseks kõikidesse poliitikavaldkondadesse. Komisjon teeb liikmesriikidega koostööd riiklike LGBTIQ+ ja rassismivastaste tegevuskavade väljatöötamiseks, vastuvõtmiseks ja rakendamiseks. Aluslepingute täitmise järelevalvajana ei kõhkle komisjon algatamast rikkumismenetlusi põhiliste inimõiguste rikkumiste suhtes, näiteks seoses LGBTIQ+ kogukonna vastu suunatud rikkumistega Ungaris ja Poolas.

 1. Oktoober 2021
  Meetmed antisemitismi vastu

  ELi antisemitismi vastu võitlemise ja juudi eluviisi edendamise strateegias on sätestatud rida meetmeid, et tõhustada võitlust antisemitismi kõigi vormide vastu. Esimest korda on sellega ette nähtud meetmed juudi pärandi ja kultuuri edendamiseks ning võitluseks antisemitismi vastu väljaspool ELi. Liikmesriigid töötavad praegu välja riiklikke tegevuskavasid, mis valmivad 2022. aasta lõpuks.

 2. Detsember 2021
  Vaenukõne ja vaenukuritegude kriminaliseerimine

  Komisjon astus esimesed sammud, et lisada raskete piiriüleste kuritegude loetellu vaenukõne ja vaenukuritegu.

 3. Märts ja aprill 2022
  Rassismivastaste ja LGBTIQ+ kavade rakendamine

  Komisjon avaldas suunised riiklike rassismivastaste ja LGBTIQ+ kavade väljatöötamiseks, vastuvõtmiseks ja rakendamiseks.

Ei
diskrimineerimisele ELis
43%
LGBTIQ+ inimestest tundis end 2019. aastal diskrimineerituna
Üle poole
puuetega inimestest tundis ennast 2019. aastal diskrimineerituna

Kedagi ei jäeta kõrvale

capitals of diversity

2022. aasta aprillis esitati esimest korda Euroopa kaasamise ja mitmekesisuse pealinnade auhind, et tunnustada Euroopa linnade ja piirkondade tööd kaasatuse edendamisel ning diskrimineerimise ja vihavaba ühiskonna loomisel.

Blind woman crossing the street

Puuetega inimeste platvorm võimaldab asjaomastel sidusrühmadel kogemusi ja häid tavasid jagada, üksteiselt õppida ja koostööd teha.

Laste toetamine kõikjal ELis

Võitlus laste seksuaalse väärkohtlemise vastu

 • 2022. aasta mais esitas komisjon uue ELi õigusakti ettepaneku, et hoida ära laste seksuaalset väärkohtlemist internetis ja selle vastu võidelda. Kavandatavad ELi eeskirjad kohustavad teenuseosutajaid laste seksuaalset väärkohtlemist kujutavat materjali tuvastama, sellest teatama ja selle eemaldama.
 • Uus sõltumatu laste seksuaalse väärkohtlemise vastase võitluse ELi keskus teeb tihedat koostööd riiklike õiguskaitseasutustega, Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ametiga ja toetusrühmadega, et päästa ohvreid ja suurendada nende mõjuvõimu ning tuua kuritegude toimepanijad kohtu ette.

Parem internet lastele

 • 2022. aastal võttis komisjon vastu lastele parema interneti loomise Euroopa strateegia.
 • Jõustusid ka terroristliku veebisisu eemaldamise eeskirjad.

Võitlus ebasoodsate tingimuste ja tõrjutuse vastu

Vastutuse välistamine: sellel leheküljel esitatud andmeid ajakohastati viimati 31. augustil 2022.

Edusammud muudes valdkondades

Footer banner SOTEU 2022
Saavutused

Von der Leyeni juhitav komisjon