Gå direkt till innehållet
Ursula von der Leyen and President Volodymyr Zelenskyy
Försvara freden i Europa

Enade för att stödja Ukraina

Ge det ukrainska folket hjälp och stöd

För första gången i historien, bara några dagar efter starten på den ryska invasionen, antog EU den 4 mars 2022 direktivet om tillfälligt skydd som genast började gälla. Ukrainska flyktingar fick rättigheter i EU, bland annat uppehållstillstånd, tillträde till arbetsmarknaden, boende, vård och nödvändiga möjligheter för barn att gå i skolan. 

EU-länderna har öppnat sina hem och hjärtan för miljontals ukrainska krigsflyktingar och därmed gett tillfälligt skydd till omkring fyra miljoner människor. 

5.4 million Individuals internally displaced within Ukraine, 20% Ukraine's children have found a safe haven in the EU

I siffror

Tack vare EU och andra givare

Infographic showing EU support to Ukraine in figures

De flesta ukrainska flyktingar i EU är väl integrerade.

Detta gäller särskilt i Estland, där nästan hälften av de flyktingar som är i arbetsför ålder redan har ett jobb.

Stöd till krigsflyktingarna

Tack vare sammanhållningsinsatsen för flyktingar i Europa och det flexibla stödet till territorier (Care och Fast-Care) har man kunnat omfördela upp till 17 miljarder euro av icke outnyttjade medel för 2014–2020 för att hjälpa människor som har flytt från den ryska invasionen.

EU:s civilskyddsmekanism

Genom att aktivera sin civilskyddsmekanism har EU effektivt slussat bistånd till Ukraina från alla de 27 EU-länderna och Island, Nordmakedonien, Norge, Serbien och Turkiet. 

Infographic showing EU civil protection support to Ukraine

 

Dra full nytta av EU:s ekonomiska och finansiella styrka

Solidaritetskorridorerna mellan EU och Ukraina har underlättat exporten av den mycket stora mängden 49 miljoner ton ukrainska jordbruksprodukter. Korridorerna säkerställer inte bara export av jordbruksprodukter utan även import av viktiga råvaror. Det totala handelsvärdet från korridorerna uppskattas till omkring 99 miljarder euro. 

I februari 2023 ingick kommission och Ukraina ett banbrytande avtal för att associera Ukraina med programmet för den inre marknaden. Syftet är att underlätta marknadstillträde, främja ett gynnsamt företagsklimat och stimulera en långsiktig och hållbar tillväxt.

Infographic showing EU support to Ukraine's economy and finance

 1. 2023

  EU levererar ett stödpaket till Ukraina på upp till 18 miljarder euro i form av mycket förmånliga lån. Tack vare stödet kan Ukraina fortsätta att betala ut löner och pensioner och driva viktig offentlig service som sjukhus, skolor och boende för omplacerade personer. Det bidrar också till att garantera makroekonomisk stabilitet och återställa förstörd kritisk infrastruktur.

 2. 2022

  EU bidrar med 7,2 miljarder euro i makroekonomiskt stöd för att säkerställa att Ukrainas myndigheter och offentliga tjänster kan fortsätta att fungera.

Upprätthålla kritisk infrastruktur

Kärnsäkerhet

Eftersom Ryssland fortsätter att hota civila kärnanläggningar har EU gett Ukraina över 54,8 miljoner euro i kärnsäkerhetsutrustning från rescEU:s strategiska lager, bland annat för att återställa utrustning och laboratorier.

Energi

Som svar på Rysslands skamlösa angrepp på Ukrainas energiinfrastruktur vidtog EU snabbt nödåtgärder. Redan tidigt i kriget bidrog EU till att stabilisera Ukrainas och Moldaviens elsystem genom att synkronisera deras elnät med det kontinentala europeiska nätet.

Infographic showing EU support to Ukraine's energy infrastructure

Telekommunikationer

EU-kommissionen har framgångsrikt förhandlat med telekomoperatörer i EU och Ukraina om att låta ukrainska flyktingar använda sina mobiltelefoner med minimala eller inga roamingavgifter under tre månader. Utöver att göra roamingen billigare har EU distribuerat 2,5 miljoner SIM-kort till ukrainska flyktingar och inrättat surfzoner vid gränsövergångar och tillfälliga bostäder.

Hjälpa Ukraina att försvara sig

20 miljarder euro i militärt stöd till Ukraina (EU + medlemsländerna)

Finansieringen på 5,6 miljarder euro från den europeiska fredsfaciliteten har gjort det möjligt att leverera stridsvagnar, helikoptrar, luftförsvarssystem, robotar och ammunition.

EU:s uppdrag för militärt bistånd till Ukraina har utbildat över 25 000 ukrainska soldater. Vi är på god väg att nå vårt mål att färdigutbilda 30 000 soldater före årets slut.

I juli 2023 trädde förordningen om stöd till ammunitionstillverkning i kraft. Förordningen omfattar särskilda, riktade åtgärder för att öka produktionen och säkerställa en trygg försörjning av ammunition i Europa.

