Prejsť na hlavný obsah
Illustrative image
Budovanie únie rovnosti

Smerom k spravodlivejšej spoločnosti

Naplnenie nášho potenciálu

Demografické výzvy, ktorým čelíme, si vyžadujú, aby sme posilnili postavenie a využili potenciál každého člena našich rôznorodých spoločností. Pre všetkých, ktorí majú rovnaké ambície, musia existovať rovnaké príležitosti -– to je jednou z hlavných priorít Komisie Ursuly von der Leyenovej. Budovanie rodovo rovného sveta je tiež ako kľúčový cieľ integrálnou súčasťou vonkajšej činnosti EÚ.

Rovnosť
je základnou hodnotou každej demokracie
14 %
rozdiel v odmeňovaní žien a mužov
30 %
rozdiel v dôchodkoch žien a mužov

Smerom k rodovej rovnosti

Dosiahnutie inkluzívnej spoločnosti

Európska komisia je odhodlaná podporovať pluralitnú, rodovo rovnoprávnu a inkluzívnu spoločnosť, v ktorej sú LGBTIQ+ osoby, menšiny alebo osoby so zdravotným postihnutím vystavené rovnakému zaobchádzaniu. Začleňovaniu problematiky rovnosti do všetkých oblastí politiky sa venuje osobitná pracovná skupina pre rovnosť. Komisia spolupracuje s členskými štátmi na príprave, prijatí a vykonávaní národných akčných plánov pre LGBTIQ+ osoby a boj proti rasizmu. Pri porušovaní základných práv Komisia ako strážkyňa zmlúv neváha začať postupy v prípade nesplnenia povinnosti, ako sa to stalo napríklad v súvislosti s porušovaním práv LGBTIQ+ komunity v Maďarsku a Poľsku.

 1. Október 2021
  Boj proti antisemitizmu

  V stratégii boja proti antisemitizmu a podpory židovského života v EÚ sa stanovuje nielen súbor opatrení na intenzívnejšie potláčanie všetkých foriem antisemitizmu, ale po prvýkrát aj na podporu židovského dedičstva a kultúry a boja proti antisemitizmu mimo EÚ. Členské štáty teraz vypracúvajú národné akčné plány, ktoré budú pripravené do konca roka 2022.

 2. December 2021
  Kriminalizácia nenávistných prejavov a trestných činov z nenávisti

  Komisia podnikla prvé kroky k rozšíreniu zoznamu trestných činov EÚ o nenávistné prejavy a trestné činy z nenávisti.

 3. Marec a apríl 2022
  Vykonávanie plánov pre LGBTIQ+ osoby a boj proti rasizmu

  Komisia vydala usmernenia týkajúce sa vypracovania, prijatia a vykonávania národných plánov pre boj proti rasizmu a plánov pre LGBTIQ+ osoby.

Diskriminácia v EÚ
nemá miesto
43 %
LGBTIQ+ osôb sa v roku 2019 cítilo diskriminovaných
Viac ako polovica
osôb so zdravotným postihnutím uvádza, že v roku 2019 sa cítili osobne diskriminovaní.

Na nikoho nezabudnúť

Podpora detí v celej EÚ

Boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí

 • V máji 2022 Komisia navrhla nové právne predpisy EÚ týkajúce sa prevencie a potláčania sexuálneho zneužívania detí na internete. Podľa navrhovaných pravidiel EÚ budú musieť poskytovatelia služieb povinne odhaľovať, nahlasovať a odstraňovať materiál obsahujúci sexuálne zneužívanie detí.
 • Nové nezávislé Centrum EÚ pre prevenciu sexuálneho zneužívania detí a boj proti nemu bude úzko spolupracovať s vnútroštátnymi orgánmi presadzovania práva, Agentúrou Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva a podpornými skupinami pri záchrane obetí a posilnení ich postavenia s cieľom postaviť páchateľov pred súd.

Lepší internet pre deti

 • V roku 2022 Komisia prijala aj novú európsku stratégiu pre lepší internet pre deti.
 • Účinnosť nadobudli aj pravidlá odstraňovania teroristického obsahu na internete.

Boj proti znevýhodneniu a vylúčeniu

Vyhlásenie: Údaje na tejto stránke boli naposledy aktualizované 31. augusta 2022.

Pokrok v iných oblastiach

Footer banner SOTEU 2022
Dosiahnuté výsledky

Komisie Ursuly von der Leyenovej