Põhisisu juurde
Ursula von der Leyen and President Volodymyr Zelenskyy
Rahu kaitsmine Euroopas

Ühendatud Ukraina toetuseks

Abi ja toetuse andmine Ukraina rahvale

4. märtsil 2022, vaid mõni päev pärast Venemaa sissetungi algust, võttis EL esimest korda ajaloos kasutusele ajutise kaitse direktiivi. Ukraina pagulastele anti ELis õigused, sealhulgas elamisload, juurdepääs tööturule, eluase, võimalus saada arstiabi ja lastele võimalus jätkata õpinguid. 

ELi liikmesriikide elanikud on võtnud oma kodudes vastu miljoneid Ukraina sõjapõgenikke, pakkudes ajutist kaitset ligikaudu neljale miljonile inimesele. 

5.4 million Individuals internally displaced within Ukraine, 20% Ukraine's children have found a safe haven in the EU

Arvud

Tänu ELile ja teistele rahastajatele

Infographic showing EU support to Ukraine in figures

Enamik Ukraina pagulasi on ELis hästi kohanenud

Eriti hästi on lõimimine õnnestunud Eestis, kus peaaegu pooled tööealistest ukrainlastest on leidnud endale töökoha.

Sõja eest põgenevate pagulaste toetamine

CARE algatuste (ühtekuuluvusmeetmed pagulaste toetamiseks Euroopas ja paindlik abi territooriumidele) abil on õnnestunud muuta ühtekuuluvuspoliitika oluliselt paindlikumaks, nii et 2014.–2020. aasta vahenditest sai Venemaa sissetungi eest põgenevate pagulaste toetamiseks ümber tõsta kuni 17 miljardit eurot.

ELi elanikkonnakaitse mehhanism

ELi elanikkonnakaitse mehhanismi aktiveerimise kaudu on EL suunanud Ukrainale abi kõigilt 27 ELi liikmesriigilt, samuti Islandilt, Põhja-Makedoonialt, Norralt, Serbialt ja Türgilt. 

Infographic showing EU civil protection support to Ukraine

 

ELi majandusliku ja rahandusliku potentsiaali täielik ärakasutamine

ELi ja Ukraina solidaarsuskoridorid on võimaldanud koguni 49 miljoni tonni Ukraina põllumajandustoodete eksporti. Need elutähtsad koridorid võimaldavad põllumajandustoodete ekspordi kõrval ka vajalike kaupade importi. Nende koridoride kaudu toimunud kaubavahetuse rahaline väärtus on hinnanguliselt 99 miljardit eurot. 

2023. aasta veebruaris sõlmisid komisjon ja Ukraina märgilise kokkuleppe, millega Ukraina ühines ühtse turu programmiga, mille abil hõlbustatakse Ukraina pääsu ELi turule, edendatakse soodsat ettevõtluskeskkonda ja stimuleeritakse pikaajalist kestlikku majanduskasvu.

Infographic showing EU support to Ukraine's economy and finance

 1. 2023

  EL teeb Ukrainale kättesaadavaks toetuspaketi väga soodsate laenude vormis, mille suurus ulatub ligi 18 miljardi euroni. Tänu sellele on Ukrainal võimalik jätkata palkade ja pensionide maksmist ning säilitada ümberasunud inimeste jaoks olulised avalikud teenused, nagu haiglad, koolid ja eluase. Samuti aitab see tagada makromajanduslikku stabiilsust ja taastada hävitatud elutähtsat taristut.

 2. 2022

  EL eraldas Ukrainale 7,2 miljardi eurot makromajanduslikku finantsabi, mille abil tagada riigi valitsuse jätkuv toimimine ja avalike teenuste osutamine.

Elutähtsa taristu säilitamine

Tuumaohutus

Kuna Venemaa ohustab jätkuvalt tsiviilotstarbelisi tuumarajatisi, on EL andnud Ukrainale rescEU strateegilisest varust rohkem kui 54,8 miljoni euro eest materiaalset tuumaohutusega seotud abi, nagu taastevarustust ja laboreid.