EU har stärkt Ukrainas cyberresiliens med en investering på 10 miljoner euro i utrustning, programvara och annat relaterat stöd.

Ställa Ryssland till svars

För närvarande utreder Ukrainas riksåklagare över 100 000 fall av påstådda krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten som anses vara de allvarligaste kränkningarna av folkrätten. Eftersom bevismaterialet blir allt mer omfattande har EU gett sitt stöd till utredning och lagföring av dessa brott.

EU har avsatt 7,5 miljoner euro till stöd för Internationella brottmålsdomstolens utredningar av Rysslands krigsförbrytelser. Det internationella centrumet för lagföring av aggressionsbrottet mot Ukraina har också inrättats med stöd av kommissionen. Centrumet inledde sin verksamhet i juli 2023 och stöder och förbättrar pågående och framtida utredningar av aggressionsbrottet och bidrar till utbyte och analys av bevis som samlats in sedan Ryssland inledde sitt angrepp på Ukraina.

Sanktioner för att försvaga Rysslands krigsmaskin

EU har antagit elva kraftfulla sanktionspaket mot Ryssland

Sanktionerna slår mot kärnan i Rysslands ekonomi, berövar landet viktig teknik och viktiga marknader och försvagar kraftigt Kremls förmåga att finansiera och leda kriget. 

Infographic showing EU sanctions on Russia in response to the war on Ukraine

EU har också antagit sanktioner mot Belarus som reaktion på landets inblandning i invasionen av Ukraina. Även Iran omfattas av sanktioner på grund av sin tillverkning och leverans av drönare som används för att attackera Ukraina. EU har också infört en sträng klausul mot kringgående som förbjuder invånare och företag i EU att medvetet och avsiktligt kringgå sanktionerna.

Återuppbyggnad och vägen mot EU

Ukrainas framtid finns i Europeiska unionen. Detta åtagande bekräftades vid det första mötet mellan kommissionskollegiet och den ukrainska regeringen och toppmötet mellan EU och Ukraina i februari 2023. Sedan juni 2022 har Ukraina status som kandidatland till EU, på villkor att landet genomför viktiga reformer. Ukraina har gjort framsteg med de nödvändiga reformåtgärder som beskrivs i kommissionens yttrande om Ukrainas ansökan om EU-medlemskap. 

Trots det pågående kriget har EU redan börjat lägga grunden för Ukrainas återuppbyggnad, och internationella insatser har inletts. 

Infographic showing EU support to Ukraine's reconstruction

 1. Juni 2023

  Den föreslagna Ukrainafaciliteten ska bidra både till omedelbara återhämtningsbehov och moderniseringsinsatser på medellång sikt samtidigt som man genomför viktiga reformer inför ett EU-medlemskap. Faciliteten planeras få en budget på upp till 50 miljarder euro för 2024–2027.

 2. Januari 2023

  En myndighetsövergripande givarsamordningsplattform för Ukraina inrättas för att underlätta samordningen mellan internationella givare och finansieringsorganisationer och säkra att stödet ges på ett enhetligt, öppet och ansvarsfullt sätt.

 3. Oktober 2022

  Kommissionen och Tyskland som G7:s ordförandeland står tillsammans värdar för en internationell expertkonferens i Berlin om Ukrainas återhämtning, återuppbyggnad och modernisering.

Inledningen av en ny fas för att ena vår kontinent

Chockvågorna från Putins anfallskrig nådde omedelbart våra sex partner på västra Balkan. Samma solidaritetsåtgärder som vi har vidtagit inom EU genomförs nu också på västra Balkan. I december 2022 hölls ett historiskt toppmöte mellan EU och västra Balkan, och mötet hölls för första gången i regionen. I juni 2023 presenterade kommissionens ordförande Ursula von der Leyen en ny tillväxtplan för västra Balkan. 

På det andra mötet i den europeiska politiska gemenskapen i juni 2023 tillkännagav Ursula von der Leyen ett nytt stödpaket på 300 miljoner euro för att hjälpa Moldavien att hantera det faktum att ett krig rasar i dess omedelbara närhet och för att påskynda landets integration i EU. 

Ett starkare europeiskt försvar

EU:s försvarssamarbete har också stärkts. I en folkomröstning den 1 juni 2022 gav de danska väljarna sitt stöd till Danmarks anslutning till EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik, vilket innebar slutet för Danmarks 30-åriga undantag från EU:s försvarssamarbete

Sedan 2021 har kommissionen framgångsrikt tagit initiativ till och genomfört Europeiska försvarsfonden. Hittills har över 3 miljarder euro satsats på olika projekt – en investering i morgondagens försvarsteknik och försvarssystem. Under 2023 ska Europeiska försvarsfonden tillföra ytterligare 1,2 miljarder euro till projekt inom viktiga försvarsområden, t.ex. rymdövervakning, bekämpning av hypersoniska robotar och prototyputveckling av en europeisk patrullkorvett. 

Dokument

 

Ansvarsfriskrivning: Uppgifterna på den här sidan uppdaterades senast den 8 september 2023.

Framsteg på andra områden