Gå direkt till innehållet
Illustrative image
Bygga en jämlikhetsunion

För ett rättvisare samhälle

Utnyttja hela vår potential

Med de demografiska utmaningar som vi står inför måste vi stärka och utnyttja potentialen hos alla i våra mångskiftande samhällen. Alla som har samma ambitioner måste få samma möjligheter, och det är en av von der Leyen-kommissionens huvudprioriteringar. Att skapa en jämställd värld är också ett viktigt mål som är integrerat i EU:s utrikespolitik.

Jämlikhet
är ett kärnvärde i alla demokratier
14 %
Löneskillnaden mellan könen
30 %
Skillnaden i pension mellan könen

För ökad jämställdhet

Ett inkluderande samhälle

Kommissionen arbetar för ett pluralistiskt, jämställt och inkluderande samhälle där hbtqi-personer, minoriteter och personer med funktionsnedsättning behandlas lika. En särskild arbetsgrupp för jämlikhet arbetar för att integrera jämställdhet i alla politikområden. Kommissionen arbetar tillsammans med medlemsländerna för att ta fram, anta och genomföra nationella handlingsplaner för hbtqi-personer och mot rasism. Som fördragens väktare tvekar kommissionen inte att inleda förfaranden mot överträdelser av de grundläggande rättigheterna, vilket till exempel har skett i samband med kränkningar av hbtqi-personer i Ungern och Polen.

 1. Oktober 2021
  Kampen mot antisemitism

  I EU:s strategi för att bekämpa antisemitism och främja judiskt liv fastställs en rad åtgärder för att intensifiera kampen mot alla former av antisemitism, men också, för första gången någonsin, för att främja det judiska kulturarvet och den judiska kulturen och bekämpa antisemitism utanför EU. Medlemsländerna håller nu på att utarbeta nationella handlingsplaner som ska vara färdiga i slutet av 2022.

 2. December 2021
  Kriminalisera hatpropaganda och hatbrott

  Kommissionen tog de första stegen för att utöka listan över EU-brott till att omfatta hatpropaganda och hatbrott.

 3. Mars och april 2022
  Planer för hbtqi-personer och mot rasism

  Kommissionen har utfärdat riktlinjer för att ta fram, anta och genomföra nationella planer mot rasism och för hbtqi-personer.

Det finns ingen plats
för diskriminering i EU
43 %
av hbtqi-personer kände sig diskriminerade 2019
Över hälften
av alla med funktionsnedsättning anger att de hade känt sig diskriminerade 2019

Ingen ska lämnas utanför

capitals of diversity

Utmärkelsen Europeiska huvudstäder för inkludering och mångfald delades ut för första gången i april 2022, för att uppmärksamma det arbete som städer och regioner i Europa gör för att främja inkludering och skapa samhällen som är fria från diskriminering och hat.

Blind woman crossing the street

Plattformen för frågor som rör funktionsnedsättning är ett annat forum där berörda parter kan utbyta erfarenheter och god praxis, lära av varandra och samarbeta.

Stöd till barn i EU

Kampen mot sexuella övergrepp mot barn

 • Kommissionen föreslog i maj 2022 ny EU-lagstiftning för att förebygga och bekämpa sexuella övergrepp mot barn på nätet. Enligt de föreslagna EU-reglerna blir tjänsteleverantörerna skyldiga att spåra, rapportera och avlägsna material med sexuella övergrepp mot barn.
 • Ett nytt oberoende EU-centrum för sexuella övergrepp mot barn ska ha ett nära samarbete med nationella brottsbekämpande myndigheter, EU:s byrå för samarbete inom brottsbekämpning och stödgrupper för att hjälpa överlevare och stärka deras egenmakt och ställa förövarna inför rätta.

Bättre internet för barn

 • Kommissionen antog 2022 en ny EU-strategi för ett bättre internet för barn.
 • Regler om avlägsnande av terrorisminnehåll på nätet trädde också i kraft.

Insatser mot utsatthet och utestängning

 • Sedan kriget i Ukraina började har över två miljoner ukrainska barn sökt skydd i EU. De ukrainska barnen har samma rättigheter och skydd som barn som är EU-medborgare. Det är glädjande att se dem välkomnas till skolor i hela EU. 

Ansvarsfriskrivning: Uppgifterna på den här sidan uppdaterades senast den 31 augusti 2022.

Framsteg på andra områden

Footer banner SOTEU 2022
Nya framsteg

med von der Leyen-kommissionen