Energia

Venemaa jultunud rünnakutele Ukraina energiataristu vastu järgnesid kiiresti ELi erakorralised meetmed. Juba sõja alguses tegi EL otsustava sammu Ukraina ja Moldova elektrisüsteemide stabiliseerimiseks, sünkroniseerides nende elektrivõrgud Euroopa mandriosa võrguga.

Infographic showing EU support to Ukraine's energy infrastructure

Telekommunikatsiooniteenused

Euroopa Komisjon pidas ELi ja Ukraina telekommunikatsioonivõrgu operaatoritega edukaid läbirääkimisi, mille tulemusena oli Ukraina pagulastel võimalik helistada oma mobiiltelefonilt kolme kuu jooksul minimaalsete rändlustasudega või hoopis ilma nendeta. Lisaks rändluse taskukohaseks muutmisele on EL jaganud varjupaika otsivatele ukrainlastele 2,5 miljonit SIM-kaarti ning loonud piiripunktidesse ja vastuvõtukeskustesse WiFi-alad.

Abi Ukrainale tema enda kaitsmiseks

20 miljardit eurot sõjalise toetusena Ukrainale (EL + liikmesriigid)

5,6 miljardi euro suuruse rahastusega Euroopa rahutagamisrahastu on võimaldanud tarnida tanke, helikoptereid, õhukaitsesüsteeme, rakette ja laskemoona.

Euroopa Liidu sõjalise abi missioon on juba õpetanud välja rohkem kui 25 000 Ukraina sõdurit. EL liigub kindlalt eesmärgi poole õpetada aasta lõpuks täielikult välja 30 000 Ukraina sõdurit.

2023. aasta juulis jõustus laskemoona tootmist toetav määrus. Sellega nähakse ette sihtmeetmed laskemoona tootmise suurendamiseks ja turvaliste laskemoonatarnete tagamiseks Euroopas.

EL tugevdas Ukraina küberkerksust 10 miljoni euroga, tehes investeeringuid seadmetesse, tarkvarasse ja muudesse seotud valdkondadesse.

Venemaa vastutusele võtmine

Praegu uurib Ukraina peaprokuratuur enam kui 100 000 juhtumit, kus väidetavalt on toime pandud sõjakuritegu või kuritegu inimsuse vastu – kaks kuriteoliiki, mida peetakse rahvusvahelise õiguse kõige raskemaks rikkumiseks. Kuna asitõendeid tuleb pidevalt juurde, on EL pühendunud sellele, et toetada nende kuritegude uurimist ja nende eest vastutusele võtmist.

Et aidata Rahvusvahelisel Kriminaalkohtul uurida Venemaa poolt toime pandud sõjakuritegusid, eraldab EL 7,5 miljonit eurot. Komisjon toetas ka seda, et loodaks rahvusvaheline keskus Ukraina-vastase agressioonikuriteo eest vastutusele võtmiseks. 2023. aasta juulis tegevust alustanud keskus toetab ja tõhustab käimasolevaid ja tulevasi agressioonikuriteo uurimisi. Samuti aitab see Venemaa agressiooni algusest alates kogutud tõendeid jagada ja analüüsida.

Sanktsioonid, millega nõrgestada Venemaa sõjamasinat

EL on Venemaa vastu kehtestanud 11 võimsat sanktsioonide paketti

Need sanktsioonid jõuavad Venemaa majanduse keskmesse, jättes ta ilma peamistest tehnoloogiatest ja turgudest ning pärssides Kremli suutlikkust sõda pidada ja seda rahastada. 

Infographic showing EU sanctions on Russia in response to the war on Ukraine

EL on vastu võtnud sanktsioonid ka Valgevene vastu vastusena viimase osalemisele sissetungis Ukrainasse. Sanktsioneeritud on ka Iraani, sest viimane on valmistanud ja tarninud Ukraina ründamisel kasutatud mehitamata õhusõidukeid. EL on kehtestanud ka range kõrvalehoidmise vastase klausli, mis keelab ELi kodanikel ja ettevõtjatel sanktsioonidest teadlikult ja tahtlikult kõrvale hoida.

