Põhisisu juurde
SOTEU banner blue bg with dots
ELi väärtuste kaitsmine

Demokraatia ja põhivabadused

Nagu Venemaa agressioon Ukraina vastu näitas, on demokraatia habras ning vajab kogu aeg tuge ja kaitset.

Õigusriigi põhimõtte kaitsmine

Õigusriik on liim, mis Euroopa Liitu koos hoiab. ELiga ühinedes kohustusid kõik 27 liikmesriiki kaitsma õigusriigi põhimõtet, mis on oluline, et kaitsta ELi alusväärtusi: demokraatiat, vabadust, võrdsust ja inimõigusi. 

Praeguseks on avaldatud kolm õigusriigi olukorda käsitlevat aastaaruannet, milles käsitletakse liikmesriikides toimuvaid arenguid neljas põhivaldkonnas:

  • Kohtusüsteem
  • Korruptsioonivastane raamistik
  • Meedia mitmekesisus
  • Muud kontrolli- ja tasakaalustussüsteemiga seotud institutsioonilised küsimused

Täiendavad vahendid õigusriigi põhimõtte kaitsmiseks ELis

Õigusriigi mehhanism 

Sellega edendatakse ELi institutsioonide, liikmesriikide ja kodanikuühiskonna vahelist avatud dialoogi õigusriigi teemal.

Õigusriigi tingimuslikkuse määrus 

Selle abil jälgitakse selliseid õigusriigi põhimõtte rikkumisi liikmesriikides, mis võivad mõjutada ELi finantshuve.

Valimisreklaami suurem läbipaistvus 

Ajakirjandus ja sõnavabadus

Demokraatlik areng levib sageli kiiresti üle suurte alade. See näitab, et võimudemokraatia peab andma hoogu ja usku, et positiivsed muutused on võimalikud.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen

Toetus Ukraina sõltumatule meediale ja kodanikuühiskonnale

150 000 eurot
Ukraina meedia jaoks mõeldud hädaolukorra fond,
mille on loonud Euroopa meediaorganisatsioonid, et toetada Ukraina kolleegide tööd.
1,5 miljonit eurot
on seni kogutud,
et aidata Ukraina ajakirjanikel katta sõja kajastamisega seotud tegevuskulusid.
1,5 miljardit eurot,
et edendada põhivabadusi,
sealhulgas inimõigusi, demokraatiat, õigusriiki ja kodanikuühiskonna organisatsioonide tööd kõikjal maailmas kuni 2027. aastani.

Eesseisvad ülesanded

Viimastel aastatel toimunud tehnoloogilised muutused ja sotsiaalsed rahutused ei võimalda paljudel ajakirjanikel enam korralikult tööd teha. Komisjonil on rakendus- või ettevalmistusetapis kolm meedet nende suundumuste ümberpööramiseks.

  • Ajakirjanike turvalisus – nii päriselus kui ka internetis – Peamiste algatuste hulka kuuluvad sõltumatute riiklike tugiteenuste loomine, nt abitelefonid, õigusnõustamine, psühholoogiline tugi, ajakirjanike parem kaitse meeleavalduste ajal ning varjupaigad ähvardustega silmitsi seisvatele ajakirjanikele ja meediatöötajatele.
  • Õigusaktid, mis kaitsevad ajakirjanikke ja inimõiguslasi pahatahtlike kohtuasjade eest – Uued meetmed võimaldavad kohtunikel nn vaigistuskaebused (üldsuse osalemise vastased strateegilised hagid) kiiresti tagasi lükata ning võimestada ajakirjanikke ja inimõiguste kaitsjaid avalikes huvides sõna võtma.  
  • Meediavabaduse õigusakt – Aktis sätestatakse esimest korda ELi õiguses ühised kaitsemeetmed meedia pluralismi ja toimetuste sõltumatuse kaitsmiseks. Meediavabadust, pluralismi ja ajakirjanike turvalisust jälgitakse ka iga-aastastes õigusriigi olukorda käsitlevates aruannetes.

Vastutuse välistamine: sellel leheküljel esitatud andmeid ajakohastati viimati 31 augustil 2022.

Edusammud muudes valdkondades

soteu dark blue
Saavutused

Von der Leyeni juhitav komisjon