Ülesehitustöö ja Ukraina tee Euroopasse

Ukraina tulevik on Euroopa Liidus. See lubadus öeldi uuesti välja 2023. aasta veebruaris ELi ja Ukraina tippkohtumisel ja Euroopa Komisjoni volinike kolleegiumi ja Ukraina valitsuse vahel esmakordselt selles formaadis toimunud kohtumisel. Alates 2022. aasta juunist on Ukrainal olnud ELi kandidaatriigi staatus, mis on olnud seotud tingimusega, et ta viib ellu olulisi reforme. Oma arvamuses Ukraina ELi liikmestaatuse taotluse kohta tõi komisjon välja vajalikud reformimeetmed, mille elluviimisel on Ukraina teinud edusamme. 

Vaatamata jätkuvale sõjale on EL juba praegu teinud algust Ukraina ülesehitamise aluste kujundamisega ning alustatud on rahvusvahelisi jõupingutusi. 

Infographic showing EU support to Ukraine's reconstruction

 1. Juuni 2023

  Tehti ettepanek luua ELi 2024.–2027. aasta eelarve raames kuni 50 miljardi euro suurune Ukraina toetusrahastu, millega rahuldada nii kiireid taastamisvajadusi kui ka keskpika perioodi moderniseerimispüüdlusi, et viia ellu peamised reformid teel ELiga ühinemise suunas

 2. Jaanuar 2023

  Käivitati asutustevaheline abi koordineerimise platvorm hõlbustamaks koordineerimist rahvusvaheliste rahastajate ja finantsorganisatsioonide vahel, et tagada toetuse andmine sidusal, läbipaistval ja vastutustundlikul viisil

 3. Oktoober 2022

  Komisjon ja G7 eesistujariik Saksamaa korraldasid Berliinis rahvusvahelise ekspertide konverentsi Ukraina taastamise, ülesehitamise ja moderniseerimise teemal

Uus etapp Euroopa ühendamisel

Putini agressioonisõja järelmõju jõudis kohe ELi kuue Lääne-Balkani partnerini. EL laiendas ELis kehtivaid solidaarsusmeetmeid ka Lääne-Balkani partneritele. 2022. aasta detsembris toimus ELi ja Lääne-Balkani tippkohtumine, mis esimest korda ajaloos viidi läbi Lääne-Balkanil. 2023. aasta juunis avaldas president von der Leyen uue Lääne-Balkani majanduskasvu kava. 

2023. aasta juunis toimunud Euroopa tasandi poliitilise ühenduse teisel kohtumisel teatas president von der Leyen uuest 300 miljoni euro suurusest toetuspaketist, millega aidata Moldoval tulla toime sõjaga oma koduuksel ja kiirendada oma integreerumist ELiga. 

Euroopa kaitse tugevdamine

Samuti on hoogustunud ELi kaitsekoostöö. 1. juunil 2022 toimunud referendumil toetasid Taani valijad Taani ühinemist ELi ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitikaga, lõpetades 30-aastase perioodi, mille kestel Taani oli jäänud ELi kaitsekoostööst kõrvale

2021. aastal lõi komisjon Euroopa Kaitsefondi ja on seda sestpeale edukalt rakendanud. Praeguseks on selle kaudu projektidesse investeeritud üle 3 miljardi euro, mis on investeering homsesse kaitsetehnoloogiasse ja -süsteemidesse. 2023. aastal eraldatakse fondist veel 1,2 miljardit eurot projektidele sellistes olulistes kaitsevaldkondades nagu kosmose olukorrateadlikkus, ülehelikiirusega rakettide tõrje ja Euroopa patrullikorveti prototüübi väljatöötamine. 

Dokumendid

Vastutuse välistamine: sellel leheküljel esitatud andmeid ajakohastati viimati 8. septembril 2023

Edusammud muudes valdkondades